Zespół

ZESPÓŁ  |  PRACA SOCJALNA

studia stacjonarne (I stopnia – licencjackie)

 

Kierownik kierunku i Pełnomocnik ds. praktyk

dr Justyna Kurtyka-Chałas

Czego uczę?

Psychologii ogólnej i rozwojowej, Podstaw psychologii klinicznej, Interwencji kryzysowej, podstawowych zagadnień z zakresu asystentury rodziny, Pomocy rodzinie dysfunkcyjnej, Metodologii pisania prac dyplomowych, Seminarium licencjackie

Jak łączę pracę naukową z praktyką:

Od początki mojej pracy naukowej łączę ją z praktycznymi działaniami w zakresie zdrowia psychicznego. Dzięki temu mam możliwość obserwowania w jaki sposób to, czego uczę studentów sprawdza się w praktycznych działaniach pomocowych wobec osób potrzebujących. Jednocześnie stwarza to szansę na tworzenie i rozwijanie nowych form i technik pomocowych. Jako psycholog, psychoterapeuta pomagam osobom dorosłym, nastolatkom i rodzinom w poszukiwaniu dróg wspólnej komunikacji, rozwoju jak również wychodzenia z sytuacji kryzysowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej.

Zainteresowania badawcze:

Socjologia zdrowia, zdrowie psychiczne w aspekcie współczesnych problemów społecznych, psychogerontologia, interwencja w sytuacjach kryzysowych, problemy współczesnych rodzin, zjawiska związane z równoważeniem ról w życiu człowieka.

Moje pasje i zainteresowania:

Moją pasją są wędrówki wysokogórskie, odkrywanie mniej znanych zakątków naszego kraju podczas rodzinnych podróży i wycieczek. Latem jeżdżę rowerem a zimą na nartach. Lubię czytać, w wolnych chwilach piszę własne bajki terapeutyczne dla dzieci. Interesuję się fotografią. Jednak moją największą pasją jest szeroko rozumiany rozwój.

Motto życiowe:

„Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości” (Carl Rogers)

Więcej o mnie:

Justyna Kurtyka-Chałas

Prodziekan ds. Studenckich i Administracji

Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej

Senator UKSW

Prof. ucz. dr hab. Jolanta Łodzińska

Czego uczę? Prawnej ochrony pracy z elementami ergonomii, Biomedycznych podstaw rozwoju człowieka,  Poradnictwa, Pedagogiki społecznej, Opieki paliatywnej i hospicyjnej. Prowadzę Proseminarium oraz Seminarium licencjackie. 

Jak łączę pracę naukową z praktyką?

Tak naprawdę to praktyka wyzwoliła we mnie chęć poszukiwania prawdy. Po pierwsze praktyka pielęgniarska, po drugie praktyka związana z odpowiedzialnością w obrębie prawnej ochrony pracy w placówce medycznej.  Wykonując swoje obowiązki służbowe czułam wielki niedosyt oraz głód prawdy w wielu aspektach życia zawodowego. W głowie rodziło się wiele pytań, wątpliwości…, zrozumiałam, że rozwój naukowy pozwoli mi przynajmniej na częściowe rozwianie moich wątpliwości. Poszukiwałam odpowiedzi na nurtujące mnie kwestie: dlaczego dzieje się to co się dzieje? Np. dlaczego człowiek wypala się zawodowo, kto i dlaczego jest narażony? Czy przepisy prawne i ich realizacja są w stanie uchronić pracownika od wypadków? Jakie są ich skutki społeczne? Czy podejście holistyczne do drugiego człowieka jest w stanie zniwelować np. skutki stresu, pomóc w powrocie do zdrowia? Owocem poszukiwań naukowych są publikacje w postaci artykułów naukowych bądź monografii oraz udział w konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Ponadto obserwacja życia społecznego, poszczególnych grup zawodowych rodzi w mojej głowie wiele innych pytań, dlatego jestem wciąż w drodze, w drodze naukowej…. i wciąż poszukuję. Należę do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze oscylują wokół następujących kwestii: wypalenie i stres zawodowy, prawna ochrona pracy, socjologia zdrowia, socjologia medycyny. Także przedmiot zainteresowań stanowi funkcjonowanie rodziny w dobie późnej ponowoczesności, problemy osób z niepełnosprawnością oraz w podeszłym wieku a także etyka życia społecznego. Ponadto obiektem eksploracji badawczej jest funkcjonowanie oraz kwestie problematyczne występujące w zawodach medycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na środowisko pielęgniarskie.

