Przejdź do treści

Profesorowie

prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji
E-mail: w.okrasa@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-6443-480X

Doradca Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego/GUS (od 2007 r.); redaktor naczelny „Statistics in Transition new series” (od 2007r.); wiceprezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego (od 2011); członek Komisji Metodologicznej GUS (od 2009); członek Rady Naukowej „Wiadomości Statystycznych”; członek Kolegium Redakcyjnego „Statystyka Ukrainy” (Ukraińska Akademia Nauk); członek Rady Naukowej „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology”; członek Komitetu Programowego IAOS-2022: 18th Conference of International Association for Official Statistics; Członek Rady Naukowej III Kongresu Statystyki Polskiej (Kraków 26-28 kwietnia 2022 r.)

Socjolog. Profesor nauk humanistycznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Łańcuchy Markowa jako model dynamiki postaw; promotor prof. Klemens Szaniawski), specjalizacja: metodologia nauki i badań, statystyka społeczna, analizy socjoekonomiczne i ewaluacja programów. Kierownik Samodzielnego Zakładu Metod Badawczych i Ewaluacji w INS; inne funkcje: Doradca Prezesa GUS; V-Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Redaktor Naczelny „Statistics in Transition”. Przed pracą w INS wykładał m. in. na UW (lata 70.); w latach 80. pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, po czym na uniwersytetach w USA (1987-90). Jako stypendysta National Science Fundation prowadził badania w Bureau of Labor Statistics (Waszyngton, 1990–1991); w latach 1991–1993 był Dyrektorem Programowym w Social Science Research Council N.Y.; po czym (1994-2000) pracował w Banku Światowym w Waszyngtonie; następnie kierował Działem Nauk Społecznych w Europejskiej Fundacji Nauki/ESF (2000–2003). Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych (np. UNESCO, LIS/Luxembourg Income Study Project, INE/PAN-London School of Economics) oraz badawczo-operacyjnych, z ramienia Banku Światowego i UNDP (1995-2004). Pełnił też funkcję Eksperta Ewaluatora KE ds. Programów Ramowych (FP7; 2009-2014) oraz Grupy Akcesyjnej OECD (2009–2011). Aktywny uczestnik życia naukowego w kraju i za granicą – wybrany członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, w tym 20 książkowych. Laureat grantów zagranicznych i krajowych oraz odznaczeń naukowych i państwowych.

Metodologia nauk i naukoznawstwo; metodologia i metody badań społecznych; empiryczna socjologia nauki; socjologia statystyki. Analizy socjoekonomiczne – problemy pomiaru i redukcji nierówności, ubóstwa i deprywacji lokalnej – determinanty dobrostanu subiektywnego i dobrostanu społecznego (vs. czynniki deprywacji społeczności lokalnych). Statystyka społeczna – zaawansowane modele opisowo-pomiarowe (wielozmiennowe, np., Analiza skupień/klasterowa; Analiza Korespondencyjna, itp.) oraz  modele analiz (interakcji) wielopoziomowych. Statystyka przestrzenna danych geo-referencyjnych (w badaniach rozwoju lokalnego, migracji oraz czynników ryzyka i deprywacji lokalnej, dobrostanu indywidualnego i społecznego). Statystyczno-socjologiczne analizy organizacji Trzeciego Sektora – non-profit i ekonomii społecznej – w kontekście rozwoju społeczności lokalnych;  rola org. non-profit w generowaniu kapitału lokalnego, kapitału społecznego, innowacji społecznych oraz redukcji czynników ryzyka lokalnego i deprywacji lokalnej. Ewaluacja programów społecznych – metodologia analiz kontrfaktycznych i oszacowanie wpływu społecznego. Wyzwania współczesnej metodologii badań i analiz danych z wielu źródeł – integracja a zasady poufności i dostępności danych.

 • Metody i techniki badań – ilościowe, jakościowe metody badań
 • Metodologia badań społecznych / socjologicznych
 • Modele analiz statystycznych w badaniach socjologicznych
 • Advanced Models of Multivariate Data Analysis in Social Sciences
 • Models of Analytical Sociology
 • Ewaluacja – procedury badań ewaluacyjnych
 • Trzeci sektor i rozwój lokalny
 • Third Sector and Community Development
 • Research on Local Community Development

