Prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski, Kierownik Zakładu Socjologii Kultury (WSE UKSW) został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Komitetu Polityki Naukowej

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa.

KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Wyniki ewaluacji przekazuje Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra. W skład KPN wchodzi 12 członków, powołanych przez ministra. Kadencja KPN trwa 2 lata.

Gratulujemy!