Przejdź do treści
dr Elżbieta Bojanowska
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Zakład Gerontologii i Polityki Społecznej
E-mail: e.bojanowska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-5742-7713

Kierownik Zakładu Gerontologii i Polityki Społecznej; dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2020-2023)

Socjolog, polityk społeczny. Ukończyła kierunek Politologia i Nauki Społeczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (socjologia ze specjalizacją z polityki społecznej).
Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Master of Business Administration Apsley Business School of London. Była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2015-2019). Pracowała w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie była m.in. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Ponadto, pracowała w PKN ORLEN SA  oraz Kancelarii Senatu RP. Jest/była członkiem m.in.: Rady Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2007-2015, Rządowej Rady Ludnościowej, Zastępca Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, Komitetu Sterującego Narodowy Program Zdrowia, Zespołu do spraw ograniczenia ubóstwa energetycznego w Polsce, Krajowego Komitetu Rewitalizacji, Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Rady Konsultacyjna do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań, Zespołu Sterującego  Programu Kultura dostępnaCzłonek Międzynarodowej Rady Programowej kwartalnika „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, Rady Programowej miesięcznika: „Polityka społeczna”, Rady Programowej kwartalnika: „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”.

Prroces starzenia się ludności i związane z tym konsekwencje społeczno-ekonomiczne i relacje międzypokoleniowe; polityka społeczna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej i pracy socjalnej; kwestie związane  z niepełnosprawnością i niesamodzielnością; ekonomia społeczna.

 • Polityka społeczna
 • Pomoc społeczna
 • Wybrane zagadnienia ekonomii społecznej
 • Asystent osoby starszej z niepełnosprawnościami
 • Profilaktyka patologii społecznych
 • Metodologia pisania prac dyplomowych
 • Seminarium licencjackie

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Bojanowska E. (2018), Polityka społeczna w Polsce po 2015 roku, [w:] M. Bednarski, Z. Wiśniewski (red.), Polityka społeczna w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania, IPISS, Warszawa, s. 19-31.
 • Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G. (2018), (red.), Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, ss. 700.
 • Bojanowska E. (2017), The 500+ child benefit scheme and social welfare in Poland, „Social Policy” 2017, nr 1 (13), s. 13-16.
 •  Bojanowska E. (2017), Znaczenie świadczenia wychowawczego 500+ dla systemu pomocy społecznej, [w:] B. Kromolicka, A. Jarzebińska (red.), O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej, Volumina.pl,  Szczecin, s. 243-260.
 • Bojanowska E. (2015), Rodzina w życiu człowieka starego, [w:] E. Giermanowska, M. Racław, M. Rymsza (red.), Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz, Wydawnictwa  Uniwersytetu  Warszawskiego, Warszawa, s. 329-340.
 • Bojanowska E., Kawińska M. (2015, 2016, 2017), (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. I, II, III, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa.
 • Bojanowska E. (2014), Activities and lifestyles of elderly people, [w:] S. Grotowska, I. Taranowicz (red.), Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, Instytut Socjologii UWr, Wrocław, s. 1667-178.
 • Bojanowska E., Truszkowska J. (2017), Praca socjalna jako profesja przeciwdziałająca i rozwiązująca problemy społeczne, [w:] A. Czyż (red.), Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, NCK, Warszawa, s. 231-236.
 • Bojanowska E. (2012), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, [w:] J. Hrynkiewicz (red.), O sytuacji ludzi starszych t. 3, Rządowa Rada Ludnościowa, ZWS, Warszawa, s. 19-32.
 • Bojanowska E. (2008), Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] P. Szukalski (red.), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 137-161.
dr Izabela Bukalska
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Kultury
E-mail: i.bukalska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-7930-1700

Opiekun Koła Naukowego Studentów Socjologii

W 2014 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (promotor – prof. Elżbieta Rekłajtis). Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz węgierskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki (program- współpraca bilateralna). Od 2014 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW (b. Instytut Socjologii). Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych i jednej monografii Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne, wyd. UKSW, 2017. Członek Zarządu Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zasiadała w jury ogólnopolskich konkursów PTS – Nagrody Floriana Znanieckiego, Nagrody tłumaczeniowej oraz Nagrody im Anselma Straussa. Prelegentka polskich i międzynarodowych konferencji, m.in. IX Conference of European Society for the Study of Symbolic Interaction na Uniwersytecie w Reykiaviku (2019). W prowadzonych projektach badawczych wykorzystuje metodologię teorii ugruntowanej.

Socjologia kultury, jakościowe metody badań społecznych.

 • Antropologia kulturowa
 • Grounded theory methodology procedures and techniques
 • Klasyczne teorie socjologiczne
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Ogólnouczelniany kurs wykorzystania oprogramowania do analizy danych jakościowych (CAQDAS)
 • Metody jakościowe w badaniach marketingowych
 • Translatorium

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Wiśniewski R., Bukalska I. (2020), The interactive dimension of creating cultural artefacts using AGILE methodologies, “Qualitative Sociology Review”, nr 16 (4), s. 198-210.
 • Wiśniewski R., Bukalska I. (2019), Konflikty etniczne w narracjach ofiar – wyzwania metodologiczne, w: R. Zenderowski (red.), Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi… Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach uchodźców i imigrantów z państw postjugosławiańskich mieszkających w Austrii, Wydawnictwo Naukowe UKSW, s. 63-86.
 • Bukalska I., Gorzko M. (2019), (red.), „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XV – Pół wieku po „Odkrywaniu teorii ugruntowanej” (redaktorzy numeru).
 • Bukalska I. (2019), Recepcja metodologii teorii ugruntowanej wśród polskich badaczy – refleksje 50 lat po publikacji Barneya G. Glasera i Anselma L. Straussa, „Przegląd Socjologii Jakosciowej”, t. XV nr 3, s. 92-114.
 • Bukalska I. (2017), Choroba na przeszłość jako wyróżnik mentalności członków mniejszości  narodowej, „Sensus Historiae”, t. XXVII, nr 2, s. 15-22.
 • Bukalska I. (2017), Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 222.
dr Monika Bukowska
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Kultury
E-mail: m.bukowska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-3246-3010

Współczesne teorie socjologiczne, antropologia filozoficzna, nurt realizmu krytycznego, socjologia ekonomiczna, socjologia religii, psychologia, prawa człowieka.

 • Warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych
 • Praca z osobami niepełnosprawnymi
 • Warsztaty z coachingu
 • Komunikacja, mediacja, coaching
 • Aktywizacja społeczna – warsztaty
 • Problematyka bezdomności
 • Technologie informatyczne

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Wielecki K., Bukowska M. (2020), 2020, Współczesny kryzys gospodarczy i aktualne kierunki myśli ekonomicznej w świetle polityki Johna F. Kennedy’ego. Rozważania z zakresu socjologii ekonomii, [w:] K. Wojciechowski (red.), John F. Kennedy. Lekcje dla współczesności. Dziedzictwo polityczno-prawne i międzynarodowe 35. prezydenta USA, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 134-157.
dr Marcin Choczyński
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Religii
E-mail: m.choczynski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-6636-9025

zastępca redaktora naczelnego „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology” (UCS); członek zespołu pracowni badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW); członek Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego; członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia UKSW; członek Zespołu ds. Komunikacji i Promocji UKSW; członek Komisji ds. Współpracy Wydziału Społeczno-Ekonomicznego z otoczeniem gospodarczym; administrator trzech stron internetowych w domenie UKSW; członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS – Oddział Warszawski)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent jednolitych studiów magisterskich i doktoranckich Instytutu Socjologii UKSW. Ponadto ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013-2016 sekretarz Instytutu Socjologii UKSW. Autor monografii Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu (wyd. TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2020) oraz współautor (wraz z S.H. Zarębą) podręcznika akademickiego Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej. Skrypt dla doktorantów (wyd. UKSW, Warszawa 2014), ponadto autor kilkudziesięciu rozproszonych tekstów naukowych (artykułów, recenzji, komunikatów badawczych i opracowań) wydanych w recenzowanych publikacjach. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich. Badacz i analityk danych uczestniczący w ogólnopolskich badaniach socjologicznych. Udział w projektach teoretyczno-badawczych (m.in. seria PPPiW). Koordynator baz metadanych zawierających informacje bibliograficzne pochodzące z wydań online “Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology” (m.in. ICI Journals Master List, CEJSH).

Obszary zainteresowań badawczych dra Marcina Choczyńskiego powiązane są bezpośrednio z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi, jak również są odzwierciedleniem udziału w projektach naukowych, głównie z zakresu religii, religijności i duchowości współczesnego społeczeństwa. Poza wymienionym obszarem socjologii religii są to ponadto zagadnienia struktury i stratyfikacji społecznej, wieloaspektowe konotacje pracy ludzkiej, pojęcia zmiany społecznej i rewolucji, socjologia wychowania a także socjologia muzyki.

 • Socjologia zmiany społecznej
 • Socjologia pracy
 • Socjologia bezrobocia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Socjologia życia publicznego
 • Seminarium licencjackie
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Delegitymizacja strukturalna i genocyd w czerwonokhmerskiej Demokratycznej Kampuczy
 • Fantastyka socjologiczna i futurologia

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Choczyński M. (2021), Gospodarstwo, spoidło i podścielisko społeczne jako oryginalne i    częściowo zapomniane pojęcia polskiej socjologii. Twórcze dziedzictwo czy epistemologiczne archaizmy poznawcze?, „Societas/Communitas”, nr 1 (31)/2021, s. 283-302.
 • Choczyński M. (2020), Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu, Wydawnictwo Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych (TAiWPN) UNIVERSITAS, Kraków, ss. 404.
 • Choczyński M. (2020), Accentuating the role of the upbringing society in Korczak’s pedagogy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 73/2020, s. 127-147.
 • Choczyński M. (2020), Figuracja disco polo: ilustracja muzyczna polskiej transformacji, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 64, nr 4/ 2020, s. 73-96.
 • Choczyński M. (2019), Delegitymizacja strukturalna i genocyd w pragmatyce totalnej rewolucji społecznej. Przykład anihilacji społeczeństwa Demokratycznej Kampuczy, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 3/2019, s. 123-155.
 • Choczyński M., Rozalska A., Drzewek K. (2018), (red.), Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, ss. 262.
 • Choczyński M. (2018), An institutional crisis of faith. The breakdown of systemic autopoiesis of the Catholic Church in the face of new spirituality, „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” nr 4 (270)/2018, s. 15-28.
 • Choczyński M. (2018), Quasi-terapeutyczna funkcja wywiadu częściowo ustrukturyzowanego w odniesieniu do badań własnych. Rola i znaczenie dobrej relacji w wywiadzie socjologicznym, „Przegląd Socjologii Jakościowej / Qualitative Sociology Review”, t. 14, nr 4, s. 150-170.
 • Choczyński M. (2017), Pielęgniarstwo. Między etosem powinnościowym a zawodem zaufania publicznego, [w:] J. Łodzińska, S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych, seria: PPPiW, Wydawnictwo KONTRAST, Warszawa, s. 169-181.
 • Zaręba S.H., Choczyński M. (2014), Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej. Skrypt dla doktorantów, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 125.
dr Martyna Kawińska
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Zakład Gerontologii i Polityki Społecznej
E-mail: m.kawinska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-3525-8584

importer danych PBN; koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Nauk Socjologicznych; planista na kierunku Praca socjalna

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii na UKSW. Adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. Specjalista w zakresie badań, analiz i ekspertyz w obszarze polityki społecznej, rodzinnej, senioralnej oaz pracy socjalnej. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz zespołu badawczego Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW), w ramach którego realizowane są badania ilościowe i jakościowe o charakterze ogólnopolskim. Członek zespołów badawczych w projektach badawczo-analitycznych. Autorka recenzowanych artykułów naukowych i współautorka publikacji naukowych. Sekretarz Rady do spraw Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na kadencję 2016-2020. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych kadencji 2017-2022.

