Przejdź do treści
dr Grzegorz Abgarowicz
Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityki Bezpieczeństwa
E-mail: g.abgarowicz@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-2450-6770

 • 2014 r. – adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych WNHiS UKSW
 • 2013 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • od 2012 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 2012 r. – 2014 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
 • 2012 r. – praca doktorska „Ochrona ludności w warunkach konfliktu zbrojnego w Polsce” obroniona na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 • Długoletni pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracja (Radcy Ministra) oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Współpracownik British Standards Institution (audytor Systemów Zarządzania Ciągłością Działania oraz Systemów Zarządzania Ryzykiem).

 • Normy i standardy jako podstawowy element budowy bezpieczeństwa organizacji
 • Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń
 • Ochrona ludności w warunkach konfliktów zbrojnych
 • Funkcjonalny wymiar bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie informacją i komunikacja w sytuacjach zagrożeń
 • Analiza ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo organizacji
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Planowanie obronne
 • Planowanie cywilne
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo publiczne: Strategie komunikowania w sytuacjach zagrożeń

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Zurückhaltung in der Krise. Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit des Ausnahmezustandes in Polen [w:] Ausnahmezustand Theoriegeschichte – Anwendungen – Perspektiven (red. M. Lemke), Wydawnictwo Springer

Organisation of Execution of Police Tasks in the Context of Risk Management Process [w:] Scientific Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – zagadnienia wybrane. Proponowane kierunki zmian. 

Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo CNBOP-PIB

Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo CNBOP-PIB

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny

Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, Wydawnictwo CNBOP-PIB

Zmiana sposobu postrzegania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w świecie społeczeństwa sieciowego, Człowiek i Społeczeństwo

Kreacja zniszczenia – polityka, wojna cywile, Cywilizacja

Zarządzanie bezpieczeństwem w przypadku zagrożeń terrorystycznych, Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum, Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów


dr Monika Brzezińska
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: m.brzezinska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-9278-9931
Pełnione funkcje: od VIII 2019 r. Prezes Zarządu Fundacji Collegium Interethnicum

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

1998-99 stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – studia na Freie Universität Berlin

VII-IX 1999 – praktyka zawodowa oraz praca w ramach kampanii wyborczej do Abgeordnetenhaus w Berlinie.

Praca magisterska (2000) obroniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy:  Dynamika systemu federalnego Niemiec od momentu Zjednoczenia do końca kadencji Pierwszego Bundestagu po Zjednoczeniu. (promotor: prof. dr hab. Klaus Ziemer, recenzent: prof. dr hab. Aniela Dylus).

2002-2003 stypendium doktoranckie Bernhard Sutor Stiftung, pobyt naukowy na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Praca doktorska (2006) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy: Wzajemne oddziaływanie Unii Europejskiej i Republiki Federalnej Niemiec w procesie kształtowania się ich federalnych struktur (promotor: prof. dr hab. Klaus Ziemer, recenzenci: dr hab. Piotr Mazurkiewicz, prof. UKSW,  dr hab. Stanisław Sulowski, prof.  UW). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

X-XII 2020 ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

2020-21 – podwójne stypendium naukowe w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, pobyt badawczy na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

 • pozycja i rola RFN w stosunkach międzynarodowych, kształtowania się tożsamości Niemiec i Niemców od momentu Zjednoczeniu po dzień dzisiejszy, oraz powiązań deutsche Frage z mocarstwowością RFN i jej percepcją w Europie i na świecie, w tym praktykowanie soft i hard power jako instrumentów „pozycjonowania” się RFN w strukturze systemu międzynarodowego.
 • analiza narracji politycznej jako interdyscyplinarnej koncepcji czerpiącej z różnych nauk. Jej celem jest ukazanie subiektywnych opowieści o przywódcach politycznych, będących odbiciem percepcji tegoż przywództwa przez pozostałych aktorów sceny politycznej.
 • decydowanie polityczne w wymiarze systemowym (ośrodek decyzyjny, proces decyzyjny, decyzje polityczne) oraz emocjonalnym (psychologia polityczna), w tym uwarunkowań osobowościowych polityków, mających wpływ na charakter oraz styl ich przywództwa.

 • System polityczny UE
 • Decydowanie polityczne
 • Gry decyzyjne
 • System polityczny Niemiec
 • Przywództwo a kwestie bezpieczeństwa

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Brzezińska M. M., Helmut Kohl. Przywódca polityczny, CeDeWu 2020.

