Jolanta Łodzińska

dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej
E-mail: j.lodzinska@uksw.edu.pl
Nr orcid: 0000-0002-2224-3834
Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. Studenckich i Administracji; Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej; Senator UKSW; Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. aktualizacji misji i strategii oraz regulaminowych; Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. etyki nauki i zawodu; Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej; Członek Wydziałowej Rady Biznesu


Biogram:

Dr hab. prof. uczelni, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Teologicznego UKSW. Praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (2008). Ponadto ukończone Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. W latach 2012-2019 adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. W latach 2013-2015 pełnomocnik Dziekana do spraw promocji Instytutu Socjologii WNHiS oraz pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk studenckich na kierunku praca socjalna. W latach 2014-2019 kierownik Zakładu Pomocy i Profilaktyki Społecznej w Katedrze Teorii i Metod Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii. Ponadto wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym (2019-2020). Od 2019 r.  Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej.  Senator UKSW na kadencję 2020-2024. Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej (2020-2024). Od 2020 r. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. aktualizacji misji i strategii oraz spraw regulaminowych, a także Wydziałowej Komisji ds. etyki nauki i zawodu. Członek Wydziałowej Rady Biznesu. Od 2020 r. prodziekan ds. studenckich i administracji. Autorka monografii Zadania prawnej ochrony pracy w przebiegu wypadkowości personelu medycznego i technicznego. Studium socjologiczne (2013), Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim (2018). Współredaktor (obok. S.H. Zaręby, M. Zarzeckiego) publikacji Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych (2017). W 2020 r. udział w Projekcie z NCBiR „Projektowanie uniwersalne – Wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. o numerze POWR. 03.05.00-00-pu16/19. Ekspert w zespole ds. opracowywania modułów projektowania zintegrowanego. Koordynator przygotowania zajęć dotyczących Modułu I. Opracowanie programów zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego w ramach Modułu I-III oraz modyfikacja programów kształcenia na studiach: I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).  Recenzent „Zeszytów Naukowych KUL”. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Obszary badań naukowych powiązane są z zajęciami prowadzonymi na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym oraz Wydziale Medycznym UKSW.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół następujących kwestii: wypalenie i stres zawodowy, prawna ochrona pracy, socjologia zdrowia, socjologia medycyny. Także przedmiot zainteresowań stanowi funkcjonowanie rodziny w dobie późnej ponowoczesności, problemy osób z niepełnosprawnością oraz w podeszłym wieku a także etyka życia społecznego. Ponadto obiektem eksploracji badawczej jest funkcjonowanie oraz kwestie problematyczne występujące w zawodach medycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na środowisko pielęgniarskie.

 • Prawna ochrona pracy z elementami ergonomii, kw.
 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, kw.
 • Poradnictwo, wyk. ćw.
 • Pedagogika społeczna, wyk. ćw.
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie
 • Opieka paliatywna i hospicyjna, kw.
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie, wyk.
 • Socjologia, wyk.
 • Dydaktyka medyczna, wyk., ćw.
 • Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, wyk.

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

 1. Łodzińska J., Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim,  Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018.
 2. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, Wstęp, „Studia nad Rodziną” 2018 nr 47, s. 7-15.
 3. Organizuoto nusikalstamumo pierzasto, w: Rozprawy i monografie. Senior i Rodzina. Aksjologia, Pomoc, Wsparcie, red. J. Młyński, Warszawa 2018, s. 137-148.
 4. Ruolo socjale e professionale di infermiera alla luce delle teorie sociologiche, „Studia Redemptorystowskie” 2018 nr 16, s. 487-505.
 5. Socjologiczne aspekty idei holizmu w zawodzie pielęgniarski. „Studia Redemptorystowskie” 2019 nr 17, s. 411-431.
 6. L’istituzionalizzazione dei sentimenti nel mondo contemporaneo nel contesto del lavoro infermieristico, w: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych, Tom III, red.  B. Kowalewska, B.  Jankowiak,  E. Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2019, s. 466-476. Link: https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/WNoZ_jednostki/wnoz-z-zintegrowanej-opieki-medycznej/monografie/jakosc_zycia__wnaukach_medycznych_i_spolecznych_tom_iii-_1_druk.pdf
 1. Całościowe podejście do problemów osób starszych w zawodzie pielęgniarskim, w: Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, red. M. Herudzińsak, B. Post, Warszawa 2020.
 2. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska, Problemy społeczne w mieście. Analiza wybranych zagadnień, w: Problemy społeczne w mieście. Analiza wybranych zagadnień, red. J. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska, Toruń 2020.
 3. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska, Strategie rozwiązywania problemów społecznych w mieście, w: Problemy społeczne w mieście. Analiza wybranych zagadnień, red. J. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska, Toruń 2020.
 4. Społeczny aspekt funkcjonowania w mieście osób z niepełnosprawnością, w: Problemy społeczne w mieście. Analiza wybranych zagadnień, red. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska, Toruń 2020.
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content