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Okrasa W. (2021), Community Cohesion and Well-Being in a Spatial Evaluation Approach, [w:] W. Okrasa, D. Rozkrut (ed.), Community Cohesion, Well-Being and Local Development, Statistical Research Papers, Statistics Poland, Warsaw, p. 15-46.
 • Okrasa W. (2021), Migration and the Status of ‘Stranger’ in a Homologously Interpreted Local Space, „Journal of Modern Science” 2021, vol. 47 (2), pp. 285–306. https://doi.org/10.13166/jms/142906
 • Okrasa W. (2020), Sociological Aspects of Statistical Research Process: Towards a Sociology of Public Statistics, “Polish Sociological Review”, nr 3 (211), s. 323-344.
 • Okrasa W., Krzyśko M., Wołyński W. (2020), Spatio-Temporal Aspects of Community Well-Being in Multivariate Functional Data Approach, [w:] C. Skiadas, C. Skiadas (red.) Demography of Population Health, Aging and Health Expenditures. The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, vol 50, Springer, Berlin, s. 251-273.
 • Okrasa W. (2018), Bieda i biedni. Czynniki ryzyka i koncentracji ubóstwa, [w:] W. Morawski (red.), Socjologia EkonomicznaPrzewodnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 36-49.
 • Okrasa W. (2017), Community Well-Being. Spatial Cohesion and Individual Well-Being. Towards a Multilevel Spatially Integrated Framework, [w:] W. Okrasa (red.), Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 19-48.
 • Okrasa W. (2012), Statistics and Sociology: The mutually-supportive development from the perspective of interdisciplinarization of social research, “Statistics in Transition (new series)”, vol. 13, nr 2, s. 365-386.
 • Okrasa W. (1999), The Dynamics of Poverty and the Effectiveness of Poland’s Safety Net, Policy Research Working Paper No 2221 The World Bank, Washington DC.
 • Cox D., Jimenez E., Okrasa W. (1997), Family Safety Nets and Economic Transition: A Study of Worker Households in Poland, “Review of Income and Wealth”, vol. 43, nr 2, s. 191-209.
 • Okrasa W. (1992), The Inequality-Redistribution Interaction: 'Who Gains, Who Loses?’ in the East and West?, [w:] D. Slottje i T. Smeeding (red.), Research on Economic Inequality, vol. 3., International Comparisons of Economic Inequality.
 • Lissowski G., Tyszka T., Okrasa W. (1991), Principles of Distributive Justice: Experiments on Ethical Preferences in Poland and America, „Journal of Conflict Resolution”, vol. 35, no. 1, (March 1991), p. 98-119.
 • Okrasa W. (1988), Redistribution and the Two Dimensions of Inequality: An East-West Comparison, “European Economic Review”, vol. 32(2-3), p. 633-643.
 • Okrasa W. (1987), Funkcjonowanie i efektywność zespołów badawczych, OSSOLINEUM, Wrocław, ss. 241.
prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Ogólnej
E-mail: a.wojtowicz@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-0000-1113

p.o. kierownika Katedry Socjologii Ogólnej

Socjologia ogólna, socjologia kultury, socjologia religii.

 • Classical and Contemporary Sociology of Religion
 • Tożsamość kultury europejskiej
 • Współczesne kierunki badań socjologicznych

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Wójtowicz A., Klimski W. (2019), (red.), Pluralizm religijny i odmiany ezoteryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 168.
 • Wójtowicz A. (2018), (red.), Ezoteryzm i nowoczesność, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, ss. 232.
 • Wójtowicz A. (2017), Porównawcze studia religioznawcze: pytania o status epistemologiczny pojęć podstawowych, „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” 2017, nr 4, s. 3-21.
 • Wójtowicz A. (2015), Pielgrzymki religijne: drogi kultury, [w:] S.H. Zaręba, I. Borowik (red.), Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa, s. 47-62.
 • Wójtowicz A. (2011), Koncepcja socjologii religii Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Społeczne składnie religii i religijności, [w:] J. Mariański, E. Stachowska (red.), Między socjologią a religioznawstwem w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa, s.45-60.
 • Wójtowicz A. (2004), Współczesna socjologia religii. Idee, założenia, programy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, Tyczyn, ss. 347.
 • Wójtowicz A. (1993), Osoba i transcendencja. Karola Wojtyły antropologia wiary i Kościoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 220.
ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Religii
E-mail: s.zareba@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-7426-623X

Kierownik Katedry Socjologii Religii; kierownik Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW).

Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki postaw religijno-moralnych i społecznych młodzieży oraz dorosłych Polaków. Ponadto, do kręgu zainteresowań należy dynamika zmian świadomościowych młodego pokolenia oraz zmiany zachodzące w postrzeganiu Kościoła w Polsce. Autor i współautor licznych opracowań z tego zakresu. Równolegle inicjator i uczestnik badań z zakresu etosów zawodów oraz uczestnictwa w kulturze.

 • Socjologia religii
 • Struktury społeczne
 • Stratyfikacja społeczna
 • Współczesne społeczeństwo polskie
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktoranckie

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Zaręba S.H. (2020), Młodzi adepci prawa – aspiracje, oczekiwania i plany zawodowe, [w:] M. Michalski, B.H. Olszewski, A. Syryt, S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między normatywnym a pragmatycznym modelem kształcenia prawników we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, s. 45-68.
 • Zaręba S.H., Choczyński M. (2020), Rodzina i religia w czasie pandemii. Raport z ogólnopolskich badań socjologicznych PPPIW wśród młodzieży akademickiej w 2020 roku, „Collectanea Theologica”, vol. 90, nr 4, s. 157-172.
 • Zaręba S.H. (2020), Participation in worship as a channel of communication with the sacred in the liquid modernity project, [w:] S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Between Construction and Deconstruction of the Universes of Meaning. Research into the Religiosity of Academic Youth in the Years 1988-1998-2005-2017, Peter Lang Publishing Group, Berlin, s. 87-104.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M. (2018), Analiza socjo-ekonomiczna systemu wsparcia osób starszych oraz potrzeb w zakresie opieki długoterminowej we Włoszech, „Studia nad Rodziną”, t. 50, s. 33-50.
 • Zaręba S.H. (2017), Potrzeba doznań estetycznych i poznawczych a oferta Europejskiej Nocy Muzeów, [w:] A. Linek, SH. Zaręba (red.), Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2016, Kontrast, Warszawa, s. 27-40.
 • Zaręba S.H., Choczyński M. (2014), Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej. Skrypt dla doktorantów, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 125.
 • Zaręba S.H. (2012), Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo POBITNO, Warszawa-Rzeszów, ss. 535.
 • Zaręba S.H. (2010), Laikat katolicki w Polsce. Pasywny, czy aktywny aktor życia religijnego?, [w:] J. Baniak (red.), Społeczeństwo i Kościół, t. 1/2010, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, s. 47-63.
 • Zaręba S.H. (2010), Cechy polskiego katolicyzmu, [w:] S.H. Zaręba (red.), Rodzina-Religia-Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej, Kontrast, Warszawa, s. 100-114.
 • Zaręba S.H. (2010), Globalny profil postaw moralnych Polaków, [w:] S.H. Zaręba (red.), Rodzina-Religia-Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej, Kontrast, Warszawa, s. 115-138.
 • Zaręba S.H. (2008), W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Zaręba S.H. (2003), Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Profesorowie uczelni

dr hab. Marek Butrym, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Pracownia Społecznych Problemów Współczesności
E-mail: m.butrym@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-8550-3405