Szczególne zainteresowania w dziedzinie socjologii małżeństwa i rodziny w tym polityki rodzinnej w krajach UE, teorii starzenia się społeczeństw oraz metod statystycznych i ich zastosowania w naukach społecznych oraz promocji aktywnego starzenia się z uwzględnieniem aktywizacji społecznej i zawodowej seniorów w perspektywie krajowej i europejskiej.

 • Gerontologia społeczna
 • Współczesna rodzina polska
 • Socjologia rodziny
 • Problemy społeczne współczesnej Europy
 • Family Changes in European Perspective
 • Seminarium licencjackie

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Kawińska M. (2020), Kobiety i mężczyźni wobec starości i starzenia się, [w:] O.A. Kotowska-Wójcik, K. Uklańska (red.), Kobiece i męskie konteksty życia, Wydawnictwo Rys, Poznań s. 81-104.
 • Kawińska M. (2020), Koncepcja work-life balance w świadomości pokolenia Y w teorii i praktyce, „Humanizacja Pracy”, nr 1 (299) (LIII), s. 83-95.
 • Kawińska M., Kotowska-Wójcik O.A. (2020) (red.), (Nie)równość płci w sferze publicznej / Gender (in)equality in the public sphere, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, ss. 208.
 •  Kawińska M. (2018), Uczestnictwo w kulturze jako proces kreacji kultury współczesnej, [w:] M. Kawińska, S.H. Zaręba (red.), Cooltura nocą. Europejska Noc Muzeów 2018, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 43-60.
 • Kawińska M. (2018), Benefits for adult education and learning in sustainable development, “Economy and Sociology”, nr 2/2018, s. 88-94.
 • Kawińska M. (2018), Poradnictwo i wsparcie osób starszych wobec idei aktywnego starzenia się, [w:] B. Szluz, A. Szluz (red.), Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 85-100.
 • Kawińska M. (2018), Aktywność edukacyjna seniorów a koncepcja aktywnego starzenia się, „Studia Socialia Cracoviensia”, nr 18 (2018), s. 42-56.
 • Kawińska M. (2018), Older People on the Labour Market ― Activation and Deactivation, [w:] K. Śledzińska (red.) Responsibility – Participation – Conscious Citizenship. The Dilemmas of Global Education, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 133-146.
 • Kawińska M. (2017)Contemporary Parenting in the Face of Social Changes in the Theoretical and Empirical Analysis, “Socialinis Ugdymas”, t. 47, nr 3, s. 77-88.
 • Kawińska M. (2017), Ageing and the silver economy – challenges and opportunities for social policy in Poland, “Economy and Sociology”, nr 3/2017, s. 84-91.
dr Wojciech Klimski
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Religii
E-mail: w.klimski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-2337-0691

członek Rady Dyscypliny Naukowej

Magisterium z teologii (2003 r.) – Wydział Teologiczny UKSW. Magisterium z socjologii (2005 r,) – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Doktorat z socjologii (2014 r.) – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Religijność, instytucje religijne, nowa duchowość, tanatosocjologia.

 • Wstęp do socjologii
 • Struktury społeczne
 • Socjologia badań nad młodzieżą
 • Stratyfikacja społeczna

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Klimski W. (2020), Experience of faith and participation in culture in times of critical art, „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, nr 3/2020, s. 213-227.
 • Klimski W. (2020), Faith, beliefs and their transfigurations, [w:] S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Between construction and deconstruction of the universes of meaning: research into the religiosity of academic youth in the years: 1988, 1998, 2005, 2017, Peter Lang, Berlin, s. 105-114.
 • Klimski W. (2019), Pluralizm religijny w Polsce. Wymiary fenomenu społecznego, [w:] A. Wójtowicz, W. Klimski (red.), Pluralizm religijny i odmiany ezoteryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 7-36.
 • Klimski W. (2018), Wartości i normy religijne w etosie pracy. Opinie polskich przedsiębiorców, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 132/2018, s. 315-328.
 • Klimski W. (2018), Eschatologia na ambonie. Kazania i wiara Polaków w rzeczy ostateczne. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, ss. 316.
 • Klimski W. (2017), Moralność o niereligijnej orientacji, [w:] [w:] J. Łodzińska, S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych, seria: PPPiW, Wydawnictwo KONTRAST, Warszawa, s. 115-130.
 • Klimski W. (2015), Obywatelskie przebudzenie. Pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w PRL i ich dziedzictwo w okresie transformacji, [w:] S.H. Zaręba, A. Wysocki (red.), Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej, s. 317-332.
dr Olga A. Kotowska-Wójcik
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Ogólnej; Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych
E-mail: o.kotowska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-7400-478X

