Ścieżki specjalizacyjne

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE  |  EKONOMIA

studia stacjonarne (I stopnia – licencjackie)

 

Na kierunku Ekonomia realizowane są dwie ścieżki specjalizacyjne “rachunkowość i zarządzanie finansami” oraz “gospodarowanie zasobami organizacji”. Wybór ścieżki odbywa się w semestrze letnim na drugim roku studiów. O przyjęciu na preferowaną ścieżkę decyduje średnia oceń z trzech pierwszych semestrów.

 

Moduł 1: “Rachunkowość i zarządzanie finansami”

Student pogłębia wiedzę z zakresu różnych obszarów rachunkowości. Przekazywana jest wiedza odnosząca się do zasad rachunkowości finansowej, ewidencjonowania operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych. Studenci poznają także zasady działalności bankowej oraz rachunkowości obowiązującej w bankach.

Prowadzone na specjalności przedmioty

Omawiany moduł ujmuje osiem przedmiotów specjalistycznych, a mianowicie:

1. Rachunkowość finansowa (wykłady i ćwiczenia)
2. Rachunkowość zarządcza (wykłady i ćwiczenia)
3. Rachunkowość podatkowa (konwersatorium)
4. Administracja skarbowa (konwersatorium)
5. Bankowość (konwersatorium)
6. Controlling (konwersatorium)
7. Finanse (konwersatorium)
8. Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa (konwersatorium)

Główni wykładowcy:

Dr Dariusz Filip

Dr Magdalena Hryniewicka

Dr Wanda Wojas

Moduł 2: “Gospodarowanie zasobami organizacji”

Zaspokajanie ludzkich potrzeb wiąże się z wykorzystywaniem różnorodnych zasobów. Czynniki wytwórcze stanowią obiektywne ograniczenia dla procesów produkcyjnych. Z kolei potrzeby ludzkie mają charakter nieograniczony. W tej sytuacji konieczne staje się racjonalne gospodarowanie ograniczonymi zasobami, zarówno ludzkimi, naturalnymi, jak i będącymi wytworem wcześniejszej działalności człowieka. W procesach gospodarowania wykorzystywane są różnego rodzaju zasoby. Obejmują one zasoby ludzkie, zasoby naturalne, zasoby finansowe. Zasoby będące w dyspozycji podmiotów gospodarujących muszą być alokowane w sposób optymalny, najlepszy z możliwych w danych warunkach gospodarowania. Człowiek dokonując alokacji zasobów, kieruje się zawsze określonymi przesłankami, zazwyczaj mającymi charakter ekonomiczny. Powiązanie i koordynowanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia celów organizacji to podstawa procesu ekonomicznej działalności. Studenci zapoznani zostaną z podstawami prowadzenia racjonalnej działalności gospodarczej, podstawowymi pojęciami z zakresu gospodarowania, różnymi typami instytucji gospodarczych oraz różnorodnymi rodzajami zasobów gospodarczych i ich znaczeniem w procesach gospodarczych. Poznają zarówno empiryczne metody, jak i analityczne narzędzia analiz ekonomicznych w ww. obszarze. Zapoznani zostaną również ze społecznymi i etycznymi skutkami wyboru czynników wytwórczych przez organizacje.

Prowadzone na specjalności przedmioty

Omawiany moduł ujmuje osiem przedmiotów specjalistycznych, a mianowicie:

1. Podstawy prawne działalności gospodarczej (wykłady i ćwiczenia)
2. Finanse przedsiębiorstw (wykłady i ćwiczenia)
3. Podstawy marketingu (konwersatorium)
4. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego (konwersatorium)
5. Gospodarowanie kapitałem ludzkim (konwersatorium)
6. Analiza otoczenia organizacji (konwersatorium)
7. Zarządzanie środowiskowe (konwersatorium)
8. Zarządzanie zmianą (konwersatorium)

Główni wykładowcy:

Prof. Piotr Zawada

Dr Piotr Komorowski

Dr Jolanta Pakulska

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content