Absolwent II L.O. im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Magister socjologii KUL. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Praca doktorska „Zachowania wyborcze mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego po zmianie polityczno-ustrojowej w latach 1989-2003” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Cieśli. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne. Ukończył studia podyplomowe: Systemy informacji geograficznej w praktyce oraz Menedżer projektów badawczych. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych, w tym 2 monografii autorskich.

 • Metody i techniki badań społecznych – badania jakościowe
 • Procesy migracyjne
 • Rodzina w nowej demografii Europy
 • Socjologia państwa i narodu

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii naukowej (PBN) >>>
 • Butrym M. (2020), Umiędzynarodowienie studiów wyższych – dla kogo zyski, dla kogo straty?., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 74, s. 39-54.
 • Butrym M. (2020) Globalne konteksty migracji – stare i nowe formy przestępczości, [w] N. Kowalisko, A. Jekaterynczuk, О. Liseienko, R. Radzik (red.), Tożsamość i solidarność społeczna w Europie środkowo-wschodniej, LUN im. Iwana Franki, Wydawnictwo UMCS, Lwów – Lublin, s. 197-204.
 • Butrym M. (2019), Wybory prezydenckie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1990 – 2015. Specyfika i terytorialny kontekst zachowań wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. s. 281.
 • Butrym M. (2018), Młodzi wyborcy. Wybory parlamentarne 2011 i 2015. Badania studentów z Lublina i Olsztyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 129.
 • Butrym M. (2018), Preferencje milczącego elektoratu. Straty poparcia komitetów wyborczych w wyniku absencji wyborczej studentów w 2015 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2018, nr 57, s. 35-53.
 • Butrym M., Kawczyńska-Butrym Z. (2018), Inozemni studenti – transferi social’nogo kapitału, [w:] N. Kovalisko (red.), Identičnosti narodiv Central’no-Shidnoi Èvropi, Lwów LNU im. Ivana Franka, s. 261-276.
 • Matej-Butrym A., Butrym M., Rudnicka-Drożak E., Szeliga-Król J. (2018), Who do type 2 diabetics inform about their own illness, “Family Medicine and Primary Care Review”, 2018, nr 20 (3), s. 236-240.
dr hab. Kinga Lendzion, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania
E-mail: k.lendzion@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-2809-0565

członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów; członek Wydziałowej Komisji Doktoranckiej; koordynator do spraw zatrudnienia profesorów z zagranicy na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w ramach projektu POWER

Kariera naukowa – 2001 r. magister politologii w zakresie Socjologii Struktur Społecznych, Instytut Politologii UKSW; 2006 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Socjologii UKSW; 2020 r. doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne, WS-E UKSW. Etnograficzne badania terenowe na Madagaskarze realizowane w ramach badań statutowych: VI-VIII 2000 r.; VI-VIII 2003 r.; VI 2016r.; VI 2018 r.; 09.2017-31.12.2018 członek zespołu w projekcie „Laity and Church Mission”, International Center for Mission and Formation (CIAM) oraz International Secretariat of the Pontifical Missionary Union.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii edukacji oraz socjologii rozwoju. Terenem badań jest kontynent Afrykański, zwłaszcza Madagaskar, gdzie kilkukrotnie prowadziłam badania etnograficzne. Podejmowane przeze mnie badania koncentrują się wokół edukacji – jakości edukacji, języka edukacji oraz roli edukacji w rozwoju państw afrykańskich. Pole moich zainteresowań badawczych obejmuje również działalność misyjną Kościoła, zwłaszcza w wymiarze promocji ludzkiej.

 • Systemy społeczne
 • Edukacja formalna w Afryce subsaharyjskiej
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Lendzion K. (2020), Dialog kultur? Edukacja w językach europejskich w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Madagaskaru, „Fides et Ratio” 2020, nr 2(42), s. 381-394.
 • Lendzion K. (2019), Dwa języki – dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 282.
 • Lendzion K. (2019), Stosunek licealistów malgaskich do języka malgaskiego i francuskiego a polityka językowa kraju, [w:] J. Kurczewska, Współczesne kultury lokalne i narodowe „w polityce” i „dla polityki” – różne konteksty przestrzenne, IFIS PAN, Warszawa, s. 475-498.
 • Lendzion K. (2018), Motywacja do nauki malgaskich uczniów z Miandrivazo w świetle badań własnych, „Afryka” 2018, nr 47, s. 29-50.
 • Lendzion K. (2018), Status of the laity in the missionary activity of the church, [w:] T. Atłas, M. Tatar (red.), Missio ad gentes and laity, Pontifical Mission Societies, Warsaw, s. 67-89.
 • Lendzion K., Kotowska-Wójcik O.A. (2015), (red.), Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 189.
 • Lendzion K. (2015), Bariery społeczno-kulturowe w dostępie do edukacji dzieci w Afryce Subsaharyjskiej, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 35, s. 235-250.
 • Lendzion K. (2015), Madagaskar – demokracja i liberalny kapitalizm a rozwój kraju, [w:] G. Chimiak, W. Misztal (red.), Obywatele wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, IFIS PAN, Warszawa, s. 211-230.
 • Lendzion K. (2015), Prawo do wolności osobistej na Madagaskarze, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, nr 7(43), s. 123-135.
 • Lendzion K. (2012), Społeczno-religijna rola kapłana misjonarza na Madagaskarze, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa, ss. 134.
dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej
E-mail: j.lodzinska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-2224-3834

