Seminaria

SEMINARIA  |  EKONOMIA MENEDŻERSKA

studia stacjonarne i niestacjonarne (II stopnia – magisterskie)

 

Zasady zapisów: Seminaria trwają 3 semestry i rozpoczynają się w semestrze letnim na pierwszym roku. Do preferowanego promotora należy zgłosić się przed pierwszym seminarium. Każdy promotor ma ograniczoną liczbę miejsc (limity podane są w systemie USOS). W pierwszym tygodniu semestru promotor podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu do swojej grupy seminaryjnej decyduje promotor biorąc pod uwagę zgodność zainteresowań studenta ze swoją specjalnością naukową oraz liczbę dostępnych miejsc w swojej grupie. Studenci powinni przypilnować, aby być przypisanym do promotora w systemie USOS.

 

LISTA PROMOTORÓW (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Prof. Marek Lisiecki (Katedra Ekonomii Menedżerskiej) – tylko niestacjonarne

Wymagania: Ogólna znajomość zagadnień z zakresu zarządzania organizacjami. Znajomość zagadnień z jednego z obszarów prowadzonych przez promotora zajęć dydaktycznych w UKSW: podstawy zarządzania, zarządzanie strategiczne, nauka o organizacji, gospodarowanie kapitałem ludzkim, zarządzanie jakością, kontrola i audyt, organizacja i zarządzanie, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie w organizacji wirtualnej.

Tematyka: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie jakością, zarządzanie strategiczne, metody i techniki organizacji i zarządzania, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie w administracji publicznej.

Prof. ucz. Adam Koronowski (Katedra Finansów)

Wymagania: Uzgodnienie tematu pracy po rozpoczęciu seminarium. Inicjatywa wyboru tematu i sformułowanie pytania badawczego należą do zadań uczestników seminarium i zostają ostatecznie określone w dyskusji z promotorem.

Tematyka: Finanse publiczne, pieniądz i polityka pieniężna, polityka gospodarcza/makroekonomiczna, bilans płatniczy, kurs walutowy, strefa euro, integracja gospodarcza, gospodarka światowa, innowacje.

Prof. Zenon Stachowiak (Katedra Ekonomii Menedżerskiej)

Wymagania: brak danych.

Tematyka: brak danych.

Prof. ucz. Piotr Zawada (Katedra Ekonomii Menedżerskiej) – tylko stacjonarne

Wymagania: Oczekuje przeprowadzenie badania empirycznego.

Tematyka: Analizy zachowań przedsiębiorstw, ekonomia społeczna, przedsiębiorczość, zarządzanie i jakość, zarządzanie organizacjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, ekonomia społeczna, podstawy zarządzania organizacjami.

dr Magdalena Hryniewicka (Katedra Ekonomii) – tylko niestacjonarne

Wymagania: Systematyczność w pisaniu, oddawanie rozdziałów pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem na pierwszych zajęciach.

Tematyka: Przedsiębiorstwa, sektor MSP, analiza ekonomiczna, konkurencyjność, przedsiębiorczość, innowacyjność, źródła finansowania, przedsiębiorczość kobiet, środki unijne dla sektora MSP, zatrudnienie tymczasowe, sezonowe, działalność gospodarcza.

dr Dariusz Karaś (Katedra Ekonomii Menedżerskiej)

Wymagania: Przygotowanie propozycji badania: opis badania empirycznego w maksymalnie 1000 słowach. Zawrzyj informacje o podłożu teoretycznym, celach do zrealizowania, proponowanych metodach (np.: schemat eksperymentalny, zmienne niezależne i zależne, procedury oraz materiały) oraz postawionych hipotezach. Nie zapomnij o podaniu referencji i stronie z cytowanymi źródłami.

Tematyka: ekonomia behawioralna (etnocentryzm konsumencki, utylitaryzm decyzji ekonomicznych, konformizm w biznesie), teoria gier (efektywna eksploatacja zasobów naturalnych), ekonometria (ekonometryczna analiza zależności cen surowców i indeksów giełdowych).

dr Piotr Komorowski (Katedra Finansów)

Wymagania: Dobra orientacja w problematyce finansów, wysoka motywacja do pracy.

Tematyka: Makro finanse, kryzys finansowy, bezpieczeństwo finansowe, rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstwa, analiza finansowa.

dr Jolanta Pakulska (Katedra Finansów)

Wymagania: brak.

Tematyka: finanse publiczne, finanse samorządów terytorialnych, systemy zarządzania środowiskiem, programy środowiskowe w przedsiębiorstwie, ekonomia środowiska.

dr Adrian Sadłowski (Katedra Ekonomii)

Wymagania: Przedłożenie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej (planowana tematyka i struktura pracy).

Tematyka: polityka gospodarcza, polityka rolna, bezrobocie, wzrost gospodarczy. Przykładowe tematy prac, które powstały pod moim kierunkiem: 1. Protekcjonizm XIX w. i początku XX w. ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki niemieckiej. 2. Podatek od spadków i darowizn – charakterystyka i znaczenie dla finansów jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych gmin województwa łódzkiego. 3. Bezrobocie w Polsce – analiza porównawcza w układzie przestrzennym.

dr Bartosz Stachowiak (Katedra Ekonomii Menedżerskiej) – tylko niestacjonarne

Wymagania: Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie z metodologią pisania pracy licencjackiej i magisterskiej. Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej, uzyskanie akceptacji tematu pracy, przygotowania pracy dyplomowej pod opieką promotora. W przypadku studiów magisterskich istotnym elementem jest przeprowadzenie badań własnych przez uczestnika seminarium, uzgodnienie z promotorem konstrukcji badania, przygotowania koncepcji pracy magisterskiej pod opieką promotora.

Tematyka: Innowacje i Innowacyjność podmiotów gospodarczych, Elektromobilność, Paliwa alternatywne, Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii, gospodarka wodorowa, rozwój gospodarczy, smart-city, przemysł 4.0, smart-grid.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content