Zarządzanie publiczne

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

studia stacjonarne (I stopnia - licencjackie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje absolwentów

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne mają charakter interdyscyplinarny i sytuują się na gruncie różnych dyscyplin z obszaru nauk społecznych: nauki o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauk socjologicznych. Wzbogacone są przedmiotami z obszaru prawa, psychologii oraz humanistyki.

Program studiów obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z najnowszymi ujęciami zarządzania procesami, instytucjami i środkami publicznymi w wymiarach krajowym i europejskim. Uczymy m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą, zarządzania strategicznego, zarządzania projektowego, zarządzania innowacjami, sztuki negocjacji i komunikacji w biznesie, public oraz media relations w odniesieniu do działań i instytucji publicznych.

Wyposażamy naszych absolwentów w wiedzę dotyczącą różnych aspektów rządzenia państwem, w tym zwłaszcza procesów tworzenia, realizacji, kontroli i ewaluacji polityk publicznych oraz zasad i praktyki funkcjonowania administracji publicznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. W toku studiów kładziemy też nacisk na kwestie ekonomiczne, obejmujące makro i mikroekonomię, ekonomię instytucjonalną i społeczną, finanse publiczne, wraz z pulą zagadnień społecznych jak sprawy socjalne, rynek pracy, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego czy rola i znaczenie instytucji pozarządowych.

W efekcie absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne uzyskują wewnętrznie spójny i niepowtarzalny zestaw kompetencji. Daje on mocne podstawy do pełnienia wielu ról zawodowych i menedżerskich oraz elastycznego kształtowania przyszłej kariery zawodowej. Przede wszystkim absolwenci zyskają kompetencje przydatne do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach biznesowych i społecznych jako specjaliści na stanowiskach średniego i niższego szczebla kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych. W szczególności będą potrafili m.in.:

 • swobodnie poruszać się w środowisku administracji publicznej oraz otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych, w tym społecznych,
 • sprawnie podejmować decyzje w warunkach ryzyka i w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczym,
 • skutecznie działać w środowisku gospodarczo-społecznym,
 • prowadzić negocjacje z interesariuszami publicznymi i prywatnymi, dobierać właściwe strategie negocjacyjne,
 • monitorować zmieniające się prawo w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych etc.
 • pozyskiwać i dysponować funduszami strukturalnymi.

 

Potencjalni pracodawcy

Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania i rządzenia państwem oraz specyfiki polityk publicznych pozwala starać się o zatrudnienie w różnorodnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzających środkami publicznymi, spółkach skarbu państwa, spółkach komunalnych, instytucjach konsultingowych czy agencjach lobbystycznych, a także instytucjach europejskich.

Dzięki nabytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwencie tego kierunku mogą pracować także w organizacjach pozarządowych, instytucjach sektora publicznego (w tym: kultury, zdrowia, opieki społecznej), pełnić funkcje doradców politycznych, konsultantów w przedsiębiorstwach.

Potencjalne miejsca pracy:

 • organy krajowej administracji publicznej:
  podmioty administracji państwowej, w tym administracja rządowa i wojewódzka,
  podmioty administracji samorządowej oraz instytucje podległe jednostkom samorządowym,
 • instytucje i organy Unii Europejskiej, oraz organizacji międzynarodowych, posiadających swoje siedziby lub przedstawicielstwa w Polsce,
 • podmioty gospodarcze, instytucje consultingowe, izby gospodarcze,
 • stowarzyszenia, fundacje, instytuty analityczne, think tanki.

 

Zalety

 

Zobacz naszą Uczelnię

 

Ciekawe przedmioty

Nowe technologie w zarządzaniu i komunikacji
Public relations i maketing polityczny
Negocjacje i budowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym
Zarządzanie strategiczne
Polityki publiczne
Sztuka wystąpień w języku angielskim
Innowacje i innowacyjność w organizacji

 

Formy studiów

Stacjonarne

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content