Prodziekan ds. Studenckich i Administracji; kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej; senator UKSW; przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. aktualizacji misji i strategii oraz regulaminowych; przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. etyki nauki i zawodu; członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej; członek Wydziałowej Rady Biznesu

Dr hab. prof. uczelni, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Teologicznego UKSW. Praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (2008). Ponadto ukończone Studia Podyplomowe „Zarządzanie, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. W latach 2012-2019 adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. W latach 2013-2015 pełnomocnik Dziekana do spraw promocji Instytutu Socjologii WNHiS oraz pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk studenckich na kierunku praca socjalna. W latach 2014-2019 kierownik Zakładu Pomocy i Profilaktyki Społecznej w Katedrze Teorii i Metod Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii. Ponadto wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym (2019-2020). Od 2019 r.  Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej.  Senator UKSW na kadencję 2020-2024. Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej (2020-2024). Od 2020 r. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. aktualizacji misji i strategii oraz spraw regulaminowych, a także Wydziałowej Komisji ds. etyki nauki i zawodu. Członek Wydziałowej Rady Biznesu. Od 2020 r. prodziekan ds. studenckich i administracji. Autorka monografii Zadania prawnej ochrony pracy w przebiegu wypadkowości personelu medycznego i technicznego. Studium socjologiczne (2013), Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim (2018). Współredaktor (obok. S.H. Zaręby, M. Zarzeckiego) publikacji Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych (2017). W 2020 r. udział w Projekcie z NCBiR „Projektowanie uniwersalne – Wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. o numerze POWR. 03.05.00-00-pu16/19. Ekspert w zespole ds. opracowywania modułów projektowania zintegrowanego. Koordynator przygotowania zajęć dotyczących Modułu I. Opracowanie programów zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego w ramach Modułu I-III oraz modyfikacja programów kształcenia na studiach: I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).  Recenzent „Zeszytów Naukowych KUL”. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Obszary badań naukowych powiązane są z zajęciami prowadzonymi na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym oraz Wydziale Medycznym UKSW.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół następujących kwestii: wypalenie i stres zawodowy, prawna ochrona pracy, socjologia zdrowia, socjologia medycyny. Także przedmiot zainteresowań stanowi funkcjonowanie rodziny w dobie późnej ponowoczesności, problemy osób z niepełnosprawnością oraz w podeszłym wieku a także etyka życia społecznego. Ponadto obiektem eksploracji badawczej jest funkcjonowanie oraz kwestie problematyczne występujące w zawodach medycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na środowisko pielęgniarskie.

 • Prawna ochrona pracy z elementami ergonomii
 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Poradnictwo
 • Pedagogika społeczna
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Socjologia
 • Dydaktyka medyczna
 • Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Łodzińska J. (2020), Całościowe podejście do problemów osób starszych w zawodzie pielęgniarskim, [w:] M.H. Herudzińska, B. Post (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku (III edycja), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 121-135.
 • Łodzińska J., Kurtyka-Chałas J., Rozalska A. (2020), Problemy społeczne w mieście. Analiza wybranych zagadnień, [w:] J. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska (red.), Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Łodzińska J., Kurtyka-Chałas J., Rozalska A. (2020), Strategie rozwiązywania problemów społecznych w mieście, [w:] J. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska (red.), Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 •  Łodzińska J., Kurtyka-Chałas J., Rozalska A. (2020), Społeczny aspekt funkcjonowania w mieście osób z niepełnosprawnością, [w:] J. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska (red.), Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Łodzińska J. (2019), Socjologiczne aspekty idei holizmu w zawodzie pielęgniarski„Studia Redemptorystowskie” 2019, nr 17, s.  411-431.
 • Łodzińska J. (2019), L’istituzionalizzazione dei sentimenti nel mondo contemporaneo nel contesto del lavoro infermieristico, [w:] B. Kowalewska, B. Jankowiak, E. Krajewska-Kułak (red.), Jakość życia w naukach medycznych i społecznych, Tom III, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, s. 466-476.
 • Łodzińska J. (2018), Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych.  Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim,  Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 306.
 • Łodzińska J., Kurtyka-Chałas J. (2018), Wstęp, „Studia nad Rodziną” 2018, nr 47, s. 7-15.
 • Łodzińska J. (2018), Organizuoto nusikalstamumo priežastys, [w:] J. Młyński (red.), Rozprawy i monografie. Senior i Rodzina. Aksjologia, Pomoc, Wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 137-148.
 • Łodzińska J. (2018), Ruolo socjale e professionale di infermiera alla luce delle teorie sociologiche, „Studia Redemptorystowskie” 2018, nr 16, s. 487-505.
dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Rodziny, Edukacji I Wychowania
E-mail: m.sroczynska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-2993-8820

Kierownik Katedry Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania

Rodowita kielczanka; magister pedagogiki; wieloletni pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii uzyskała na Wydziale Filozofii i Socjologii UW (1995r.), a  stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie (2014 r.) W tym samym roku rozpoczęła pracę w Instytucie Socjologii UKSW na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2016-2019 była przewodniczącą Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 2019 r. pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania; członek Rady Dyscypliny Instytutu Nauk Socjologicznych i Senackiej Komisji ds. Kadr i Odznaczeń.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich subdyscyplin socjologicznych, jak: socjologia religii, wychowania, socjologia rodziny i intymności, socjologia rytuału oraz młodzieży. Podejmowana problematyka badawcza dotyczy ciągłości i przeobrażeń religijności polskiego społeczeństwa oraz orientacji młodzieży wobec różnych typów rytuałów; zmian w sferze życia rodzinnego i intymności; współczesnych wyzwań dotyczących procesów socjalizacyjno-wychowawczych.