pełnomocnik ds. praktyk na kierunku Socjologia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym; członkini Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Ukończyła studia w zakresie socjologii w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, oraz matematyki, w zakresie zastosowań matematyki, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UKSW. Tam też uzyskała uprawnienia w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach (zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym nr WMP-2/2007). W trakcie studiów była członkiem Parlamentu Studentów UKSW, przewodniczącą studenckiego Koła Naukowego „Macierz” i współzałożycielem studenckiego Koła Naukowego „Inicjatywa Socjologiczna”. Od 2004 r. jest pracownikiem Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2014 uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii, broniąc przed Radą WNHiS UKSW z wyróżnieniem rozprawy pt.: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako element społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Rok później została wyróżniona nagrodą drugiego stopnia w XI edycji konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na Najlepsze Prace Badawcze z Zakresu Spółdzielczości. Uzyskała liczne certyfikowaty ze szkoleń z zakresu analizy danych ilościowych (wspomaganych programem SPSS Predictive Solutions) oraz jakościowych za pomocą pakietu ATLAS. Doświadczenie to wykorzystuje pracując jako ekspert i analityk danych wywołanych i zastanych w wielu projektach badawczych. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przez trzy kadencje należała do Komisji Rewizyjnej a obecnie należy do Zarządu Oddziału Warszawskiego PTS. Współpracuje systematycznie przy realizacji projektów badawczych w ramach Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW). W latach 2015-2021 była koordynatorem Zespołu ds. Dobrych Praktyk WS-E UKSW, należącego do European Platform of Women Scientists (EPWS). Jest autorką ponad 40 recenzowanych artykułów naukowych, w tym obcojęzycznych w monografiach oraz czasopismach naukowych. Recenzowała artykuły dla czasopism naukowych, współredagowała recenzowane monografie zbiorowe, współorganizowała konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym, koordynowała cykl międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Zespół ds. Dobrych Praktyk pod wspólnym hasłem „Kobieta w nauce”. Corocznie występuje z referatami na konferencjach o zasięgu międzynarodowym, ściśle współpracuje naukowo z przedstawicielami z Litwy, Słowacji, Niemiec i innych państw europejskich. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2016 r.

Zainteresowania badawcze oscyluje wokół: problematyki kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności w kontekście samoorganizacji społecznej oraz funkcjonowania instytucji w otoczeniu społecznym; w zakresie socjologii rodziny zainteresowana jest problemami: łączenia życia osobistego i zawodowego, nierówności społecznych wynikających z różnic płciowych oraz socjologii pracy w kontekście równości szans, w szczególności kobiet (w tym szczególnie kobiet w nauce). Łączy w swoje pracy zagadnienia interdyscyplinarne co pozwala na uzyskanie szerszej perspektywy poznawczej z uwzględnieniem analizy dostępnych danych ilościowych, jak jakościowych; uczestniczyła w ponad 20 projektach badawczych, także finansowanych przez NCBiR oraz aplikowała o środki z programu HORYZONT 2020.

 • Statystyka opisowa
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Social Economy
 • Procesy ludnościowe
 • Laboratorium seminaryjne
 • Seminarium licencjackie
 • Statystyka z elementami demografii historycznej

 • Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji
 • Luty-Michalak M., Kotowska-Wójcik O.A., Wróblewska-Skrzek J., Olszewski B.H. (2020), (red.), Gaudium et spes – powinność współczesnego człowieka: Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ochockiemu, Wydawnictwo Rys, Poznań.
 • Kawińska M., Kotowska-Wójcik O.A. (2020) (red.), (Nie)równość płci w sferze publicznej / Gender (in)equality in the public sphere, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, ss. 208.
 • Kotowska-Wójcik O.A., Luty-Michalak M. (2020), Ojciec współczesny – na skrzyżowaniu oczekiwań i rzeczywistości, Tom 1. Między rodziną a pracą – w poszukiwaniu czasu, Wydawnictwo Rys, Poznań, ss. 154.
 • Uklańska K., Kotowska-Wójcik O.A. (2020), (red.), Kobiece i męskie konteksty życia, Wydawnictwo Rys, Poznań, ss. 180.
 • Kotowska-Wójcik O.A., Luty-Michalak M. (2019), Aktywność zawodowa matek w opiniach ich partnerów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 69, s. 21-34.
 • Kotowska-Wójcik O.A., Luty-Michalak M. (2018), In Poland – Being More of a Father or an Employee?, „Informacijos Mokslai”, nr 82 (2018), s. 69-85.
 • Kotowska-Wójcik O.A. (2017), Analytical Perspectives of Civic Participation, [w:] K. Śledzińska (red.), Responsibility – Participation – Conscious Citizenship. The dilemmas of global education, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 57-69.
 • Kotowska-Wójcik O.A. (2017), Symbole zawodu pielęgniarskiego – niechciana tradycja czy korzenie tożsamości?, [w:] J. Łodzińska, S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Kontrast, s. 47-60.
 • Kotowska-Wójcik O.A. (2017), Idea społecznej odpowiedzialności a instytucje szkolnictwa wyższego, [w:] O.A. Kotowska-Wójcik, M. Luty-Michalak (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog – praktyka – nauka, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 41-60.
 • Kotowska-Wójcik O.A, Luty-Michalak M. (2017), (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog – praktyka – nauka, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, ss. 332.
dr Anna Linek
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania
E-mail: a.linek@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-0883-8698

sekretarz Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne

Doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania w Instytucie Nauk Socjologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współautorka trzech monografii naukowych oraz autorka licznych publikacji w pracach zbiorowych pod redakcją i artykułów naukowych dotyczących relacji interpersonalnych, małżeństwa, rodziny, a także socjologii młodzieży, etosu zawodowego czy socjologii kultury. Członkini Pracowni badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości. W latach 2017–2019 wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, a w latach 2016–2020 Senator UKSW. Obecnie Sekretarz Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne w INS. Prywatnie miłośniczka Tatr i mazurskich jezior. Szczęśliwa mężatka i mama Katarzyny, Jakuba, Antoniny, Małgorzaty i Weroniki.