Moje pasje:

 moją życiową pasją jest aktywność fizyczna (spacery, jazda na rowerze, gra w piłkę siatkową). Pozwolę sobie nadmienić, iż grałam w piłkę siatkową wiele lat w klubie sportowym, uczestniczyłam w wielu turniejach w Polsce i poza granicami kraju. Poza tym uprawiałam także lekkoatletykę. Uwielbiam kontakt z przyrodą, obserwacja budzącej się przyrody wyzwala we mnie pokłady energii oraz optymizmu 😉

Motto życiowe:

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba  utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych”. (Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk 1987 r.).

Więcej o mnie:

Jolanta Łodzińska

Dr Elżbieta Bojanowska

Czego uczę?

 polityki społecznej, pomocy społecznej, profilaktyki patologii społecznych, ekonomii społecznej, asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością.

Jak łączę pracę naukową z praktyką?

 niezwykle ważnym i  pouczającym był dla mnie czas bycia Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. To wówczas w praktyce i codziennym działaniu dane mi było poznać pomoc społeczną i pracę z osobami starszymi. W tym czasie ukończyłam podyplomowe studia w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zupełnie innym był czas kiedy pełniłam funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czas w którym dane mi było być wiceministrem (lata 2015-2019),  odpowiedzialnym za pomoc społeczną i politykę społeczną wobec osób starszych oraz przez krótszy okres za ekonomię społeczną, to czas podejścia horyzontalnego w polityce społecznej.  Głównym adresatem polityki społecznej stała się rodzina, a sztandarowym programem wówczas wprowadzonym był program „Rodzina 500+”.  Ponadto, stawiałam na rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, które miały na celu zarówno poprawę dostępności, jak i jakości usług świadczonych przez ośrodki wsparcia osobom potrzebującym, np.: z zaburzeniami psychicznymi czy starszym oraz rozwój  mieszkań chronionych: treningowych i wspomaganych. W ramach polityki senioralnej rozwijane były usługi aktywizujące i opiekuńcze, takie jak „Senior+” (Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”), czy program „Opieka 75+”. Powstała „Polityka społeczna wobec starszych do roku 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność”.

Zainteresowania badawcze:

 proces starzenia się ludności i związane z tym konsekwencje społeczno-ekonomiczne, relacje międzypokoleniowe oraz kwestie związane  z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i niesamodzielnością. Szeroko zaś rzecz ujmując: polityka społeczna i ekonomia społeczna.

Moje pasje:

 Zostaje na to niewiele czasu. Niezwykle ważne jest dla mnie poznawanie świata, czyli podróże te dalsze i bliższe z przyjaciółmi oraz praca w ogrodzie i jego urządzanie, ku zmartwieniu moich najbliższych, że kolejne nowe rośliny przybywają do pielęgnacji. Towarzyszą nam nasze ukochane zwierzęta – Maks (pies) i Mruczek. Lubię również stare meble i porcelanę, dlatego chętnie poznaję historię dworów i pałaców. Cenię sobie grono moich przyjaciół i spędzany wspólnie czas (choć nieco ograniczony obecnie przez epidemię).

Motto życiowe:

 „Głupota pcha do przodu by być widoczną. Mądrość zostaje w tyle, by widzieć” (Carmen Sylva)

Więcej o mnie:

Elżbieta Bojanowska

dr Martyna Kawińska

Czego uczę?

Gerontologia społeczna, Współczesna rodzina polska, Problemy społeczne współczesnej Europy, Family changes in European perspective, seminarium licencjackie

Jak łączę pracę naukową z praktyką?

 Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz zespołu badawczego Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, w ramach którego od ponad dziesięciu lat realizowane są badania ilościowe i jakościowe o charakterze ogólnopolskim.  Jestem Członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych kadencji 2017-2022. W latach 2016-2020 byłam sekretarzem Rady do spraw Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zainteresowania badawcze:

 socjologia małżeństwa i rodziny, socjologia starości w tym promocja aktywnego starzenia się z uwzględnieniem aktywizacji zawodowej seniorów w perspektywie krajowej i europejskiej.