Brzezińska M. M., Burgoński P., Gierycz M., Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, UKSW 2018.

Brzezińska M. M., Jarentowski M., Matuszewski P. (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie, UKSW 2016.

Brzezińska M., Zenderowski R. (red.), Traktat Lizboński. Co po Irlandii?, UKSW2009, ss. 128.

Artykuły:

M. Brzezińska, Zwykły gracz, czy ukryty hegemon? – przywództwo międzynarodowe i potęga RFN a UE, 3 (60), „Społeczeństwo i Polityka” 2019, s. 145-162, DOI: 10.34765/sp.0319.a08.

M. Brzezińska, The international leader and his moral code according to the theory of realism, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2020, s. 180-98, DOI: 10.13140/RG.2.2.10143.61604.

Rozdziały:

Brzezińska M. M., „Gołąb” i „jastrząb”, czyli przywództwo i decydowanie polityczne kobiet i mężczyzn, w: Kotowska-Wójcik O., Uklańska K., Kobiece i męskie konteksty życia, Rys 2020, s. 151-164, DOI: 10.48226/978-83-66666-14-6_09.

Brzezińska M. M., Przywództwa Angeli Merkel w świetle niemieckiej narracji politycznej. Analiza wybranej prasy, w: Czachór Z., Marcinkowski T. (red.), Polska – Niemcy – Unia Europejska w procesie zmian, Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża 2019, s. 107-133.

Brzezińska M. M., Brzeziński A. Ł., Angela Merkel i jej Willkommenspolitik, w: Rydliński B., Sowiński S., Zenderowski R., Wolność. Wieczne wyzwanie, UKSW 2018, s. 717-731.

Brzezińska M. M., Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, w: Zenderowski R. (red.), Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, UKSW 2012, s. 37-51.


dr Piotr Burgoński
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: p.burgonski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-7526-6175
Pełnione funkcje: Wicedyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy Patriotyzm w Unii Europejskiej. Za swoją pracę doktorską otrzymał pierwszą nagrodę w IV Edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Od 2010 roku jest zatrudniony w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji (wcześniej Instytutu Politologii) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Europejskich w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich. Pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz pełni funkcję członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

 

Zajmuje się problematyką europejską, a w szczególności europejską polityką równościową i antydyskryminacyjną. Bada wymiar ideacyjny tej polityki, proces jej formułowania oraz zmiany w ostatnich dwudziestu latach. Drugim obszarem jego zainteresowań badawczych są relacje religii i polityki. W tym obszarze prowadzi badania dotyczące sposobu funkcjonowania religii w pluralistycznej sferze publicznej. Trzecim obszarem badań jest rola idei w polityce, zwłaszcza uwarunkowania ich wpływu na procesy polityczne.

 • Wprowadzenie do europeistyki
 • System polityczny UE
 • Procesy decyzyjne w UE
 • Tradycje ideowe w Europie
 • Debata publiczna
 • Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

1) Studia nad polityka antydyskryminacyjną

Burgoński P., Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2018 nr 2, s. 53-70.

Burgoński P., Odkrywanie związków języka i władzy. Analiza debat Parlamentu Europejskiego nad polityka równości płci z wykorzystaniem krytycznej analizy dyskursu, w: M. M. Brzezińska, P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 135-169.

Burgoński P., Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002-2015, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, nr 10, s. 243-254.

Burgoński P., The Catholic Church in the face of Europeanization of the Polish policy of Equality and non-discrimination. The Case of CAHVIO Convention, „Politics and Religion Journal (PRJ)” 2015 vol. 9, no. 2, pp. 249-267.

Burgoński P., Europeizacja polskiej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej, „Przegląd Europejski” 2(25) 2012, s. 145-167.

2) Studia nad relacjami religii i polityki

Burgoński P., Religion and Polish Foreign Policy in the XXI century, “Politics and Religion Journal” 2020, vol. 14, no. 2, s. 337-359.

Burgoński P., Gierycz M. (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 700.

Burgoński P., Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej, „Studia Gdańskie” t. 35 (2014), s. 125-135.

Burgoński P., Kościół wobec pluralizmu sfery publicznej, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 2014 nr 1/2 (15/16), s. 54-64.

