Elżbieta Rekłajtis

prof. dr hab. Elżbieta Rekłajtis

Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Socjologii Kultury (1995-2011)
Biogram:

Emerytowana prof. zw. dr hab., była zatrudniona jako kierownik Katedry Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych).

Studia wyższe z zakresu arabistyki i islamistyki w Instytucie Orientalistycznym na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła w 1963 r. W 1965 r. rozpoczęła pracę w Pracowni Zagadnień Społecznych i Kulturowych PAN, kierowanej przez Józefa Chałasińskiego. W tym samym roku otrzymała stypendium doktorskie i od 1969 r. uczęszczała na seminarium w zakresie socjologii w Polskiej Akademii Nauk. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Józefa Chałasińskiego i w 1970 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji z zakresu socjologii kultury: Początki i rozwój idei narodu w Algierii w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. Praca opublikowana została pod tytułem: Być narodem. Problemy kultury współczesnej Algierii (PWN, Warszawa 1971). Od 1970 r. pracowała jako adiunkt w Pracowni Zagadnień Społecznych i Kulturowych Afryki Współczesnej PAN (Późniejszy Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN). Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych otrzymała w Instytucie Orientalistycznym Wydziału Neofilologii UW w 1976 r. na podstawie rozprawy Maghreb współczesny. Z badań nad kontaktem i współrozwojem kultur, PWN Warszawa 1976 (recenzenci: prof. A Kłoskowska, prof. A. Zajączkowski, prof. T. Lewicki). W latach 1976-1992 była kierownikiem Pracowni Komunikacji Międzykulturowej i Kierownikiem Pracowni Afryki w ZKP PAN. Od 1992 pracowała w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. W roku 1993 otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego; w latach 1995-2011 była kierownikiem Katedry Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii na WNHiS UKSW.

Tytuł profesora zwyczajnego dla prof. Elżbiety Rekłajtis został zatwierdzony przez Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych w kwietniu 2005 r.

Pani Profesor Elżbieta Rekłajtis jako socjolog kultury specjalizuje się w dziedzinie komunikacji międzykulturowej i problematyce społeczno-kulturowej krajów arabskich Maghrebu i Bliskiego Wschodu. Współcześnie, w dobie zachodzących w Europie procesów migracyjnych, szczególnie ważny jest głos naukowców znających i rozumiejących kulturę arabską i konteksty zachodzących przemian. Podejmuje też refleksje nt. powiązanych tematycznie makroprocesów, m.in. kultury globalizującego się świata w świetle migracji.

Drugą, nie mniej ważną tematyką podejmowaną przez Panią Profesor jest specyfika kultury polskiej, ukształtowanej przez trudne warunki historyczne, które paradoksalnie wytworzyły pewną społeczną trwałość. Podkreślana jest odmienność od np. kultur opartych o języki uniwersalne. Pani Profesor prowadzi też refleksję nt. istoty polskiej kultury oraz jej roli w podtrzymywaniu tożsamości i godności wspólnoty narodowej.

Pani Profesor od 2011 roku udziela konsultacji, publikuje i przygotowuje recenzje wydawnicze i habilitacyjne.

Rekłajtis E. (2012), Mobility of religion and values in the conditions of globalization, „Politeja: pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 2, [cz. 1], s. 89-109.

Rekłajtis E., Wiśniewski R., Zdanowski J. (2010), (red.), Jedność i różnorodność. Kultura vs. Kultury, ASPRA- JR, Warszawa, ss. 465.

Rekłajtis E. (2009), przekład (z Przemysławem Nowogórskim) oraz wstęp do książki: Eugene Stockton, Dar Aborygenów (The Aboriginal Gift), Verbinum, Warszawa, ss. 228.

Rekłajtis E. (2008), Trudne początki Collegium Asiaticum według projektu O.S.M. Ryłły TJ i współczesne ślady jego dzieła, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska: studia i materiały”, t. 85, s. 117-129.

Rekłajtis E. (2003), Liban między wojną a pokojem. Problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 250.

Rekłajtis E. (1993), Liban: korzenie i przyszłość pluralizmu kultury, Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Warszawa, ss. 106.

Rekłajtis E. (1987), Z problemów integracji i emancypacji kulturowej w Afryce, Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Ossolineum, Wrocław, ss. 54.

Rekłajtis E. (1976), Maghreb współczesny: z badań nad kontaktem i współrozwojem kultur, PWN, Warszawa, ss. 382.

Rekłajtis E. (1971), Być narodem: problemy kultury współczesnej Algierii, PWN, Warszawa, ss. 313.

Rekłajtis E. (1968), Rozwój szkolnictwa w Algierii, PWN, Warszawa, ss. 40.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content