Główne zainteresowania badawcze obejmują relacje interpersonalne i ich przemiany, małżeństwo i rodzinę (rodzicielstwo), intymność; komunikację interpersonalną, konflikty, negocjacje, mediacje; przemiany kulturowo-społeczne z perspektywy kobiet i mężczyzn oraz młodzieży, a także konsekwencje przemian; interpretacje (konstrukty) i strategie radzenia sobie ze współczesnymi trudnościami w życiu społecznym i w bliskich relacjach.

 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia zarządzania
 • Metody i techniki negocjacji
 • Mediacje
 • Komunikacja interpersonalna

 • Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji
 • Linek A. (2020), Współcześni rodzice – między zmęczeniem a satysfakcją, [w:] M. Bieńko, M. Rosochacka-Gmitrzak, E. Wideł (red.), Obrazy życia rodzinnego i intymności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 183-195.
 • Linek A. (2020), Atrakcyjność fizyczna i seksualna w małżeństwie, [w:] M. Sroczyńska, A. Linek (red.), Szkice z socjologii emocji. Społeczne konteksty współbycia i intymności, t. 1, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 121-144.
 • Linek A., Kurtyka-Chałas J. (2019), Rodzina przed lustrem. Analiza codziennych problemów z perspektywy matek i ojców, Wydawnictwo Rys, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa – Poznań, ss. 136.
 • Linek A. (2019), Razem w chorobie. Specyfika bliskich relacji w sytuacji choroby, [w:] B. Szluz (red.), Doświadczanie choroby w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 29-40.
 • Linek A. (2019), Rola wzajemnego wsparcia w małżeństwie wobec problemu równoważenia życia rodzinnego i zawodowego – wymiar empiryczno-praktyczny, [w:] M. Kulesza, M. Ozorowski, J. Surzykiewicz (red.), Family balance coaching. Psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym, Edu Research, Warszawa, s. 124-133.
 • Linek A. (2017), Kobieta jako specjalistka od relacji interpersonalnych. Uwarunkowania biologiczne i społeczne, [w:] O. Kotowska-Wójcik, M. Luty-Michalak (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog – praktyka – nauka, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 129-144.
 • Linek A. (2016), Kilka słów o odżywianiu i żywności w świecie konsumpcji, [w:] A. Wysocki, M. Zarzecki (red.), Etos polskich przetwórców żywności, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 179-209.
 • Linek A. (2016), Odpowiedzialność rodzicielska w kontekście równoważenia ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, [w:] O. Kotowska-Wójcik, M. Luty-Michalak (red.), Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 125-144.
 • Linek A. (2013), A jeśli kochać, to jak? Miłość w oczach współczesnej młodzieży, [w:] S.H. Zaręba (red.), Warszawa. Bunt i ucieczka w wielkim mieście. Światopogląd i style życia młodych warszawiaków, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa, s. 49-64.
 • Linek A. (2013), Cywilizacyjne choroby relacji międzyludzkich – diagnoza i uzdrowienie, „Ateneum Kapłańskie”, z. 2 (624)/2013, s. 274-282.
dr Marta Luty-Michalak
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Ogólnej
E-mail: m.luty@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-1575-8757

Ukończyła studia magisterskie, a także studia doktoranckie na kierunku socjologia w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W 2012 roku obroniła pracę doktorską na temat: „Więź międzypokoleniowa a redystrybucja dochodów w starzejących się społeczeństwach. Studium socjologiczne na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej” przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Ochockiego. W latach 2004 – 2014 pracowała w Departamencie Spraw Obronnych w Ministerstwie Gospodarki. Od 2006 roku współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kształcąc studentów na kierunkach takich jak: socjologia, praca socjalna, ekonomia, politologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, oraz Zespołu ds. Dobrych Praktyk UKSW, należącego do European Platform of Women Scientists (EPWS). Ekspert ds. Społecznych Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+), która jest pierwszą w Polsce fundacją, a zarazem pracownią zajmującą się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa. W latach 2016-2017 Ekspert Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ds. oceny wniosków w ramach programu ASOS 2014-2020 (oceniała wnioski ukierunkowane na przedsięwzięcia wspierające seniorów oraz służące poprawie jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną). W latach 2017-2019 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, a także funkcję Koordynatora kierunku Socjologia i Przewodniczącej Komisji Dydaktycznej Instytutu Socjologii. W 2016 roku została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Autorka i realizatorka licznych projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych.

W podejmowanych badaniach koncentruje się między innymi na szeroko rozumianej problematyce starzenia się społeczeństw (kwestia organizacji wsparcia seniorów, a także opieki nad osobami starszymi, konsekwencje procesu starzenia się społeczeństw, aktywne starzenie się itp.), procesach demograficznych i społecznych we współczesnym świecie oraz społecznych problemach rynku pracy. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również gerontologii społecznej i nowej demografii Europy. W prowadzonych analizach skupia się także na problematyce Work Life Balance oraz Work Life Integration, jak również podwójnego obciążenia kobiet obowiązkami zawodowymi oraz domowymi – w tym obszarze interesuje się zwłaszcza problematyką podwójnego obciążenia kobiet obowiązkami opiekuńczymi na rzecz osób zależnych w rodzinie w kontekście starzenia się społeczeństw – sandwich generation.