3) Varia

Burgoński P., Patriotyzm w Unii Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2008, ss. 589.


dr Katarzyna Grzybowska-Walecka
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Instytucji i Zachowań Politycznych
E-mail: k.grzybowska-walecka@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-3900-3682

Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka jest wizytującym członkiem koledżu na Uniwersytecie Oksfordzkim (Kelley Visiting Fellow, Wadham College 2023-2024) wcześniej była Jean Monnet Fellow w Centrum Roberta Schumana we Florencji (2020-2021 – stypendium Rządu RP). Doktorat z nauk politycznych i społecznych obroniła na Europejskim Instytucie Uniwersytecki we Florencji (2009 – stypendium Rządu RP).  
Od 2012 jest adiunktem w UKSW. Uczestniczy w badaniach w projekcie NCN-OPUS-18 Rządy Koalicyjne w Polsce 1989-2001 https://koalicje.pl, a także jest ekspertem w projektach międzynarodowych m.in. Varieties of Democracy (V-Dem) i Integrating Diverisity in the European Union (InDivEU – Horyzont 2020).
We współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie oraz europejskiego stowarzyszenia nauk politycznych (ECPR), tworzyła i prowadziła zajęcia dla studentów i członków NGO z Europy Wschodniej i Azji Centralnej w ramach ECPR/ODIHR Schools of Political Parties and Democracy https://democracyandparties.com/odihr/

Badawczo zajmuje się ruchami społecznymi, partiami politycznymi i ich międzynarodową aktywnością oraz (nie)demokratycznymi trendami w Europie Centralnej i Wschodniej. Przed rozpoczęciem kariery naukowej pracowała w Biurze Promocji Demokracji Parlamentarnej, Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jest współzałożycielką Fundacji Stan, która zajmuje się innowacjami społecznymi, promowaniem wiedzy i edukacją młodzieży.


dr Marek Jarentowski
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Instytucji i Zachowań Politycznych
E-mail: m.jarentowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-2795-0885

Jestem absolwentem politologii (1998) i prawa (1999) na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W 2003 r. ukończyłem tam studia doktoranckie, a w 2004 r. otrzymałem stopień doktora nauk o polityce. Jednocześnie pracowałem w Biurze Rektoratu tegoż Uniwersytetu. W latach 2002-2008 byłem legislatorem w Rządowym Centrum Legislacji. W tym czasie ukończyłem też aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2006 r. jestem wykładowcą UKSW w Warszawie. Od 2008 r. jestem  ekspertem (od pewnego dnia nawet głównym) ds. legislacji w Kancelarii Senatu RP. W latach 2013-2019 pracowałem, jako starszy specjalista, analityk, a potem koordynator w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

Biegam w maratonach (dotychczas dziesięć) i innych biegach długodystansowych. W wolnych chwilach studiuję filozofię (marzę by zostać jej magistrem).

Moje zainteresowania obejmują instytucje polityczne, w szczególności systemy wyborcze, parlament, rząd, administrację publiczną oraz prawo konstytucyjne, technikę prawodawczą i prawo o szkolnictwie wyższym. Za warte zachodu uznaję też badanie ewolucyjnej (w sensie darwinowskim) genezy państwa  i innych zjawisk politycznych.

 • Nauka o prawie
 • Administracja publiczna
 • Prawo administracyjne
 • Polityka polska w perspektywie porównawczej
 • Współczesne systemy polityczne
 • Partie i systemy partyjne
 • Systemy i zachowania wyborcze

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Jarentowski, M. (2002). Wielkość okręgów wyborczych i formuła wyborcza a proporcjonalność wyborów. Państwo i Prawo, 56(7), 38-50.

Jarentowski, M. (2004). Национальные меньшинства в польском избирательном праве. W: И.И. Жуковский (red.), Балтийские исследования. Национальные и религиозные меньшинства в Балтийском регионе: Сборник научных трудов (54-61). Калининград: Издательство КГУ.

Jarentowski, M. (2008). Mieszane systemy wyborcze i ich zgodność z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny70(4), 11-27.

Jarentowski, M. (2011). Zmiana systemu wyborczego do Senatu RP z 2011 r. Przegląd Sejmowy19(4), 33-47.

Jarentowski, M. (2013). Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy. Przegląd Politologiczny18(4), 237-250.

Jarentowski, M. (2015). Powoływanie rządu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej: analiza porównawcza. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, (5), 159-180.

Jarentowski, M. (2017). Obsadzanie składu sądu konstytucyjnego w Polsce i w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście jego niezależności. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, (5), 201-223.

Jarentowski, M. (2018). Zmiana konstytucji w Polsce: od dogmatyzmu do empirii. TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych13(1), 11-23.