 • Wstęp do socjologii
 • Socjologia wychowania
 • Socjologia rodziny
 • Pedagogika społeczna
 • Młodzież w nowym świecie
 • Rytuał w życiu społecznym
 • „Młodzi” i „Starzy” w dialogu i konflikcie pokoleniowym
 • Wartości i rytuały w młodzieżowym świecie
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktoranckie

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Zaręba S.H., Klimski W., Sroczyńska M. (2020), Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? t. 2, Młodzież akademicka w dobie pandemii o religii duchowości i moralności, Wydawnictwo Rys, Poznań.
 • Sroczyńska M. (2020), Młodzież w poszukiwaniu sacrum. Rozważania socjologiczne, „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” 2020, nr 2/276, s. 113-128.
 • Sroczyńska M. (2020), Deligimitization of religious dimension of marital and family intimacy in students’ evaluation, [w:] S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Between Construction and Deconstruction of the Universes of Meaning. Research into the Religiosity of Academic Youth in the Years 1988 – 1998 – 2005 – 2017, Peter Lang, Berlin, s. 59-70.
 • Sroczyńska M., Linek A. (2020), (red.) Społeczne konteksty współbycia i intymności. Szkice z socjologii emocji, t.1, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 297.
 • Sroczyńska M. (2018), Rytuały jako praktyki pamięci w transmisji pokoleniowej w refleksji socjologa religii, „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” 2018, nr 2/268, s. 33-53.
 • Sroczyńska M., Zaręba S.H. (2017), (red.),  Kościoły-religie-kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 362.
 • Sroczyńska M. (2015), Rytuały przejścia, nadania i zatwierdzania w społecznej przestrzeni rodziny (z badań nad młodzieżą), „Zeszyty Naukowe KUL” 2015, nr 4 (59), s. 51-75.
 • Sroczyńska M. (2013), Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Fall, Kraków, ss. 345.
 • Sroczyńska M., Pachkovskyy Y. (2010), (red.), Młodzi w społeczeństwie zmiany. Studia polsko-ukraińskie, Wydawnictwo WSU, Kielce.
 • Sroczyńska M. (1999), Kultura religijna nauczycieli. Studium socjologiczne, Wydawnictwo AŚ, Kielce.
dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania
E-mail: m.szoltysek@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-4814-5586

2021- członek kolegium redakcyjnego czasopisma the History of the Family (Taylor u0026amp; Francis) 2020- członek Komitetu Doradczego European Social Science History Conference Association 2020- członek Komitetu Nauk Demograficznych, PAN 2019- członek zespołu ekspertów, panel HS3, Narodowe Centrum Nauki, Kraków 2018- przewodniczący Family and Demography Network, European Social Science History Conference, The International Institute of Social History, Holandia 2018- Honorary Research Associate, Graduate School for East and Southeast European Studies, Universytet w Ratyzbonie, Niemcy 2017- członek European Association for Population Studies (EAPS) 2017- członek zarządu European Society of Historical Demography, Hiszpania 2017- członek kolegium redakcyjnego czasopisma Romanian Journal of Population Studies 2015 – Profesor wizytujący (Privatdozent) na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze 2011- członek zarządu projektu Mosaic (Berkeley, USA), https://censusmosaic.demog.berkeley.edu/about/about 2013- członek Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien, Martin-Luther-Universität Halle, Niemcy 2013- członek naukowej rady doradczej czasopisma Historical Life Course Studies (EHPS-Net’ http://www.ehps-net.eu/journal), Holandia 2013- członek kolegium redakcyjnego czasopisma Przeszłość Demograficzna Polski 2011- członek kolegium redakcyjnego czasopisma Demografia, English Edition (Hungarian Central Statistical Office), Węgry 2010- członek zarządu International Commission for Historical Demography (EHESS, Paris), Francja 2007- członek Central Europe Population History network, University of Graz, Austria. History, Explorations in Economic History, Economics and Human Biology, Historical Methods

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2003 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie historia, habilitowany w 2015 roku na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii społecznej i gospodarczej. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Inter-university Consortium for Political and Social Research, Uniwersytet Michigan, Ann Arbor, USA; programu Marie Curie Intra-European Fellowships na Uniwersytecie Cambridge (Anglia) oraz programu NCN POLONEZ 3 (Uniwersytet Warszawski). Wieloletni kierownik Laboratorium Demografii Historycznej w Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, oraz pracownik naukowy Max Planck Institute for Social Antropology, Halle-Saale, Niemcy. Autor jednej monografii oraz ponad 40 recenzowanych prac naukowych publikowanych w wiodących czasopismach zagranicznych (m.in. European Journal of Population, Population Studies, World Values Research, Continuity and Change, Historical Social Research, Cross-Cultural Research, Historical Methods). Współtwórca i koordynator jednego z największych  przedsięwzięć z zakresu infrastruktury danych do badań nad rodziną w perspektywie socjologiczno-historycznej (projekt Mosaic). Członek szeregu gremiów naukowych z obszaru demografii i historii populacji.

