Seminaria

SEMINARIA  |  EKONOMIA

studia stacjonarne i niestacjonarne (I stopnia – licencjackie)

Zasady zapisów:

Seminaria odbywają się na 3 roku studiów od semestru zimowego. Do preferowanego promotora należy zgłosić się przed pierwszym seminarium. Każdy promotor ma ograniczoną liczbę miejsc (limity podane są w systemie USOS). W pierwszym tygodniu roku akademickiego promotor podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu do swojej grupy seminaryjnej decyduje promotor biorąc pod uwagę zgodność zainteresowań studenta ze swoją specjalnością naukową oraz liczbę dostępnych miejsc w swojej grupie. Studenci powinni przypilnować, aby najpóźniej do końca października być przypisanym do promotora w systemie USOS. Studenci powtarzający seminarium mają prawo kontynuować przygotowywanie pracy licencjackiej pod kierunkiem dotychczasowego promotora pod warunkiem uzyskania jego zgody.

 

LISTA PROMOTORÓW (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Prof. ucz. Adam Koronowski (Katedra Finansów) – tylko studia stacjonarne

Wymagania: Uzgodnienie tematu pracy po rozpoczęciu seminarium. Inicjatywa wyboru tematu i sformułowanie pytania badawczego należą do zadań uczestników seminarium i zostają ostatecznie określone w dyskusji z promotorem.

Tematyka: Finanse publiczne, pieniądz i polityka pieniężna, polityka gospodarcza/makroekonomiczna, bilans płatniczy, kurs walutowy, strefa euro, integracja gospodarcza, gospodarka światowa, innowacje.

Prof. Zenon Stachowiak (Katedra Ekonomii Menedżerskiej) – tylko studia stacjonarne

Wymagania: brak danych.

Tematyka: brak danych.

dr Dariusz Filip (Katedra Finansów) – tylko studia stacjonarne

Wymagania: Podejście ilościowe. Przed rozpoczęciem współpracy wymagane jest dokonanie przeglądu literatury z wybranego obszaru zainteresowań naukowych. Bardzo dobre oceny z przedmiotów z obszaru finansów, tj. Rachunkowość oraz Analiza finansowa.

Tematyka: Teoria inwestycji, Rynek kapitałowy, Instytucje finansowe, Papiery wartościowe, Sprawozdawczość finansowa, Analiza portfelowa, Analiza finansowa Pytania badawcze w obszarze Hipotezy rynku efektywnego, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań finansowych.

dr Magdalena Hryniewicka (Katedra Ekonomii) – studia stacjonarne i niestacjonarne

Wymagania: Systematyczność w pisaniu, oddawanie rozdziałów pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem na pierwszych zajęciach.

Tematyka: Przedsiębiorstwa, sektor MSP, analiza ekonomiczna, konkurencyjność, przedsiębiorczość, innowacyjność, źródła finansowania, przedsiębiorczość kobiet, środki unijne dla sektora MSP, zatrudnienie tymczasowe, sezonowe, działalność gospodarcza.

dr Dariusz Karaś (Katedra Ekonomii Menedżerskiej) – tylko studia stacjonarne

Wymagania: Przygotowanie propozycji badania: opis badania empirycznego w maksymalnie 1000 słowach. Zawrzyj informacje o podłożu teoretycznym, celach do zrealizowania, proponowanych metodach (np.: schemat eksperymentalny, zmienne niezależne i zależne, procedury oraz materiały) oraz postawionych hipotezach. Nie zapomnij o podaniu referencji i stronie z cytowanymi źródłami.

Tematyka: ekonomia behawioralna (etnocentryzm konsumencki, utylitaryzm decyzji ekonomicznych, konformizm w biznesie), teoria gier (efektywna eksploatacja zasobów naturalnych), ekonometria (ekonometryczna analiza zależności cen surowców i indeksów giełdowych).

dr Piotr Komorowski (Katedra Finansów) – studia stacjonarne i niestacjonarne

Wymagania: Dobra orientacja w problematyce finansów, wysoka motywacja do pracy.

Tematyka: Makro finanse, kryzys finansowy, bezpieczeństwo finansowe, rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstwa, analiza finansowa.

dr Jolanta Pakulska (Katedra Finansów) – tylko studia stacjonarne

Wymagania: brak.

Tematyka: finanse publiczne, finanse samorządów terytorialnych, systemy zarządzania środowiskiem, programy środowiskowe w przedsiębiorstwie, ekonomia środowiska.

dr Adrian Sadłowski (Katedra Ekonomii) – tylko studia niestacjonarne

Wymagania: Przedłożenie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej (planowana tematyka i struktura pracy).

Tematyka: polityka gospodarcza, polityka rolna, bezrobocie, wzrost gospodarczy. Przykładowe tematy prac, które powstały pod moim kierunkiem: 1. Protekcjonizm XIX w. i początku XX w. ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki niemieckiej. 2. Podatek od spadków i darowizn – charakterystyka i znaczenie dla finansów jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych gmin województwa łódzkiego. 3. Bezrobocie w Polsce – analiza porównawcza w układzie przestrzennym.

dr Bartosz Stachowiak (Katedra Ekonomii Menedżerskiej) – studia stacjonarne i niestacjonarne

Wymagania: Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie z metodologią pisania pracy licencjackiej i magisterskiej. Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej, uzyskanie akceptacji tematu pracy, przygotowania pracy dyplomowej pod opieką promotora. W przypadku studiów magisterskich istotnym elementem jest przeprowadzenie badań własnych przez uczestnika seminarium, uzgodnienie z promotorem konstrukcji badania, przygotowania koncepcji pracy magisterskiej pod opieką promotora.

Tematyka: Innowacje i Innowacyjność podmiotów gospodarczych, Elektromobilność, Paliwa alternatywne, Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii, gospodarka wodorowa, rozwój gospodarczy, smart-city, przemysł 4.0, smart-grid.

dr Agnieszka Wikarczyk (Katedra Finansów) – studia stacjonarne i niestacjonarne

Wymagania: Systematyczność w pisaniu (m.in. oddawanie poszczególnych części pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem na pierwszym spotkaniu). Dokonanie przeglądu literatury z wybranego obszaru zainteresowań naukowych w celu doprecyzowania tematyki i struktury pracy. Zapoznanie się w wytycznymi technicznymi dotyczącymi pracy.

Tematyka: Finanse przedsiębiorstwa/Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, analiza finansowa, analiza finansowa gmin/ powiatów, rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, polityka rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość podatkowa, ryzyko w rachunkowości (w tym rachunkowość zabezpieczeń), standardy rachunkowości, rachunkowość bankowa, rachunkowość zarządcza i jej instrumenty.

dr Adam Zając (Katedra Ekonomii) – tylko studia niestacjonarne

Wymagania: Przedstawienie założeń pracy dyplomowej (temat, cele, założenia badawcze, metody badawcze). Przygotowywanie zgodnie z założonym harmonogramem poszczególnych części pracy dyplomowej napisanych według metodologii pisania prac licencjackich i magisterskich. Zgodność zainteresowań z proponowaną tematyką pracy.

Tematyka: Finanse i bankowość, ekonomika i finanse przedsiębiorstw, instrumenty finansowe, ekonomia spółdzielczości, polityka gospodarcza.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content