Jarentowski, M. (2020). Poprawki Senatu do ustaw w okresie II i III Rzeczypospolitej: ewolucja procedury i techniki legislacyjnej. W: M. Kaczocha, M. Mazuryk (red.), Legislacja w Polsce w latach 1918-2018: sto lat doświadczeń tworzenia prawa (74-90). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Jarentowski, M. (2021). Partie polityczne, wybory, parlament: wybrane zagadnienia konstytucyjne. Warszawa: CeDeWu.


dr Łukasz Kaczmarczyk
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: l.kaczmarczyk@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-0363-3009
Pełnione funkcje: Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Urodzony w Sandomierzu.

Praca doktorska (czerwiec 2012 r.) obroniona w Instytucie Wiedzy o Kulturze na Wydziale Teologicznym UKSW. Tytuł dysertacji: Formy działań kulturowych Unii Europejskiej na rzecz realizacji zasady jedności w różnorodności w świetle chrześcijańskiej koncepcji kultury. Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk teologicznych w dyscyplinie: teologia kultury.

Praca doktorska (grudzień 2013 r.) obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Tytuł dysertacji: Rola zasady pomocniczości w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej Unii Europejskiej. Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityk Publicznych UKSW od 1 grudnia 2014 r.

 • Wpływ nauczania Magisterium Kościoła na funkcjonowanie Unii Europejskiej w wymiarze gospodarczym i kulturalnym
 • Kreatywność. Oddziaływanie kultury na innowacyjność gospodarki
 • Gospodarcze implikacje zasady pomocniczości
 • Ekonomia kultury. Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej wymiany dóbr kulturalnych

 • Wprowadzenie do ekonomii
 • Polityka gospodarcza
 • Finanse publiczne w Polsce
 • Unia Gospodarcza i Walutowa
 • Integracja gospodarcza w Europie
 • Rynek pracy i polityka zatrudnienia
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
 • Bezpieczeństwo organizacji
 • Organizacja i zarządzanie
 • Przestępczość gospodarcza

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Kaczmarczyk Ł., Czy warto „zaczynać od kultury”? Chrześcijańskie inspiracje myśli Roberta Schumana na temat integracji w Europie, „Kultura Współczesna”, nr 2(77)/2013, s. 180-195.

Kaczmarczyk Ł., Eklezjologiczne źródła jedności w różnorodności (united in diversity) – dewizy Unii Europejskiej, „Annales Collegii Nobilium Opolienses”, nr 5 (2016), s. 62-82.

Kaczmarczyk Ł., Elementy Społecznej Gospodarki Rynkowej w programach polskich partii opozycyjnych w świetle zasad konkurencyjnego ładu gospodarczego Waltera Euckena [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, Warszawa 2018, s. 147-160.

Kaczmarczyk Ł., Factors Determining the Innovativeness of the SME Sector in Poland [w:] K. Kietliński (ed.), Challenges for Small and Medium-Sized Enterprises in Poland and Europe, Warszawa 2016, s. 19-37.

Kaczmarczyk Ł., Kryzys ekonomiczny – implikacje dla jednoczącej się Europy [w:] A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka (red.), Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu, Warszawa 2015, s. 17-28.

Kaczmarczyk Ł., Seniorzy jako grupa docelowa działań antydyskryminacyjnych w biznesie [w:] P. Broda-Wysocki, A. Dylus, M. Pawlus (red.), Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, Warszawa 2016, s. 89-112.

Kaczmarczyk Ł., Specyficzny status dóbr kulturalnych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w świetle negocjacji w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), „Kultura-Media-Teologia”, nr 2(33)/2018, s. 100-125.

Kaczmarczyk Ł., The Charter of Fundamental Rights of the European Union in the light of the principle of unity in diversity (Part I), “Nurt SVD”, nr 1/2020, s. 217-232.

Kaczmarczyk Ł., The influence of the economic crisis on the benefits resulting from the membership in the Economic and Monetary Union. Poland’s perspective [w:] A. Rudowski, M. Sulkowski (ed.), Poland in the European Union – perspectives of membership. Politics – Economy and Society – Culture – International Relationships, Warsaw 2017, s. 47-60.