 • Demografia
 • Globalne procesy społeczne
 • Warsztaty socjologiczne: procesy ludnościowe
 • Population processes in Europe
 • Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne
 • Metodologia badań społecznych
 • Statystyka
 • Seminarium licencjackie
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Luty-Michalak M. (2021), Kobiety na rynku pracy – równość szans czy walka płci?, [w:] M. Kawińska, O.A. Kotowska-Wójcik (red.), Gender (in)equality in the public sector, CeDeWu, Warszawa, s. 15-32.
 • Kotowska-Wójcik O.A., Luty-Michalak M. (2020), Ojciec współczesny – na skrzyżowaniu oczekiwań i rzeczywistości, Tom 1. Między rodziną a pracą – w poszukiwaniu czasu, Wydawnictwo Rys, Poznań, ss. 154.
 • Luty-Michalak M. (2020), Rynek pracy w Polsce w świetle uwarunkowań demograficznych, [w:] O.A. Kotowska-Wójcik, M. Luty-Michalak, J. Wróblewska-Skrzek, B.H. Olszewski, Gaudium et spes – powinność współczesnego człowieka: Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ochockiemu,  Wydawnictwo Rys, Poznań, s. 15-32.
 • Luty-Michalak M. (2020), Studenci prawa w labiryncie wartości, [w:] M. Michalski, B.H. Olszewski, A. Syryt, S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między normatywnym a pragmatycznym modelem kształcenia prawników we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, s. 89-111.
 • Rakusa-Suszczewski M., Luty-Michalak M., Rozalska A., Olszewski B.H. (2019), (red.), Niepokój społeczny: wyobrażenia i problemy, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, ss. 209.
 • Luty-Michalak M., Syryt A. (2019), Long-term care system for dependent people  – Austrian experiences, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 71, s. 81-98.
 • Luty-Michalak M. (2018), Demograficzne uwarunkowania zapotrzebowania na usługi asystenckie i opiekuńcze wśród osób starszych w Polsce, „Studia nad Rodziną”, nr 50, s. 73-87.
 • Luty-Michalak M. (2018), Aktywność społeczna osób starszych w Polsce na tle Unii Europejskiej, [w:] M.H. Herudzińska, I. Przybył (red.), Senior wobec realiów współczesności, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 57-72.
 • Kotowska-Wójcik O.A, Luty-Michalak M. (2018), (red.), Czas kobiet – perspektywa socjologiczna, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, ss. 146.
 • Luty-Michalak M. (2016), Implementation of the active aging concept in the scope of professional activity on Polish labour market, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology”, nr 3, z. 16, s. 21-29.
dr Magdalena Markocka
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Kultury
E-mail: m.markocka@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-5775-6357

kierownik kierunku Socjologia

Doktor Magdalena Markocka z UKSW związana jest od 15 lat – jako studentka, a następnie pracownik tej Uczelni. W 2010 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Politologia, ze specjalnością Marketing Polityczny i Socjologia Polityki. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęła od roku ak. 2012/2013 na stanowisku asystenta w Katedrze Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu. Uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 12.01.2015 r. uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (rozprawa doktorska pt. „Rola samorządu terytorialnego w upodmiotowieniu społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie gminy Leżajsk). W chwili obecnej jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury. W swoim dorobku dr Markocka ma wiele doświadczeń związanych z pracą o charakterze organizacyjnym na rzecz Instytutu. Od 2015 r. dr Markocka pełniła funkcję planisty (przygotowywanie planów zajęć na kierunku socjologia, z uwzględnieniem prawidłowej realizacji programów nauczania; obsługa systemów administracyjnych w zakresie przyporządkowania sal dydaktycznych oraz wprowadzania danych dotyczących programu i planu studiów). Od listopada 2020 r. pełni funkcję kierownika kierunku socjologia, nadzorując proces dydaktyczny na kierunku socjologia. Do jej obowiązków należą m. in.: sprawy obsady zajęć dydaktycznych, przygotowania planu zajęć, nadzór nad realizacją praktyk studenckich.

Teoria regionalizmu, problematyka małych ojczyzn i samorządu terytorialnego, tożsamość i podmiotowość społeczna, socjologia społeczności lokalnych, problemy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie procesów globalizacji, grupy mniejszościowe i etniczne oraz wspólnoty regionalne, komunikacja społeczna, metody badań jakościowych w naukach społecznych.

 • Teorie regionalizmu
 • Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych
 • Metody i techniki badań społecznych – metody jakościowe
 • Partycypacja społeczna w społeczności lokalnej
 • Socjologia zarządzania
 • Media społecznościowe jako forma komunikacji
 • Społeczności lokalne w cyberprzestrzeni

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Markocka M. (2020), Działać u siebie. Społeczności lokalne wobec idei samorządności, seria wydawnicza „Od regionalizmu do samorządu”, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, Warszawa, ss. 154.
 • Markocka M. (2020), Społeczności lokalne wobec idei zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska (red.), Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
 • Markocka M. (2020), Rola i aktywność kobiet w perspektywie współczesnych przemian społeczności lokalnych, [w:] K. Uklańska, O.A. Kotowska-Wójcik (red.), Kobiece i męskie konteksty życia, Wydawnictwo Rys, Poznań, s. 129-149.
 • Markocka M. (2017), Podmiotowość społeczności lokalnych w świetle wybranych koncepcji socjologiczno-filozoficznych, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology”, nr 20, z. 3, s. 53-59.
 • Markocka M. (2015), Współczesne przeobrażenia społeczności lokalnych, [w:] H. Skorowski (red.), Świat i jego problemy, Warszawa 2015.
 • Markocka M. (2014), Aksjologiczny i społeczny wymiar samorządu terytorialnego, [w:] A. Wysocki (red.), Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu SDB w 65. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 229-240.
 • Markocka M. (2014), Regionalizm w Polsce – tradycja i współczesność (wybrane zagadnienia), „Seminare .Poszukiwania naukowe”, t. 35, nr 3/2014, s. 147-157.
 • Markocka M. (2014), Lokalność, globalizacja, glokalizacja, „Zeszyt Naukowy Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego”, nr 1/2014, s. 40-51.
 • Markocka M. (2014), Regionalizm – wielość znaczeń i definicji, „Zeszyt Naukowy Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego”, nr 2/2014, s. 30-38.
dr Katarzyna Uklańska
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Rodziny, Edukacji I Wychowania
E-mail: k.uklanska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-4477-7885

