Martyna Kawińska

dr Martyna Kawińska

Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej
E-mail: m.kawinska@uksw.edu.pl
Nr orcid: 0000-0002-3525-8584
Pełnione funkcje: Importer danych PBN; Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Nauk Socjologicznych; Planista na kierunku Praca Socjalna
Biogram:

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii UKSW. Adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. Specjalista w zakresie badań, analiz i ekspertyz w obszarze polityki społecznej, rodzinnej, senioralnej oaz pracy socjalnej. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz zespołu badawczego Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, w ramach którego realizowane są badania ilościowe i jakościowe o charakterze ogólnopolskim. Członek zespołów badawczych w projektach badawczo-analitycznych. Autorka recenzowanych artykułów naukowych i współautorka publikacji naukowych. Sekretarz Rady do spraw Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na kadencję 2016-2020. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych kadencji 2017-2022.

Szczególne zainteresowania w dziedzinie socjologii małżeństwa i rodziny w tym polityki rodzinnej w krajach UE, teorii starzenia się społeczeństw oraz metod statystycznych i ich zastosowania w naukach społecznych oraz promocji aktywnego starzenia się z uwzględnieniem aktywizacji społecznej i zawodowej seniorów w perspektywie krajowej i europejskiej.

  • Gerontologia społeczna
  • Współczesna rodzina polska
  • Socjologia rodziny
  • Problemy społeczne współczesnej Europy
  • Family Changes in European Perspective
  • Seminarium licencjackie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Kawińska, Kobiety i mężczyźni wobec starości i starzenia się, w: red. O. Kotowska-Wójcik, K. Uklańska, Kobiece i męskie konteksty życia, Wydawnictwo RYS, 2020 s. 81-104.

Kawińska, Koncepcja work-life balance w świadomości pokolenia Y w teorii i praktyce, w: Humanizacja pracy 1(299)2020 (LIII), Płock 2020, s. 83-95.

Kawińska, O. Kotowska – Wójcik red. (Nie)równość płci w sferze publicznej/Gender (in)equality in the public sectore, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020

Kawińska, Uczestnictwo w kulturze jako proces kreacji kultury współczesnej, w: red. M. Kawińska, S. H. Zaręba, Cooltura nocą. Europejska Noc Muzeów 2018, Wydawnictwo WWS, Warszawa 2018 s. 43 – 60.

Kawińska, Benefits for adult education and learning in sustainable development, in NIER National Institute for Economic Research nr. 2/2018, Chisinau 2018, pp. 88-94.

Kawińska, Poradnictwo i wsparcie osób starszych wobec idei aktywnego starzenia się w: red. B. Szluz, A. Szluz, Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym, WUR, Rzeszów 2018, s. 85-100.

Kawińska, Aktywność edukacyjna seniorów a koncepcja aktywnego starzenia się, w Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2018), nr 18, s. 42-56.

Kawińska, Older People on the Labour Market ― Activation and Deactivation, in K. Śledzińska ed. Responsibility – Participation – Conscious Citizenship the Dilemmas of Global Education, WWS, Warszawa 2018, pp. 133-146.

Kawińska, Contemporary Parenting in the Face of Social Changes in the Theoretical and Empirical Analysis, in Socialinis ugdymas, 2017, t. 47, Nr. 3, pp. 77- 88.

Kawińska, Ageing and the silver economy – challenges and opportunities for social policy in Poland, in NIER National Institute for Economic Research nr. 3/2017, Chisinau 2017, pp. 84-91.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content