Przejdź do treści

Wiśniewski Rafał (NPRH/F/SP/0081/2024/13), Osoba i naród – perspektywa Jana Pawła II, Instytut Nauk Socjologicznych, rola w projekcie: kierownik; czas realizacji: 01.2024-12.2026; budżet: 1 317 343,20 zł.

Szołtysek Mikołaj (NCN OPUS 24, 2022/47/B/HS3/00004), Odmienne światy europejskiego patriarchatu: historyczne systemy rodziny a nierówności związane z płcią i wiekiem w perspektywie porównawczej, rola w projekcie: kierownik; czas realizacji: 06.2023-06.2027; budżet: 654 612 zł.

Bojanowska Elżbieta (POWR.02.08.00-IP.03-00-001/21 2021-2023), Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Bojanowska Elżbieta (MEiN/2023/DPI/2077), kierownik projektu Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce realizowanego na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).

Bojanowska Elżbieta (nr 41/WFSN2021), kierownik projektu Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+ realizowanego w ramach zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa finansowanego ze środków MEiN w ramach zwiększenia subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 września 2021 r.

Bojanowska Elżbieta – członek Rady Modelu Potenc­jały – nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020,  Dzi­ałanie 4.1 Innowacje społeczne (2020-2022).

Bojanowska Elżbieta – Badanie ewaluacyjne realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Edycje 2016-2019 na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 r.  

Bojanowska Elżbieta – „Badanie ewaluacyjne z realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020. Edycje 2016-2019” na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 r.  

Bojanowska ElżbietaNowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020,  oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (2019-2022).

Bojanowska Elżbieta (POWR.02.05.00-00-0217/18 2019), STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Wiśniewski Rafał, Bukalska Izabela (Nauka dla Społeczeństwa – NdS, Audiosfera współczesnego reportażu radiowego w świetle teorii interakcjonizmu symbolicznego, NdS/536812/2021/2022, role w projekcie: kierownik: Rafał Wiśniewski, główny wykonawca projektu: Izabela Bukalska, oraz: mgr Grażyna Pol; czas realizacji projektu: 2022-06-26 – do końca 2023 r.; kwota: 300 000,00.

Łodzińska Jolanta (POWR.04.03.00-00-W281/15, międzynarodowy projekt  „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”); rola w projekcie: członek zespołu eksperckiego, czas realizacji: 2016-2019.

Łodzińska Jolanta (POWR.03.05.00-00-pu16/19), projekt  NCBiR Projektowanie uniwersalne – Wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r.; rola w projekcie: koordynator przygotowania zajęć dotyczących Modułu I, ekspert w zespole ds. opracowywania modułów projektowania zintegrowanego na uczelni, ponadto opracowanie programów zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego w ramach modułu I, modułu II, modułu III (dla wszystkich kierunków) oraz modyfikacja programów kształcenia na studiach: I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych); czas trwania projektu: maj-wrzesień 2020; umowa nr 11/2020. 

Zaręba Sławomir H., Zarzecki Marcin (POWR.02.08.00-00-0018/17-00), Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; role w projekcie: kierownik: Sławomir H. Zaręba, ekspert: Marcin Zarzecki, czas trwania projektu: 01.07.2017 – 30.06.2019; kwota: 28 894 544,48 zł, w tym dla UKSW: 12 746 267,60 zł.

Wiśniewski Rafał, Bukalska Izabela (Społeczna odpowiedzialność publicznych instytucji kultury – przykład muzealnictwa oraz Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu, role w projekcie: kierownik: Rafał Wiśniewski, koordynator: Izabela Bukalska, doktorantka: Marianna Otmianowska; czas realizacji projektu: 2020-06-26 – do końca 2021 r. – wniosek o przedłużenie jest w rozpatrywaniu; kwota: 123 000,00.

Klimski Wojciech (Działalność Upowszechniająca Naukę 743/P-DUN/2019), Metamorfozy religii i duchowości. Międzynarodowa konferencja z socjologii religii); rola w projekcie: kierownik; czas realizacji: 01.02.2019 – 31.12.2021; kwota: 46 800,00.

Bukowska Monika (Działalność Upowszechniająca Naukę – DUN, Wykłady Mistrzowskie oraz Konferencja Naukowa w ramach V edycji Social Thought Master Courses); rola w projekcie: kierownik; czas realizacji: 01.01.2020-31.12.2021; kwota: 30 800

Bukowska Monika (projekt Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych Człowiek, społeczeństwo, gospodarka – cywilizacyjne wyzwania wobec ekonomii i socjologii); rola w projekcie: kierownik; czas realizacji: 01.03.2019-30.11.2020; kwota: 39 444,00.

Bukowska Monika (Działalność na Rzecz Upowszechniania Nauki – Znaczenie wartości etycznych w życiu społeczno-gospodarczym. Międzynarodowa Konferencja z socjologii ekonomicznej); rola w projekcie: kierownik; czas realizacji: 01.03.2019-30.11.2020; kwota: 15 380,00.