Kaczmarczyk Ł., Zasada subsydiarności a uwarunkowania wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce [w:] M.S. Bańka, F. Gołembski (red.), Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, Katedra Europeistyki UW, Warszawa 2010, s. 37-59.


dr Grzegorz Kęsik
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Instytucji i Zachowań Politycznych
E-mail: g.kesik@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-9302-9042
Pełnione funkcje: Administrator stron internetowych: Wydziału Społeczno-Ekonomicznego oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji; Planista na kierunkach: politologia, europeistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne (stac.)

Urodzony 1 maja 1984 r. w Ciechanowie. W 2003 r. ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie, a następnie do maja 2008 r. studiował na kierunku politologia (specjalizacja: Systemy Polityczne i Samorząd Terytorialny) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od października 2008 r. do 4 czerwca 2012 r. był uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku politologia na UKSW w Warszawie.

Praca magisterska (maj 2008) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Temat pracy: Polityka wobec dziedzictwa kulturowego w wymiarze lokalnym. Studium na przykładzie miasta Ciechanów (promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, recenzent: ks. prof. dr hab. Jarosław Koral). Uzyskany tytuł zawodowy: magister politologii.

Praca doktorska (czerwiec 2012) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Temat pracy: Polityka wobec przestrzeni historycznych w polskich miastach po roku 1989 (promotor: prof. dr hab. Klaus Ziemer, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, UKSW; dr hab. Janusz Ruszkowski,  prof. US). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Adiunkt w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych (Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych). Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Politologii UKSW od 1 października 2012 r. (mianowanie, I etat).

Najbardziej znaczące obszary aktywności naukowej, z którymi związane są moje badania, to zagadnienia dotyczące politycznego wymiaru zagospodarowywania przestrzeni historycznych oraz ochrony zabytków w Polsce po roku 1989. W ostatnich kilku latach, szczególnie interesuję się relacjami zachodzącymi między polityką i architekturą, a zwłaszcza takimi związkami występującymi na szczeblu samorządowym oraz tym, w jaki sposób odpowiednio prowadzona polityka przestrzenna może kształtować tożsamość lokalną. Prowadzone przeze mnie badania zasadniczo mieszczą się w ramach jednej subdyscypliny politologicznej, ale częściowo wykraczają również poza obszar politologii jako takiej. W ramach politologii moje poszukiwania naukowe obejmują przede wszystkim subdyscyplinę: samorząd terytorialny. W badaniach z zakresu ochrony zabytków, tożsamości oraz relacji polityka-architektura, z konieczności staram się łączyć ze sobą paradygmaty naukowe politologii, antropologii kulturowej, historii sztuki oraz architektury.

 • Samorząd i polityka lokalna (konwersatorium)
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (wykład)
 • Komunikowanie polityczne (wykład)
 • Narzędzia informacyjne w naukach społecznych (ćwiczenia)
 • Technologie informacyjne (ćwiczenia)
 • Seminarium licencjackie (kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne – niestac.)

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki

Kęsik G., Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Ciechanowa z 1851 roku., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa – Ciechanów 2019, ss. 97.

Kęsik G., Wójtostwo w Ciechanowie, wyd. nakładem własnym, Ciechanów 2017, ss. 140.

Kęsik G., Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych. Uwarunkowania, podmioty, modele decyzyjne, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrücken 2014, ss. 306.

Kęsik G., Spór o rewitalizację zamku w Ciechanowie, wyd. nakładem własnym, Ciechanów 2011, ss. 100.

Rozdziały w pracach zbiorowych

Flader-Rzeszowska K., Kęsik G., Skorowski H., The Church vs. the issue of cultural heritage and social integration in the context of the Agenda 2030 [in:] K. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. F. Sadowski, B. Zbarachewicz, R. Zenderowski, S. Dziekoński (ed.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, London 2020, p. 171-183.

Kęsik G., Polityczne i społeczne konsekwencje rezygnacji ze statusu miasta na prawach powiatu na przykładzie Ciechanowa, [w:] A. Jarosz, B. Springer (red.), Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Zielona Góra 2018, s. 51-65.

Kęsik G., Przemiany ustrojowe, liberalizm i własność prywatna a polityka wobec przestrzeni historycznych, [w:] B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność. Wieczne wyzwanie, Warszawa 2018, s. 621-629.

Kęsik G., “Spatial history-based politics”? Remarks on relations between power and architecture in Poland after accession to the European Union, [in:] A. Rudowski, M. Sulkowski (ed.), Poland in the European Union – perspectives of membership, Warsaw 2017, p. 112-122.

Kęsik G., Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych w Polsce i w Niemczech, [w:] K. Ziemer (red.), Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2015, s. 94-116.