Katarzyna Uklańska ukończyła studia teologiczne i socjologiczne na UKSW. Rozprawę doktorską przygotowywała pod kierunkiem prof. Andrzeja Potockiego OP i w 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. W latach 2005-2014 Katarzyna Uklańska była pracownikiem administracyjnym UKSW, w 2014-2017 pracowała na stanowisku adiunkta w Ośrodku Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji UKSW. Od 2017 r. pracuje na stanowisku adiunkta w INS.

Doktor Katarzyna Uklańska interesuje się zagadnieniami z obszaru socjologii edukacji i wartości, problematyką konsumpcjonizmu, socjologii przedmiotów oraz mody. Prowadziła badania na temat kompetencji młodzieży akademickiej w kontekście potrzeb rynku pracy oraz współprowadziła badania na temat stosunku studentów do ściągania i plagiatu. Brała również udział w badaniach PPPiW dotyczących stosunku młodzieży akademickiej do rodziny i religii  w czasie pandemii.

 • Socjologia badania opinii publicznej
 • Socjologia cyberprzestrzeni
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • Ewaluacja i audyt
 • Społeczna przestrzeń Internetu
 • Zarządzania projektami według metodyki Prince 2

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Uklańska K., Kotowska-Wójcik O.A. (2020), (red.), Kobiece i męskie konteksty życia, Wydawnictwo Rys, Poznań, ss. 180.
 • Uklańska K. (2020), Ambitne kobiety. Kompetencje i stosunek do pracy studentek na podstawie badań empirycznych, [w:] K. Uklańska, O.A. Kotowska-Wójcik (red.), Kobiece i męskie konteksty życia, Wydawnictwo Rys, Poznań, s. 105-128.
 • Uklańska K. (2020), Przyjemność konsumpcji, konsumpcja przyjemności. Spojrzenie z perspektywy socjologii emocji, [w:] M. Sroczyńska, A. Linek (red.), Społeczne konteksty współbycia i intymności. Szkice z socjologii emocji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 107-120.
 • Uklańska K. (2018), Życie po życiu. Studium socjologiczne pośmiertnych ról Jana Pawła II, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, ss. 366.
 • Uklańska K. (2018), Młodzi – elastyczni? Młodzież akademicka o swoich kompetencjach i pracy w świetle wyników badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: „Organizacja i Zarządzanie”, z. 123, s. 551-569.
 • Uklańska K. (2018), Przejawy kultury konsumpcyjnej w zachowaniach edukacyjnych młodzieży akademickiej. Opinie studentów o ściąganiu i plagiacie na podstawie badań empirycznych, „Rocznik Lubuski” nr 44(2018), s. 347-363.
 • Uklańska K. (2018), Między hamburgerem a Rembrandtem. O źródłach informacji oraz oczekiwaniach uczestników Europejskiej Nocy Muzeów w 2018 r. z perspektywy kultury konsumpcji, [w:] S.H. Zaręba, M. Kawińska (red.), Cooltura nocą. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2018, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 29-42.
 • Uklańska K. (2018), Wiara, lęk i doświadczenie Boga w codzienności młodzieży akademickiej, w: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrunkcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 181-198.
 • Uklańska K. (2017), Uniwersytet między misją a frustracją. W poszukiwaniu roli uniwersytetu we współczesnym społeczeństwie, [w:] J. Wyleżałek (red.), Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 363-378.
 • Uklańska K. (2017), Konsumpcyjna młodzież? Wartości młodych Polaków w warunkach pluralizmu kulturowego, [w:] M. Sroczyńska, S.H. Zaręba (red.), Kościoły, religie, kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 345-360.
dr Joanna Wróblewska-Skrzek
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji
E-mail: j.wroblewska-skrzek@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-3262-8682

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego. Od 2016 roku adiunkt w Zakładzie Metod Badawczych i Ewaluacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w zakresie statystyki i analizy badań ilościowych. Uzyskane certyfikaty: Efektywna analiza i raportowanie z wykorzystaniem PS IMAGO PRO; Analiza klienta: techniki analityczne w segmentacji rynku – podejście a priori i post hoc; Estymacja i wnioskowanie statystyczne; Automatyzacja zadań z programem IBM PASW Statistics; Podstawy analizy danych w badaniach naukowych; Członek Zespołu Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości oraz Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wartości życia małżeńsko ‒ rodzinnego, relacji partnerskich, miłości i intymności oraz jakości życia ludzi młodych. Specjalizuje się także w zakresie analizy badań ilościowych z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics.

