Michał Gierycz

dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: m.gierycz@uksw.edu.pl
Nr orcid: 0000-0002-0863-189X
Pełnione funkcje: Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
Biogram:

Studia na kierunku nauki o polityce (specjalizacja: studia europejskie) odbył w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1997-2002) oraz w Institut fur Politische Wissenschaft Uniwersytetu w Bonn (2000-2001). Na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę magisterską (2002: Recepcja myśli Jana Pawła II na temat jedności Europy wśród wybranych liderów polskiej prawicy eurosceptycznej), a następnie doktorat (2007: Formy wyrazu teologii politycznej w procesie integracji europejskiej), pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Gołembskiego. Od 2006 roku związany z Instytutem Politologii UKSW w Warszawie, gdzie był zatrudniony w Katedrze Współczesnej Myśli Kościoła (kierownik: prof. dr hab. Jan Grosfeld), a obecnie kieruje Zakładem Kulturowych Podstaw Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej. Od 2006 roku członek redakcji zeszytów społecznej myśli Kościoła „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w roku 2017 (przedłożone dzieło: Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, WN UKSW, Warszawa 2017). Inicjator i kierownik naukowy odbywającej się co dwa lata od 2017 roku międzynarodowej konferencji nt. relacji religii i polityki. Za osiągnięcia naukowe otrzymał m.in. Nagrodę im. Anieli Potulickiej (2018), nagrodę FENIKS w kategorii Kościół i świat współczesny (2018), był również stypendystą Fundacji Nauki Polskiej (2009).

 

Znaczenie religii dla procesu politycznego: publiczny a polityczny wymiar religii; instrumentalizacja i ideologizacja religii; teologia polityki; teologia polityczna; polityczne konsekwencje procesu sekularyzacji; warianty świeckości państwa; fundamentalizm religijny.

Antropologia polityki: pojmowanie antropologii politycznej na gruncie nauk o polityce; wizja człowieka w głównych nurtach ideowych; współczesne dyskusje antropologiczne; koncepcja uniwersalnych praw człowieka, jej źródła i interpretacje; pojmowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej.

Polityka moralności: koncepcja polityki moralności i jej znaczenie dla pojmowania polityczności; stanowiska partii politycznych i instytucji religijnych względem aksjologicznie spornych kwestii; aktywność unijnych instytucji i agend wyspecjalizowanych w odniesieniu do polityki moralności.

Myśl społeczna Kościoła Katolickiego: Ewolucja nauczania Kościoła w sprawach społecznych i politycznych (elementy ciągłości i zmiany); myśl społeczna Kościoła do Soboru Watykańskiego II; dorobek Soboru Watykańskiego II, nauczanie Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka.

Metodologia nauk o polityce: podejścia badawcze w ramach nauk o polityce, głęboka analiza systemowa, znaczenie post-sekularyzmu dla orientacji badawczej nauk o polityce.

 • Klasyczna myśl polityczna
 • Nowożytna myśl polityczna
 • Antropologia polityki
 • Antropologia integracji europejskiej
 • Polityka i religia
 • Seminarium doktorskie

 

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Monografie:

 • M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, Teologia polityczna, Warszawa 2021
 • M. Gierycz, European Dispute Over a Concept of Man. Study in political anthropology, Springer, Cham 2021
 • P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki, Totalitaryzm w dobie postmodernizmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018
 • M. Gierycz, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017
 • P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014
 • M. Gierycz, J. Grosfeld (red.), Zmagania początku tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, Warszawa 2012
 • M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, WAM, Kraków 2008
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content