Interesuję się porównawczą historyczną socjologią rodziny. Zainteresowania historycznymi formami rodziny łączę z szeroką perspektywą porównawczą nawiązującą do klasycznych socjologicznych studiów nad rodziną i społeczeństwem  (m.in. F. Le Play, G. P. Murdock). Posługuję się nowoczesnymi bazami danych opartych na historycznych spisach ludności, w których analizie i interpretacji łączę narzędzia i metody demografii i demografii historycznej, antropologii społecznej, badań międzykulturowych (cross-cultural research) oraz analizy przestrzennej.

 • Klasyczne teorie socjologiczne

 • Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji
 • Szołtysek M. (2015). Rethinking East-central Europe: family systems and co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth (Peter Lang: Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, 1066 pp; 2 vols).
 • Szołtysek M. (2020). Global and local correlations of Hajnal’s household formation markers in historical Europe: A cautionary tale, Population Studies [z B. Ogórek & S. Gruber], DOI: 10.1080/00324728.2020.1832252
 • Szołtysek M. (2020). How Many Household Formation Systems Were There in Historic Europe? A View Across 256 Regions Using Partitioning Clustering Methods. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 53 (z B. Ogórek); https://doi.org/10.1080/01615440.2019.1656591
 • Szołtysek M. (2020). Making a Place for Space: A Demographic Spatial Perspective on Living Arrangements Among the Elderly in Historical Europe. European Journal of Population 36 (z Ogórek, B., Poniat, R.) https://doi.org/10.1007/s10680-019-09520-5
 • Szołtysek M. (2019). “One size does not fit all”: Spatial nonstationarity in the determinants of elderly residential isolation in historical Europe. Population, Space, and Place. 2019;e2242. (z Ogórek, B, Poniat, R, Gruber, S.); https://doi.org/10.1002/psp.2242
 • Szołtysek M. (2018). Historical family systems and contemporary developmental outcomes: what is to be gained from the historical census microdata revolution? The History of the Family 23:3, pages 466-492. (z Poniat, R.); https://doi.org/10.1080/1081602X.2018.1477686
 • Szołtysek M. (2018). The Power of the Family: New Data Reveal the Role of the Historical Family as the Instigator of Disparate and Lasting Developmental Trajectories. World Values Research 10 (1): 1-39 (z R. Poniat).
 • Szołtysek M. (2017). The Patriarchy Index: A New Measure of Gender and Generational Inequalities in the Past. Cross-Cultural Research 51 (3): 228–262 [z Klüsener, S., Poniat, R., and S. Gruber]; https://doi.org/10.1177/1069397117697666
 • Szołtysek M. (2017). “Girl Power” in Eastern Europe? The human capital development of Central-Eastern and  Eastern Europe in the seventeenth to nineteenth centuries and its determinants. European Review of Economic History 21 (1): 29-63 (z J. Baten and M. Campestrini); https://doi.org/10.1093/ereh/hew017
 • Szołtysek M. (2016). The patriarchy index: a comparative study of power relations across historical Europe, The History of the Family, 21(2): 133-174 (z S. Gruber); https://doi.org/10.1080/1081602X.2014.1001769.
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Ogólnej
E-mail: k.wielecki@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-6532-8491

Kierownik Zakładu Myśli Społecznej; kierownik Studium Doktoranckiego.

Profesor Wielecki studiował pedagogikę, psychologię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kontynuował studia z filozofii, ekonomii i teorii systemów. W 1986 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy System społeczny Uniwersytetu. W 1987 roku podjął pracę jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W 1992 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie został zastępcą dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 r. Uzyskał stopień doktora habilitowanego socjologii i został profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kierował Pracownią Problemów Filozoficznych, Kulturowych i Społecznych Współczesnej Europy. Do najważniejszych jego prac z tego okresu należą badania nad europejską myślą społeczną oraz postindustrialnym kryzysem cywilizacyjnym. Jednocześnie w 2007 roku został dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Kierował także Katedrą Współczesnych Teorii Socjologicznych i Makrosocjologii. W 2013 roku został profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kierownikiem Katedry Myśli Społecznej w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych tej uczelni, gdzie pracuje do dziś. Od 2017 do 2020 roku był dyrektorem Instytutu Socjologii. Dwukrotnie przebywał na stypendium: na Uniwersytecie San-Sebastian (Hiszpania) i Maastricht (Holandia). Jest Członkiem Zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (od 2018) oraz członkiem Rady International Association of Critical Realism (2018). Uprawia żeglarstwo, wędrówki górskie i słucha muzyki klasycznej.

Zajmuje się makrosocjologią, współczesnymi teoriami społecznymi, socjologią ekonomii, psychologią społeczną i filozofią człowieka, rozwijając własną teorię podmiotowości, kryzys cywilizacyjny, ład społeczny i kulturę masową. Wcześniej zajmował się pedagogiką, psychologią, socjologią edukacji i młodzieży. Kierował programami badawczymi, w tym badaniami empirycznymi (m.in. europejska myśl społeczna, kryzys cywilizacyjny – perspektywa europejska, młoda polska inteligencja i inne).