Moje pasje i zainteresowania:

w czasie wolnym bardzo lubię rodzinne podróże dalekie i bliskie, lubię jeździć na nartach i czytać książki.

Motto życiowe:

Czyniąc rzeczy wielkie zaczynaj od rzeczy drobnych- Laozi

Więcej o mnie:

Martyna Kawińska

Prof. ucz. dr hab. Agnieszka Zduniak

Czego uczę?

Przedmioty, które prowadzę, to: wprowadzenie do pracy socjalnej, teorie pracy socjalnej, etyka społeczna, wybrane zagadnienia prawa i procedury administracyjnej, superwizja w pracy socjalnej, seminarium dyplomowe, wolontariat w pracy socjalnej, asystent osoby starszej i niepełnosprawnej.

Jak łączę pracę naukową z praktyką badawczą?

Na przykład współpracując ze Stowarzyszeniem „Droga” w Olsztynku. Jest to grupa bardzo zaangażowanych ludzi, która pomaga potrzebującym w szerokim znaczeniu tego słowa: działając na rzecz integracji społecznej, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp. Wiele z tych przedsięwzięć odbywa się we współpracy z zagranicznymi placówkami pomocowymi (chodzi tu o wymianę doświadczeń, ale także korzystanie z dobrych praktyk – działań, które już gdzieś się sprawdziły). Ostatnio realizujemy projekt na rzecz przeciwdziałania uzależnieniu od Internetu. Jest to zjawisko, które bardzo się nasila, ale w wielu społeczeństwach (w tym w naszym) jest wciąż zbyt mała świadomość tego, że może przerodzić się w pełnoobjawowe uzależnienie (czyli tak naprawdę – chorobę) prowadzące do wielu poważnych problemów w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego, a także w sferze relacji międzyludzkich. Trzeba więc coś z tym zrobić!

Zainteresowania badawcze:

Jest ich sporo. Interesuje mnie komunikacja społeczna (szczególnie w odniesieniu do nowych mediów), wszystko, co dotyczy społecznej integracji i społecznego wykluczania (np. osób starszych, niepełnosprawnych), socjologia religii (związki między religią a kulturą współczesną, zjawiska tzw. nowej duchowości) nowe formy uwspólnotowienia (np. eventy). Ważną dla mnie problematyką są uzależnienia behawioralne (uzależnienie od mediów, zakupoholizm, ortoreksja itp.) i ich skutki dla jednostek i grup społecznych.

Moje pasje (czyli: czy mam życie poza uczelnią?:-)

Oczywiście! Wiele osób wyobraża sobie nauczyciela akademickiego jako osobę, która chodzi z głową w chmurach i w czasie wolnym od pracy nad książkami… czyta kolejne książki 😉. Ja też to czasem robię, ale to nie wszystko. Uwielbiam spędzać czas z rodziną, a także spacerować z moim psem Marfim. Przez większość życia nie miałam przekonania do tych zwierząt, a nawet bałam się ich, aż pewnego dnia, nie wiem skąd, przyszedł mi do głowy pomysł, że może jednak się zdecydować… Mała, biała i puszysta kulka (bo to maltańczyk) natychmiast skradła serca całej rodziny. Teraz towarzyszy mi przy wszystkich zajęciach zdalnych ze studentami i pilnuje, czy dobrze to robię. A oprócz tego? Moja ogromna pasja od wielu lat to sporty lotnicze. Uwielbiam latać wszystkim, co lata, sama potrafię pilotować samolot ultralekki. Polecam, pierwszy samodzielny lot to niezapomniane przeżycie. A potem jest już tylko lepiej! W sumie, z tą głową w chmurach… może jednak coś jest na rzeczy😉.

Motto życiowe:

„Mądrym być – to wielka sztuka,

Ale dobrym – jeszcze większa!”

Więcej o mnie:

Agnieszka Zduniak

Obsługa administracyjna

mgr Anna Soćko

e-mail: a.socko@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 28, wew. 828

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 228

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content