Sroczyńska Maria (Grant BBN INS14/21. Ciągłość i zmiana uniwersum rytualnego młodzieży u progu dorosłości (2019-2020), rola w projekcie: kierownik projektu indywidualnego, czas realizacji: 16.03.2021 – 31.12.2021.

Zaręba Sławomir H., Sroczyńska Maria (Grant BBN INS/20. Religia w życiu ponowoczesnej rodziny – transformacje i wyzwania)rola w projekcie: kierownicy projektu, czas realizacji 15.06.2020 – 31.12.2020.

Olszewski Bartosz H. (POWR. 02.04.00-00-0083/17-00. System prognozowania polskiego rynku pracy); kierownik projektu: dr Artur Gajdos, rola w projekcie: specjalista ds. prognozowania; instytucje realizujące: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Sroczyńska Maria, Linek Anna (Grant BBN WNHiS 49/19, Społeczne konteksty współbycia i intymności. Szkice z socjologii emocji), rola w projekcie: kierowniczki projektu; czas realizacji: 1.03.2019 – 31.12.2019.

Luty-Michalak M. (Grant BBN PBNHiS-29/18 Analiza wybranych form aktywności społecznej osób starszych); kierownik projektu: dr Marta Luty-Michalak; czas realizacji: 10.2018-11.2018.

Sroczyńska Maria, Linek Anna (Grant BBN WNHiS PB/18. Zazdrość-Zdrada-Rozwód), rola w projekcie: kierowniczki projektu zespołowego, w ramach tryptyku: Miłość, Małżeństwo, Rodzina; czas realizacji: 1.03.2018 – 31.12.12.2018.

Olszewski Bartosz H. (POWR. 04.01.00-00-D20817. Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę. Projekt horyzontalny); kierownik projektu: dr Tomasz Rowiński; rola w projekcie: Ekspert ds. badań ilościowych oraz koordynacji sieci badawczych / ewaluator; instytucje realizujące: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej), Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Luty-Michalak Marta (Grant POWER WND-POWR.02.08.00-00-0018/17-00 Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki); ekspert ds. polityki senioralnej: Marta Luty-Michalak; czas realizacji: 07.2017-06.2019.

Olszewski Bartosz H. (POWR. 03.04.00-00-D051/16. Lepsza Kadra = Lepszy Student), kierownik projektu: dr hab. Anna Fidelus, prof. uczelni; rola w projekcie: trener w zakresie procedur analiz danych statystycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAS; instytucje realizujące: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Luty-Michalak M. (Grant BBN (BMNHiS-6/17 Work Life Balance w życiu polskich ojców); kierownik projektu: dr Marta Luty-Michalak; członkowie zespołu badawczego: dr Olga A. Kotowska-Wójcik, dr Joanna Wróblewska-Skrzek; czas realizacji: 06.2017—30.06.2018.

Olszewski Bartosz H. (POWR. 03.05.00-00-Z230/17. Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie), kierownik projektu: dr hab. Maciej Bała, prof. uczelni; rola w projekcie: trener w zakresie procedur analiz danych statystycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAS; instytucje realizujące: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Sroczyńska Maria (Grant BBN WNHiS 104/16. Sacrum i rytuały w przestrzeni, instytucjonalizacji i prywatyzacji. Szkice o młodzieży); rola w projekcie: kierownik projektu indywidualnego; czas realizacji: 15.10.2016 – 30.09.2017.

Luty-Michalak Marta (Grant BBN BMNHiS-25/16 Praca-Rodzina-Opieka. Wybrane społeczne aspekty pracy kobiet); kierownik projektu: dr Marta Luty-Michalak; członek zespołu badawczego: dr Olga A. Kotowska-Wójcik; czas realizacji: 04.2016-11.2016.

Sroczyńska Maria (Grant BBN WNHiS 5/16. Inna młodzież? Socjologiczne odsłony młodego pokolenia doby ponowoczesności); rola w projekcie: kierownik projektu zespołowego; czas realizacji: 1.03.2016 – 30.12.2016.

Luty-Michalak Marta (Grant NCBiR (WND-POKL. 04.01.01-00-12-/14 Kompetentny start), realizowany przez Instytut Socjologii WNHiS UKSW, ze środków POKL; kierownik projektu: dr Klaudia Śledzińska, asystent kierownika projektu: Marta Luty-Michalak; czas realizacji: 02-2015 – 09.2015.

Luty-Michalak Marta (Grant BBN (BMNHiS-1/15 Innowacyjne metody łączenia pracy zawodowej z rodzicielstwem na przykładzie idei co-working’u); kierownik projektu: dr Marta Luty-Michalak; członek zespołu badawczego: dr Olga A. Kotowska-Wójcik; czas realizacji: 05.2015-10.2015.