Elżbieta Bojanowska

dr Elżbieta Bojanowska

Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Zakład Gerontologii i Polityki Społecznej
E-mail: e.bojanowska@uksw.edu.pl
Nr orcid: 0000-0002-5742-7713
Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu Gerontologii i Polityki Społecznej; Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2020-2023)
Biogram:

Socjolog, polityk społeczny.

Ukończyła kierunek Politologia i Nauki Społeczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (socjologia ze specjalizacją z polityki społecznej). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Master of Business Administration Apsley Business School of London.

Była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2015-2019). Pracowała w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie była m.in. Dyrektorem Departamentu. Była Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Ponadto, pracowała w PKN ORLEN SA  oraz Kancelarii Senatu RP.

Jest/była członkiem m.in.: Rady Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2007-2015, Rządowej Rady Ludnościowej, Zastępca Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, Komitetu Sterującego Narodowy Program Zdrowia, Zespołu do spraw ograniczenia ubóstwa energetycznego w Polsce, Krajowego Komitetu Rewitalizacji, Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Rady Konsultacyjna do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań, Zespołu Sterującego  Programu Kultura dostępna.

Członek Międzynarodowej Rady Programowej kwartalnika: Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, Rady Programowej miesięcznika: „Polityka społeczna”, Rady Programowej kwartalnika: „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”.

proces starzenia się ludności i związane z tym konsekwencje społeczno-ekonomiczne i relacje międzypokoleniowe

polityka społeczna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej i pracy socjalnej

kwestie związane  z niepełnosprawnością i niesamodzielnością

ekonomia społeczna

  • Polityka społeczna – wykład i ćwiczenia
  • Pomoc społeczna
  • Wybrane zagadnienia ekonomii społecznej
  • Asystent osoby starszej z niepełnosprawnościami
  • Profilaktyka patologii społecznych
  • Metodologia pisania prac dyplomowych/seminarium licencjackie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Opieka nad ludźmi starszymi, (w:) To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, (red.) P. Szukalski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

Opieka nad ludźmi starszymi, (w:) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, (red.) P. Szukalski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, (w:) O sytuacji ludzi w starszym wieku,  (red.) J. Hrynkiewicz, Warszawa 2012.

Activities and lifestyles of elderly people, (w:) Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, (red.) S. Grotowska, I. Taranowicz,  Wrocław 2014.

Rodzina w życiu człowieka starego, (w:) Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz, (red.) E. Giermanowska, M. Racław, M. Rymsza, Warszawa 2015

Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, (red.) E. Bojanowska, M. Kawińska, Warszawa 2015, 2016, 2017, tomy I-III.

Praca socjalna z osobami starszymi, (w:) Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, (red.) J. Krzyszkowski, Warszawa 2015,

Znaczenie świadczenia wychowawczego 500+ dla systemu pomocy społecznej, (w:) O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej, (red.) B. Kromolicka, A. Jarzebińska, Volumina.pl,  Szczecin 2017, s. 243-260.

Praca socjalna jako profesja przeciwdziałająca i rozwiązująca problemy społeczne, współautorstwo z J. Truszkowska, (w:) Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga  na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, NCK, Warszawa 2017, s. 231-236.

Rozważania wokół oddzielenia pracy socjalnej od procedury przyznawania pomocy społecznej. Wyzwania wobec usług pomocy społecznej, (w:) Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, (red.) E. Bojanowska, M. Kawińska, Warszawa 2017, t. III, s. 67-84.

He 500+ child benefit scheme and social welfare in Poland, „Social Policy”,  Warszawa 2017, No 1 eng (13), s. 13-16.

Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, (red.) E. Bojanowska,  M. Grewiński, M. Rymsza, G. Uścińska, Warszawa 2018.

Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, współautorstwo z J. Krzyszkowski, (w:) Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, (red.) E. Bojanowska,  M. Grewiński, M. Rymsza, G. Uścińska, Warszawa 2018, s. 313-343.

Polityka społeczna w Polsce po 2015 roku, (w:) Polityka społeczna w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania, (red.) M. Bednarski, Z. Wiśniewski, IPISS, Warszawa 2018, s. 19-31.

Niesamodzielność – nowym ryzykiem socjalnym w systemie zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna”, Warszawa 2018, nr tematyczny 2, s. 1-6.

Ryzyko niesamodzielności jednostek z perspektywy służb społecznych, (w:) Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0, (red.) Z. Wiśniewski, C. Sadowska-Snarska,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content