 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Historia myśli socjologicznej i społecznej
 • Rozwarstwienie paradygmatyczne socjologii
 • Człowiek – kultura – podmiotowość
 • Filozofia społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Procesy społeczne
 • Struktury społeczne
 • Socjologia wychowania

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Wielecki K. (2020), Concerns, Horror and Instrumental Rationality, [w:] K. Wielecki, K. Śledzińska (red.), The Relational Theory Of Society, Archerian Studies vol. 2, Peter Lang, Berlin, s. 93-111.
 • Wielecki K. (2020), The Contemporary Civilizational Crisis from the Perspective of Critical Realism, „Journal of Critical Realism”, vol. 19, is. 3, s. 269-284.
 • Wielecki K. (2020), Homo duplex. Filozofia człowieka Romana Ingardena: między socjologizmem Émile’a Durkheima a personalizmem Edith Stein, [w:] T. Maślanka (red.), Doświadczanie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 119-136.
 • Wielecki K. (2018), Subjectivity and violence from the perspective of critical realism, „Journal of Critical Realism”, vol. 17, iss. 4, s. 408-420.
 • Wielecki K. (2018), Crisis economica: estrategias economicas prosociales, [w:] J.C. Scannone (red.), Sociedad Civil Y Bien Común. Hacia Una Nueva Articulatión Del Mercado, El Estado Y La Cociedad Civil, Editorial de la Universidad Catolica de Cordoba, Cordoba, s. 143-168.
 • Wielecki K. (2012), Kryzys i socjologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 470.
 • Wielecki K. (2003), Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 390.
 • Wielecki K. (1998), Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej ,Wydawnictwo Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 188.
dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Kultury
E-mail: r.wisniewski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-7952-8021

Kierownik Katedry Socjologii Kultury

Socjolog, menedżer kultury. Prowadzi badania i publikuje w zakresie socjologii kultury i komunikacji międzykulturowej. W latach 2011-2017 wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Były członek Zarządu Rady Zakładu Badań Naukowych PTS i Zarządu Oddziału Warszawskiego PTS. Zasiadał na stanowisku dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz Komitetu Polityki Naukowej. 19 czerwca 2020 roku został powołany do Rady Centrum Badania Opinii Społecznej.

Socjologia kultury, komunikacja międzykulturowa.

 • Antropologia kulturowa
 • Socjologia kultury
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktoranckie

 • Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji
 • Wiśniewski R., Bukalska I. (2020), The interactive dimension of creating cultural artefacts using AGILE methodologies, “Qualitative Sociology Review”, nr 16 (4), s. 198-210.
 • Wiśniewski R., Kukołowicz T., Maciejczak-Kwiatkowska Z., Modzelewska M., Węglarska K., Zarzecki M. (2019), O 11 listopada pewnego roku. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym, Wydawnictwo NCK, Warszawa, ss. 266.
 • Mica A., Wyrzykowska K., Wiśniewski R., Zielińska R. (2018), (red.), Sociology of the Invisible Hand, Peter Lang, Berlin, ss. 429.
 • Wiśniewski R. (2018), (red.), Siłą naszego ducha jesteśmy. Eseje o Niepodległej, Wydawnictwo NCK, Warszawa, ss. 576.
 • Wiśniewski R., Kukułowicz T. (2017), Pięć kierunków poszerzania pola kultury, czyli uwagi
  o współczesnej polityce kulturalne
  , [w:] C. Obracht-Prondzynski, P. Zbieranek (red.), Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy – konteksty – działania, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, s. 95-119.
 • Wiśniewski R. (2016), Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 230.
 • Mica A., Winczorek J., Wiśniewski R. (2015), (red)., Sociologies of formality and informality, Peter Lang, Berlin, ss. 258.
 • Zenderowski R., Wiśniewski R. (2014), The ethnic conflict in the Preševo valley. The role of the orthodox religion in the conflict, „Codrul Cosminului” nr 20 (1), s. 239-258.
 • Wiśniewski R. (2012), W przestrzeni kultury i natury. Kilka uwag wstępnych o praktykach społecznych i świadomości ekologicznej, “Politeja”, nr 20 (2), s. 157-171.
 • Wiśniewski R. (2011), Postawy Polaków wobec obcokrajowców, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 37 (2), s. 221-234.
ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Pracownia Społecznych Problemów Współczesności
E-mail: a.wysocki@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-8653-0314

Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, Przewodniczący dyscypliny naukowej nauki socjologiczne.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Praktycznego Zarządzania na Francuskim Instytucie Zarządzania, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, Instytutu Katolickiego w Paryżu, UKSW, gdzie w 2007 r. uzyskał stopień doktora socjologii w dyscyplinie socjologia.  W 2019 uzyskał stopień dr hab. w dyscyplinie socjologia. Staż na Uniwersytecie w Durham (UK). Praca zawodowa: 2008-2009 – adiunkt w Instytucie Politologii WNHiS UKSW oraz starszy wykładowca w Instytucie Gospodarki Światowej SGH, 2009-2013 – adiunkt w Katedrze Socjologii Procesów Społecznych Instytutu Socjologii WNHiS UKSW, 2013-2019 – kierownik Zakładu katolickiej nauki społecznej w Katedrze Socjologii Religii IS WNHiS UKSW. Od 2019 r. – Pracownia Społecznych Problemów Współczesności. 2008-2012 – Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 2013-2015 – wicedyrektor Instytutu Socjologii. 2019-2020 – Prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. Od 2020 r. Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Przewodniczący dyscypliny naukowej nauki socjologiczne.

Socjologia religii (w tym socjologia życia parafialnego), katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza, więzi społeczne, socjologia daru, kultura i religie chińskie oraz ich wpływ na przemiany społeczno-gospodarcze w Chinach, socjologia ekonomiczna, rozwój zrównoważony.

