Przejdź do treści
mgr Katarzyna Drzewek
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Kultury
E-mail: k.drzewek@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-3558-4379

 • Media społecznościowe jako forma komunikacji
 • Wstęp do socjologii – ćw.
 • Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych
 • Warsztaty analityczne

 • Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji
 • Choczyński M., Rozalska A., Drzewek K. (2018), (red.), Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, ss. 262.
 • Choczyński M., Rozalska A., Drzewek K. (2018), Homo musicus w audiosferze. Wprowadzenie do kontinuum teoretyczno-empirycznego polskiej socjologii muzyki [w:] M. Choczyński, A. Rozalska, K. Drzewek (red.), Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 7- 31.
dr Bartosz H. Olszewski
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych
E-mail: b.olszewski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-5826-0233

Importer Publikacji PBN w Instytucie Nauk Socjologicznych

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów społecznych na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu wykorzystywania metod statystycznych w biznesie z wykorzystaniem oprogramowania SAS na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołów badawczych w międzynarodowych i krajowych projektach realizowanych dla organów administracji rządowej, jednostek naukowych, państwowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Od czerwca 2017 do września 2020 roku pełnił funkcję redaktora statystycznego i metodologicznego Forum Pedagogicznego wydawanego przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obszary zainteresowań badawczych koncentrują się wokół kwestii wykluczenia cyfrowego, niepełnosprawności oraz zagadnień rynku pracy.

 • Komputerowa analiza danych jakościowych – poziom podstawowy
 • Komputerowa analiza danych jakościowych – poziom rozszerzony
 • Metody i techniki badań społecznych – badania ilościowe
 • Statystyka w inżynierii środowiska
 • Analiza statystyczna
 • Social media – ujęcie socjologiczne
 • Technologie informatyczne

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Luty-Michalak M., Kotowska-Wójcik O.A., Wróblewska-Skrzek J., Olszewski B.H. (2020), (red.), Gaudium et spes – powinność współczesnego człowieka: Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ochockiemu, Wydawnictwo Rys, Poznań.
 • Michalski M., Olszewski B.H., Syryt A., Zaręba S.H., Zarzecki M. (2020), (red.), Między normatywnym a pragmatycznym modelem kształcenia prawników we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
 • Olszewski B.H. (2020), Rys z życia Profesora Andrzeja Ochockiego [w:] M. Luty-Michalak, O.A. Kotowska-Wójcik, J. Wróblewska-Skrzek, B. Olszewski (red.), Gaudium et spes – powinność współczesnego człowieka: Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ochockiemu, Wydawnictwo Rys, Poznań.
 • Olszewski B.H. (2020), Przyczyny wyboru studiów prawniczych przez studentów w Polsce [w:] M. Michalski, B.H. Olszewski, A. Syryt, S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między normatywnym a pragmatycznym modelem kształcenia prawników we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, s. 139-159.
 • Rakusa-Suszczewski M., Luty-Michalak M., Rozalska A., Olszewski B.H. (2019), (red.), Niepokój społeczny: wyobrażenia i problemy, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa.
 • Olszewski B.H. (2017), Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych w Polsce [w:] E. Bojanowska, M. Kawińska (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 3, Kontrast, Warszawa.
 • Olszewski B.H. (2015), Rola sektora finansów publicznych i służby cywilnej we wspieraniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych [w:] E. Bojanowska, M. Kawińska (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 1, Kontrast, Warszawa 2015.
 • Olszewski B.H. (2015), Wykluczenie cyfrowe w kontekście współczesnych uwarunkowań rynkowych i administracyjnych [w:] A. Wołk, A. Potasińska (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 347-366.
dr Agata Rozalska
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej
E-mail: a.rozalska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-5386-2745

opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej; opiekun roku na kierunku Praca socjalna; Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pracownik badawczo-naukowy w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktorantka w Katedrze Socjologii Kultury. Studiowała nauki polityczne na UW oraz socjologię na UKSW. Jest absolwentką studiów podyplomowych Miasta i metropolie. Studia miejskie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od wielu lat związana z Polskim Towarzystwem Socjologicznym, najpierw jako członek Zarządu Oddziału Warszawskiego (kadencja 2015-2018), następnie jako członek Zarządu Głównego (w roku 2020 wybrana na drugą kadencję). Była jednym z członków-założycieli Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a obecnie pełni w niej funkcję członka Zarządu. Od 2020 roku zasiada w Jury Konkursu Sekcji Socjologii Sztuki oraz Galerii „Zderzak” na najlepsze praca licencjackie i magisterskie z obszaru socjologii sztuki. Prywatnie pasjonatka muzyki, teatru i książek, w szczególności rosyjskich i skandynawskich kryminałów.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii sztuki, socjologii miasta, metodologii badań społecznych oraz metod jakościowych badań społecznych.

 • Metodologia badań społecznych
 • Realizacja projektu badawczego
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Metody jakościowe w badaniach marketingowych
 • Obszary wykluczenia społecznego
 • Projekty badawcze w zakresie pracy socjalnej
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 • Wielokulturowość w pomocy społecznej

 • Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) >>>
 • Wejbert-Wąsiewicz E., Porczyński D., Rozalska A. (2021), (red.), On the Sociology of Art, (numer tematyczny), „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 17, nr 3, Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss. 250.
 • Porczyński D., Rozalska A. (2021), Past Presencing in Local Museums: Remarks on the Use of Art in the Creation of Representations of a Locality, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 17, nr 3, s. 142-162.
 • Wejbert-Wąsiewicz E., Porczyński D., Rozalska A. (2021), (red.), On Contemporary Issues in the Sociology of Art: Introduction, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 17, nr 3, s. 6-26.
 • Łodzińska J., Kurtyka-Chałas J., Rozalska A. (2020), (red.), Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wyrzykowska K., Stachura K., Rozalska A., (2019), (red.), Socjologia muzyki w Polsce, (numer tematyczny), „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 20 (2), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 241.
 • Kowalewski M., Rakusa-Suszczewski M., Rozalska A. (2018), (red.), W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, ss. 267.
 • Choczyński M., Rozalska A., Drzewek K. (2018), (red.), Socjologia muzyki w Polsce – pęknięcia i kontynuacje, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018, ss. 262.
 • Rozalska A. (2020), Przestrzeń (nie)społeczna. Studium socjologiczne na przykładzie warszawskiego Placu Szembeka, [w:] J. Łodzińska, J. Kurtyka-Chałas, A. Rozalska (red.), Problemy społeczne w mieście – źródła i konteksty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Choczyński M., Rozalska A. (2020), University students’ self-declarations of interests and learning progress – Dynamics of phenomenon, [w:] S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Between Construction and Deconstruction of the Universes of Meaning. Research into the Religiosity of Academic Youth in the Years 1988-1998-2005-2017, Peter Lang Publishing Group, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien, s. 209-218.
 • Rozalska A. (2018), Funkcje muzeów w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie Muzeum Warszawskiej Pragi, [w:] M. Kawińska, S.H. Zaręba (red.), Cooltura Nocą. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2018, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 143-160.
 • Rozalska A. (2017), Recenzja książki: Rafał Wiśniewski (2016) Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 13, nr 1, s. 160-167.