Kęsik G., Modele kształtowania miejskiej przestrzeni historycznej jako przykład polityki publicznej na poziomie lokalnym, [w:] A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, Rzeszów 2013, s. 163-172.


dr Kazimierz Pawlik
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: k.pawlik@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-0038-8335

od 2016 r. – adiunkt w  Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

2016 r. – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, uzyskany stopień: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

2011-2016 – studia doktorskie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2013 – uzyskany tytuł radcy prawnego

2010-2012 – aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

2006-2010 – studium dziennikarstwa europejskiego, Centrum Europejskie Natolin

2004 – praca magisterska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

 • formy oddolnej kontroli władzy przez obywateli
 • zależność samorządu terytorialnego od administracji rządowej
 • odpowiedzialność centralnych organów administracji publicznej w Polsce i w państwach Europy Środowej
 • historia myśli administracyjnej

 • Administracja publiczna
 • Wprowadzenie do prawa cywilnego
 • Podstawy prawa międzynarodowego
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Nauka o prawie
 • Wprowadzenie do prawa europejskiego
 • Organizacje międzynarodowe

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Monografie (współautorstwo)

K. Grobicka-Madej, L. Mażewski, K. Pawlik, A. Sobolewska, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2015, ss. 183.

K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu, Warszawa 2015 (wydanie III, poprzednie wydania: 2010, 2013), ss. 180.

Artykuły w pracach zbiorowych

Pawlik K., Temporalne ograniczenia postępowania nadzorczego wojewody względem uchwał administracji samorządowej a skuteczność działań nadzorczych, w: P. Śwital, S. Fundowicz (red.), Kontrola i nadzór w administracji samorządowej, Radom-Lublin 2015

Pawlik K., Decyzje administracyjne jako przedmiot informacji publicznej – problemy praktyczne postępowania przed organem administracji publicznej prowadzonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: S. Fundowicz, P. Śwital, B. Składanka (red.), ABC Administracji, Radom 2015, s. 62-70.

Pawlik K., Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w świetle aktów prawnych Rady Europy, w: K. Glinka (red.), Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś, Zielona Góra, 2010, s. 196-203.

Artykuły i recenzje w czasopismach

Pawlik K., Prywatność podmiotów zewnętrznych a dostęp do informacji publicznej, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2016 nr 19, s. 17-19.

Pawlik K., Wynagrodzenie jako informacja publiczna, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2016 nr 9, s. 14-17.

Pawlik K., Procedura udostępnienia informacji publicznej, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2015 nr 23, s. 18-20.

Pawlik K., Postępowanie nadzorcze wojewody wobec aktów prawa miejscowego, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2015 nr 15, s. 29-31.


dr Małgorzata Pawlus
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: m.pawlus@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-9601-8568
Pełnione funkcje: Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej

Pani Małgorzata Pawlus w 2005 r. rozpoczęła pracę w UKSW na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych jako pracownik naukowo-dydaktyczny (stanowisko asystenta). W 2009 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (obroniona praca doktorska pt. Ruch feministyczny w polskiej przestrzeni politycznej w latach 1997-2005; promotorem był ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki).  Od 2010 r. pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Pełnione funkcje i inne zadania: stanowisko zastępcy i następnie kierownika studiów niestacjonarnych na kierunkach Politologia i Europeistyka (2010-2014), stanowisko Kierownika Zakładu Polityki Ludnościowej i Migracyjnej w Katedrze Polityk Publicznych IP (2014-2018),  członek Wydziałowej i Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej (w latach 2013-2018).  Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (od 2019).

Polityka ludnościowa, polityka rodzinna i współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin m.in. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus (wsparcie eksperckie, recenzowanie opracowań, współudział w badaniach pilotażowych „Certyfikat – Samorząd Przyjazny Rodzinie”).

 • Bezpieczeństwo społeczne – wykład i ćwiczenia
 • Demografia społeczna – wykład
 • Ruchy społeczne – konwersatorium i wykład
 • Seminarium licencjackie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Chamarczuk M., Pawlus M. (red.), Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, Warszawa 2015.

Broda-Wysocki P., Dylus D., Pawlus M. (red.) Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, Warszawa 2016.

Pawlus M., Rodziny w Polsce – charakterystyka demograficzna, „Studia BAS” 2016 nr 1(45) 2016;

Pawlus M., Funkcje rodziny, „Kwartalnik naukowy Fides et ratio” 2016 nr 3(27).

