Agnieszka Zduniak

dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Pracownia Społecznych Problemów Współczesności
E-mail: a.zduniak@uksw.edu.pl
Nr orcid: 0000-0001-5349-7469
Pełnione funkcje: Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych; Członek Rady Dyscypliny w Instytucie Nauk Socjologicznych, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji Wyborczej WSE, Komisji Dyscypliny Naukowej INS; Przedstawiciel Dziekana WSE w Radzie Studium Języków Obcych
Biogram:

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka książek: „Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii” (ZW NOMOS, Kraków, 2006), „Event w życiu religijnym i społecznym. Perspektywa socjologiczna” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018) oraz ponad 60 artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych polskich oraz zagranicznych.

Socjologia religii, socjologia kultury, komunikacja społeczna, praca socjalna, socjologia zdrowia i niepełnosprawności, profilaktyka uzależnień, etyka społeczna. Interesuje się m.in. związkami między religią a kulturą współczesną, zjawiskami z dziedziny nowej duchowości oraz nowymi formami zachowań zbiorowych, w szczególności procesem eventyzacji współczesnej kultury. Zainteresowania z obszaru pracy socjalnej obejmują m.in. problematykę uzależnień behawioralnych – nowego typu uzależnień, które we współczesnym społeczeństwie stanowią coraz poważniejszy problem społeczny (uzależnienie od Internetu, gier, hazardu, pracoholizm, zakupoholizm, ortoreksja itp.)

 • Etyka społeczna
 • Wybrane zagadnienia prawa i procedury administracyjnej
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Teorie pracy socjalnej
 • Wolontariat w pracy socjalnej
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Seminarium dyplomowe

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

 1. Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii, Kraków 2006, wyd. Nomos
 2. Chrześcijańska etyka społeczna a współczesne formy solidarności w socjologii Karla Gabriela, „Zeszyty Naukowe KUL” 2009, nr 4 (208), s. 73-93.
 3. Religious Media Events as a Presence of Religion in modern Culture, in: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society, ed. L. Dyczewski, Washington 2015, pp. 133-143.
 4. Hasło Event a moralność, w: J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, ZW NOMOS, Kraków 2015, s. 201-207.
 5. Motywacje uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i jego wpływ na życie religijno-społeczne uczestników na przykładzie pielgrzymów z Archidiecezji Warmińskiej, „Studia Warmińskie” 2017, nr 54, s. 185-203.
 6. Założenia fenomenologiczne i konstruktywistyczne jako podstawy teorii komunikacji w socjologii religii, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017, nr 2, s. 283-302.
 7. Der Cyberspace als ein neuer Typus vom sakralen Raum. Religiöse Kommunikation im Internet und ihr Einfluß auf moderne Formen der christlichen Tradition, w: A. Bienert, R. Jazbec (Hg.), Elektronische Medien, Kunst, Kultur und Historie. Konferenzband EVA Berlin 2017: 24. Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts, Berlin 2017, s. 233-242.
 8. Event w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna, Olsztyn 2018
 9. Profilaktyka przemocy wobec osób starszych w krajach europejskich, w: H. Herudzińska, B. Post (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020
 10. Zduniak, Problematyczne używanie Internetu przez młodzież – wybrane aspekty społeczno-pedagogiczne, w: J. Łodzińska, A. Rozalska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content