Przejdź do treści

Dr Marcin Zarzecki powołany do Zespołu Doradczego ds. Ewaluacji Programów NIW-CRSO

Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, agencji utworzonej na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1618), powołał dra Marcina Zarzeckiego do Zespołu Doradczego ds. Ewaluacji Programów NIW-CRSO. Dr Marcin Zarzecki kieruje Zakładem Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych INS WSE UKSW w Warszawie oraz Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych UKSW w Warszawie. Celem funkcjonowania NIW-CRSO jest zarządzanie programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz gromadzenie i analizowanie danych ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej z sektorem obywatelskim. Narodowy Instytut Wolności zarządza programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przyjętymi w drodze uchwały przez Radę Ministrów, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

27 października 2023