Pawlus M. Sekwencyjne podejście do pracy i życia rodzinnego wg N. Gilberta w: M. Luty-Michalak, O. Kotowska-Wójcik (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog-praktyka-nauka, Warszawa 2017.

Pawlus M., Feminizacja migracji w: S. Przytuła (red.), Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, Warszawa 2017.

Pawlus M., Ruchy społeczne rodziców w Polsce w: J. Z. Sawicki (red.), Ruchy społeczne w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, Lublin 2018.

Pawlus M., Migracje międzynarodowe w Unii Europejskiej w świetle statystyk Eurostatu w: M. Trojanowskia-Strzęboszewska, J. Balicki  (red.), Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Wyzwania, Warszawa 2020.

Pawlus M. i in., Combating legal and cultural forms of discrimination against women from the point of view of Catholic social teaching, w: Katarzyna Cichos, Jarosław A. Sobkowiak, Ryszard F. Sadowski, Beata Zbarachewicz, Radosław Zenderowski, Stanisław Dziekoński (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge, London 2020.


dr Bartosz Rydliński
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: b.rydlinski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-5676-8639

Adiunkt z Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. W 2013 roku na UKSW obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Myśl polityczna Naomi Klein w kontekście neoliberalnego kapitalizmu”. Absolwent Studium Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej PISM. Visiting scholar na Uniwersytecie Georgetown w 2014 roku, były stypendysta Carnegie Endowment for International Peace.

Jest członkiem międzynarodowych sieci analityczno-badawczych: Younger Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security (YGLN) przy European Leadership Network (Wielka Brytania) oraz Fresh Look at Eastern European Trends (FLEET) przy FES Regional Office for Cooperation and Peace in Europe (Austria).

Prowadził zajęcia oraz wykłady gościnne na uniwersytetach w USA, Niemczech, Rosji, Ukrainie, Republice Czeskiej, Macedonii Północnej oraz Słowenii.

Zmiany ideowe europejskiej socjaldemokracji w kontekście procesów globalizacyjnych, relacje lewicy politycznej w Stanach Zjednoczonych i Europie z postępowymi ruchami społecznymi, badania na think tankami oraz ich wpływem na proces decydowania politycznego w warunkach demokracji liberalnej, krytyczna analiza autorytarnego populizmu.

 • System transition in Central and Eastern Europe – from authoritarian socialism to neoliberal democracy
 • Current international relations – from global order to worldwide chaos
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Wprowadzenie do ekonomii
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Politics of Russia and Eastern Europe
 • Środkowoeuropejskość – zarys idei
 • Tradycje ideowe lewicy
 • Rosja i Niemcy wobec Europy Środkowo-Wschodniej

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

B. Rydliński, Viktor Orbán – First Among Illiberals? Hungarian and Polish steps towards populist democracy, „Modelling the New Europe” nr 26, Kluż-Napoka 2018, s. 95-107

B. Rydliński, Economic crisis as a factor of the neoliberal policy in Poland, “Prakseologia” nr 159, Warszawa 2017, s. 39-62.

B. Rydliński, American think tanks perspective of the European identity in foreign affairs, w: A. Skolimowska (red.), Perceptions of the European Union’s identity in the International Relations, Routledge, Nowy Jork-Londyn 2019, s. 204-215.

R. Chwedoruk, B. Rydliński, Porażka partii peryferii w drodze do centrum- analiza geografii wyborczej SLD, w: A. Pacześniak (red.), Anatomia porażki wyborczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018. s 195-219.

B. Rydliński, Porażka wyborcza jako otrzeźwienie ideologiczne. Studium przypadku brytyjskiej Partii Pracy i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, w: A. Pacześniak (red.), Anatomia porażki wyborczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018. s 247-265.

B. Rydliński, Trump antyglobalista? Znaczenie przegranych amerykańskiego kapitalizmu w wyborach prezydenckich 2016 roku, w: F. Pierzchalski, B. Rydliński (red.), Autorytarny populizm w XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 201-213.

B. Rydliński, Wolny rynek jako antydemokratyczna utopia. Alterglobalistyczna krytyka neoliberalnego kapitalizmu, w: M. Mikołajczyk, M. Karwat (red.), Politologii model krytyczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 53-64.

B. Rydliński, „Seattle/N30” – mit założycielski ruchu alterglobalistycznego, w: E. Ponczek, A. Sepkowski, M. Rekść (red.), Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 299-308.