 • International Competitiveness
 • Katolicka nauka społeczna
 • Podstawy ekonomii
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Społeczeństwo chińskie i jego problemy
 • Specyfika nauczania społecznego różnych wyznań chrześcijańskich
 • Kościół a ekonomia i proces globalizacji
 • Kościół a polityka
 • Kultura i sztuka Chin

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Archer M., Collier A., Porpora D. (2020), Transcendencja. Realizm krytyczny i Bóg (wstęp i tłum. A. Wysocki, posłowie K. Wielecki), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa.
 • Wysocki A. (2020), Drogi realizmu krytycznego i duchowy zwrot. Wstęp do polskiego tłumaczenia, [w:] M. Archer, A. Collier, D. Porpora, Transcendencja. Realizm krytyczny i Bóg, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 7-43.
 • Wysocki A., Fidelus A., Morawska E.H. (2020), Reducing Inequality: social inclusion, social capital and protection of migrants in the context of Catholic social teaching, [w:] K. Cichos, J.A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R.F. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge, London-New York, s. 114-131.
 • Wysocki A., Roszewska K., Sobkowiak J.A. (2020), Decent work and economic growth from the perspective of sustainable development and Catholic social teaching, [w:] K. Cichos, J.A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R.F. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge, London-New York s. 153-170.
 • Wysocki A. (2018), Parafie rzymskokatolickie na przedmieściach Paryża wobec integracji imigrantów, [w:] I. Borowik, S. Grotowska, P. Stawiński (red.), Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, Scholar, Warszawa, s. 295-316.
 • Wysocki A. (2018), Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne. Śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 570.
 • Wysocki A. (2017), The reflection of social conflicts in the life of parishes in the suburbs of Paris, “Studia Bobolanum” 2017, nr 4, s. 167-181.
 • Wysocki A. (2017), The transcendence of the person in forgiveness. The perspective of relational sociology, „Seminare. Poszukiwania naukowe” t. 38, nr 4 (2017), s. 83-93.
 • Wysocki A. (2016), (red.), Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice „Laudato si’”, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 250.
 • Wysocki A. (2016), Transcendence according to Margaret S. Archer, [w:] K. Śledzińska, K. Wielecki (red.), Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, Archerian Studies vol. 1, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 161-197.
 • Wysocki A., Zaręba S.H. (2015), (red.), Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja. Archidiecezja Warszawska w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, ss. 273.
dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Pracownia Społecznych Problemów Współczesności
E-mail: a.zduniak@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-5349-7469

Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych; członek Rady Dyscypliny w Instytucie Nauk Socjologicznych; członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia; członek Wydziałowej Komisji Wyborczej WS-E; członek Komisji Dyscypliny Naukowej INS; przedstawiciel Dziekana WS-E w Radzie Studium Języków Obcych

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka książek: Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii (Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 2006), Event w życiu religijnym i społecznym. Perspektywa socjologiczna (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018) oraz ponad 60 artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych polskich oraz zagranicznych.

Socjologia religii, socjologia kultury, komunikacja społeczna, praca socjalna, socjologia zdrowia i niepełnosprawności, profilaktyka uzależnień, etyka społeczna. Interesuje się m.in. związkami między religią a kulturą współczesną, zjawiskami z dziedziny nowej duchowości oraz nowymi formami zachowań zbiorowych, w szczególności procesem eventyzacji współczesnej kultury. Zainteresowania z obszaru pracy socjalnej obejmują m.in. problematykę uzależnień behawioralnych – nowego typu uzależnień, które we współczesnym społeczeństwie stanowią coraz poważniejszy problem społeczny (uzależnienie od Internetu, gier, hazardu, pracoholizm, zakupoholizm, ortoreksja itp.)

 • Etyka społeczna
 • Wybrane zagadnienia prawa i procedury administracyjnej
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Teorie pracy socjalnej
 • Wolontariat w pracy socjalnej
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Seminarium dyplomowe

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Zduniak A. (2020), Profilaktyka przemocy wobec osób starszych w krajach europejskich, [w:] M.H. Herudzińska, B. Post (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku (III edycja), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 87-98.
 • Zduniak A. (2020), Problematyczne używanie Internetu przez młodzież – wybrane aspekty społeczno-pedagogiczne, w: J. Łodzińska, A. Rozalska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Zduniak A. (2018), Event w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn, ss. 304.
 • Zduniak A. (2017), Motywacje uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i jego wpływ na życie religijno-społeczne uczestników na przykładzie pielgrzymów z Archidiecezji Warmińskiej, „Studia Warmińskie” 2017, nr 54, s. 185-203.
 • Zduniak A. (2017), Założenia fenomenologiczne i konstruktywistyczne jako podstawy teorii komunikacji w socjologii religii, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017, nr 2, s. 283-302.
 • Zduniak A. (2017), Der Cyberspace als ein neuer Typus vom sakralen Raum. Religiöse Kommunikation im Internet und ihr Einfluß auf moderne Formen der christlichen Tradition, [w:] A. Bienert, R. Jazbec (red.), Elektronische Medien, Kunst, Kultur und Historie. Konferenzband EVA Berlin, Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts, Berlin, s. 233-242.
 • Zduniak A. (2015), Religious Media Events as a Presence of Religion in modern Culture, [w:] L. Dyczewski (red.), Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, s. 133-143.
 • Zduniak A. (2015), Event a moralność, [w:] J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, Nomos, Kraków, s. 201-207.
 • Zduniak A. (2009), Chrześcijańska etyka społeczna a współczesne formy solidarności w socjologii Karla Gabriela, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 4 (208), s. 73-93.
 • Zduniak A. (2006), Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii, Nomos, Kraków, ss. 319.

Doktorzy habilitowani