 • Analiza danych ilościowych z zastosowaniem programu SPSS/PASW Statistics
 • Analiza danych sondażowych
 • Projekt badawczy
 • Rodzina w nowej demografii Europy
 • Socjologa rodziny
 • Metody i techniki badań społecznych – badania jakościowe

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Linek A., Wróblewska-Skrzek J. (2020), Ojciec współczesny – na skrzyżowaniu oczekiwań i rzeczywistości, Tom 2. Między ideałem a codziennością – mężczyzna w nowej roli, Wydawnictwo Rys, Poznań, ss. 146.
 • Wróblewska-Skrzek J. (2020), Niewierność w dobie Internetu, [w:] M. Sroczyńska, A. Linek (red.), Szkice z socjologii emocji t.1. Społeczne konteksty współbycia i intymności, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 205-221.
 • Wróblewska-Skrzek J. (2020), Digitalizacja miłości. Wirtualne randkowanie – szanse i zagrożenia, [w:] O.A. Kotowska-Wójcik, K. Uklańska (red.),  Kobiece i męskie konteksty życia, Wydawnictwo Rys, Poznań, s. 51-66.
 • Wróblewska-Skrzek J. (2019), (Nie)wykorzystany potencjał. NEETs w przestrzeni społecznej, „Humanizacja Pracy”, nr  2(296), s. 83-94.
 • Wróblewska-Skrzek J. (2018), Wizerunek kobiety biznesu a sztuka savoir vivre’u, [w:] O. Kotowska-Wójcik, M. Luty-Michalak (red.), Czas kobiet – perspektywa socjologiczna, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 119-130.
 • Wróblewska-Skrzek J. (2017), Nowe ojcostwo czy kryzys ojcostwa? Przemiany roli mężczyzny w rodzinie, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology”, nr 18, z. 1, s. 33-40.
 • Wróblewska-Skrzek J. (2017), Architektura randki a kryzys matrymonialny, „Dyskurs Młodych Andragogów”, nr 18/2017, s. 389-403.
dr Marcin Zarzecki
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Ogólnej; Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych; Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Socjologicznych
E-mail: m.zarzecki@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-5998-8496

Absolwent Studium Generale Europa, absolwent studiów w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN; absolwent Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie. W latach 2015–2016 zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W kadencji 2016–2019 roku prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2020 roku kieruje Zakładem Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW w Warszawie. Od 2014 roku kierownik Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2016–2018 Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (od 2014 w Zarządzie Głównym PTE, od 2018 w Prezydium PTE jako wiceprezes). W kadencjach 2007–2011 członek Zarządu Głównego OW Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Współzałożyciel oraz wicekierownik Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW). Ukończył kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w IBD Business School. W roku 2016 powołany przez Prezesa Rady Ministrów do Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu (instytucja nadzorująca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). Od roku 2016 w Zespole konsultacyjnym ds. badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Otrzymał akt powołania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Rady Zatrudnienia Socjalnego w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 2019 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN. Od 2016 roku prowadzi także zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W kolegiach redakcyjnych UCS i „Intercultural Communication”. Autor i współautor ponad 128 recenzowanych publikacji naukowych/ Od 2005 do 2019 roku kierownik lub ekspert zespołów badawczych w 78 projektach badawczo-analitycznych. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2016 r. otrzymał indywidualną nagrodę Rektora UKSW w Warszawie. W 2017 r. otrzymał od Forum Rektorów Polskich nagrodę LUMEN Leaders in University Management w zakresie zarządzania najlepszym projektem w Polsce w kategorii Rozwój. W 2018 r. odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Posiada 14 certyfikatów SAS, SPSS, BIK/BIG/ZBP.

Głównymi obszarami zainteresowań poznawczych są metodologia badań społecznych, ewaluacja, analiza statystyczna i teoria społeczna. Głównymi obszarami analiz są:  polityka kulturalna i partycypacja obywatelska, badania demoskopowe, strukturalna analiza ruchów społecznych, socjologia gospodarcza, szacowanie ryzyk społecznych oraz socjologia zachowań politycznych.

 • Metodologia badań społecznych
 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Statystyka
 • Ewaluacja i audyt
 • Analiza statystyczna
 • Komunikacja społeczna
 • Socjologia opinii publicznej
 • Marketing polityczny

 • Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji
 • Zarzecki M. (2020), Methodological and Theoretical Implications of Margaret S. Archer’s Critical Realism for the Concept of Social Constructionism in Interpretive Sociology, [w:] K. Śledzińska, K. Wielecki (red.), The Relational Theory Of Society, Archerian Studies vol. 2, Peter Lang Publishing Group, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien, s. 133-151.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M. (2020), Between construction and deconstruction of the universes of meaning : research into the religiosity of academic youth in the years 1988-1998-2005-2017,  Peter Lang Publishing Group. Peter Lang Publishing Group, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien, ss. 230.
 • Wiśniewski R., Kukołowicz T., Maciejczak-Kwiatkowska Z., Modzelewska M., Węglarska K., Zarzecki M. (2019), O 11 listopada pewnego roku. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym, Wydawnictwo NCK, Warszawa, ss. 266. (Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2020 w Kategorii: Historia – „Niepodległa”).
 • Wiśniewski R., Zarzecki M. (2019), (red.), E.L. Bernays, Krystalizacja opinii publicznej, Wydawnictwo NCK, Warszawa, ss. 180.
 • Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M. (2018), Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 202.
 • Zarzecki M. (2016), A continuation of the Dispute over the Method of Realistic Philosophy and Critical Realism, [w:] K. Śledzińska, K. Wielecki (red.), Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 89-104.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M. (2016), (red.), Quo vadis universitas? Diagnoza i scenariusze rozwojowe, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, ss. 259.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M., Komorowski P. (2016), (red.), 25 lat samorządności w Polsce – bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa, ss. 224.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M. (2015), (red.), Służba publiczna. Etos pracy urzędników w Polsce, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa, ss. 223.
 • Zaręba S.H., Zarzecki M. (2015), (red.), Etyka katolicka a duch kapitalizmu. Etos polskich przedsiębiorców w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2014, ss. 275.