B. Rydliński, Between Impact and Delusion: The Role of American Think Tanks in Political Decision-Making – A Case Study of American Policy towards the Russian Federation after Annexation of Crimea, „Historia i Polityka” nr 32(39), Toruń 2020, s. 123-138.

B. Rydliński, Between Vision and Scandal. Analysis of Bernie Sanders and Donald Trump’s Language During the American Presidential Primaries, „Historia i Polityka” nr 26(33), Toruń 2018, s. 29-41.


dr Mariusz Sulkowski
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: m.sulkowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-2317-3671
Pełnione funkcje: Kierownik Kierunku Politologia; Sekretarz Czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”

Absolwent Polityki społecznej (UW), Europeistyki (UW) i teologii (UKSW), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (doktorat z wyróżnieniem: Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech). Sekretarz kilku międzynarodowych (m.in. Relations between Religion and Politics as a Subject of Research of Political Science, 30.11-1.12.2017 r.;  Hope, 18-20.10.2018; Secularism as a challenge for politics and political science, 12-13.12.2019 r.). Pełnił także funkcję członka Wydziałowej Komisji ds. Rekrutacji Cudzoziemców oraz odpowiedzialny był za koordynację współpracy Katedry z Instytutem Europejska Sieć Pamięć i Solidarność przy realizacji projektu Badanie stanu wiedzy i postaw młodzieży wobec totalitaryzmów.

Uczestniczył w tworzeniu ekspertyz i programów dla instytucji państwowych, m.in. dla Biura Analiz SejmowychStraży Granicznej, konsultacji w ramach spotkania przedstawicieli świata akademickiego w ramach inicjatywy wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obszarze promowania wolności religijnej (2019) a także organizacji pozarządowych (np. Fundacji Republikańskiej, Polityka migracyjna oparta na dobru wspólnym). Pełnił funkcje członka komisji stypendialnej im. Stefana Banacha (Kijów 2015 i 2016).

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Od 2020 r. kierownik kierunku politologia.

 • teologia polityczna islamu
 • tożsamość europejska
 • relacje religii i polityki
 • myśl Erica Voegelina
 • totalitaryzm
 • myśl społeczna Kościoła

 • Islam w Europie
 • Nowożytna myśl polityczna
 • Myśl społeczna Kościoła
 • Współczesne ideologie polityczne
 • Historia filozofii
 • Prawa człowieka
 • Procesy dezintegracji w Europie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Góralczyk K., Cisło W., Sulkowski M., The issue of hunger in the context of food security in Catholic social teaching, [in:] Sustainable Development Goals and the Catholic Church Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge 2020, p. 21-38.

Sulkowski M. (red.), Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość, Elipsa, Warszawa 2018.

Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki, Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 206  więcej»

Sulkowski M., Ideologia Państwa Islamskiego, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 22(2018), s. 211-228 (link).

Sulkowski M., Secularism, freedom of religion and human rights as the foundations of Liberal democracy – their perception in christianity and islam, 10 years of Politics and Religion Journal, Belgrad 2017, s. 85-100 (link).

Sulkowski M., Islamska rekonkwista w Turcji, [w:] Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski, Religia w konfliktach etnicznych. Tom 1, KUL, Lublin 2016, s. 241-255.

Sulkowski M., Zagadnienie demokracji i totalitaryzmu w myśli Józefa Ratzingera / Benedykta XVI, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 21(2017), s. 107-122 (link).

Sulkowski M., Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie [w:] Ryszard Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, 129-142 (link).

Sulkowski M., Normatywna polityka zewnętrzna Unii Europejskiej w obliczu konfliktu w Kosowie [w:] Anna Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Elipsa 2015, s. 99-138.

Sulkowski M., Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech. Społeczność turecka w Republice Federalnej Niemiec – procesy migracji i integracji po 1961 roku, Elipsa, Warszawa 2012, ss. 287.


dr Kinga Wojtas-Jarentowska
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Instytucji i Zachowań Politycznych
E-mail: k.wojtas-jarentowska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-2712-4607

 • partie i systemy partyjne

 • Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych
 • Marketing polityczny
 • Republika Czeska
 • Czy demokracja jest możliwa wszędzie?
 • Raport 1. Projekt konstytucyjny
 • Ranking wydarzeń politycznych
 • Populizm i nacjonalizm (gurpy interesów, ruchy społeczne, partie polityczne)
 • Partie i systemy partyjne