Przejdź do treści
dr Agnieszka Wołk
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Instytut: Nauk Socjologicznych
Katedra: Socjologii Kultury
E-mail: a.wolk@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-6770-0509

Urodzona 07.04.1966 r. w Warszawie. W latach 1987-1992 studentka socjologii religii na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1992 r. uzyskała tytuł magistra socjologii. W 2002 r. – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). W latach 1995/1996 stypendystka Konfederacji Szwajcarii (Fryburg, Lozanna), w 1997 r. stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego (Paryż). Ukończyła studia podyplomowe: Miasta i metropolie. Jak działać w przestrzeni publicznej? (Akademia Sztuk Pięknych, rok akad. 2013/2014) i Ochrona Własności Intelektualnej (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rok akad. 2014/2015). Od 1992 r. pracownik Akademii Teologii Katolickiej, a potem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2013-2015 kierownik Zespołu ds. Dobrych Praktyk na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Wypromowała 25 magistrów i 35 licencjuszy. W 2014 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Przynależność do organizacji naukowych i innych: do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR) i Klubu Inteligencji Katolickiej.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki socjoreligijnej, socjologii miasta i przestrzeni miejskiej, jak również socjologii wizualnej. Szczegółowe problemy dotyczą: lekcji religii w szkole w Polsce i w Szwajcarii, miasta i przestrzeni miejskiej, przestrzeni publicznej miasta, przestrzeni miejskiej warszawskiej Pragi, Saskiej Kępy i Grochowa, osiedli zamkniętych (gated communities) w Polsce i na świecie, rewitalizacji przestrzeni miasta, miejskich społeczności lokalnych, ruchów miejskich, miasta i sacrum, np. kapliczek w przestrzeni miejskiej warszawskiej Pragi.

  • Socjologia miasta
  • Warsztaty naukowe z Socjologii miasta pt. Szata informacyjna miasta
  • Przestrzeń publiczna miasta
  • Socjologia wsi
  • Socjologia społeczności lokalnych
  • Lider społeczności lokalnych
  • Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej
  • Klasyczne teorie socjologiczne
  • Podstawy socjologii
  • Wstęp do socjologii

Link do listy publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)

Wołk A. (2016), The Urban Shrines of Warsaw’s Grochów District, [w:] M. Kowalewski, A. Królikowska (red.), Transforming Urban Sacred Places in Poland and Germany, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, s. 203-219.

Wołk A. (2015), Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej – kapliczki warszawskiej Pragi, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne Socjologiczne / Academic Journal of Sociology” 2015, nr 13, s. 56-70.

Wołk A., Potasińska A. (2015), (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ss. 430.

Wołk A. (2013), Wiedza i wiara religijna, [w:] R. Lange, W. Sadłoń (red.), Postawy religijno-społeczne mieszkańców Archidiecezji Białostockiej, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC – Wydawnictwo św. Jerzego, Białystok, s. 17-36.

Wołk A. (2012), W cieniu osiedla zamkniętego. Osiedle otwarte i postawy jego mieszkańców wobec nowego typu osadnictwa miejskiego, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology” 2012, nr 7, s. 25-46.

Wołk A. (2010), Praktyki religijne jako konsekwencja wiary, [w:] E. Jarmoch, W. Zdaniewicz (red.), Postawy religijno-społeczne katolików diecezji drohiczyńskiej, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn, s. 77-108.

Wołk A. (2009), Socjologia religii w Polsce po II wojnie światowej, [w:] S.H. Zaręba (red.), Socjologia życia religijnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 39-54.

Wołk A. (2008), Osiedle zamknięte jako nowy typ osadnictwa miejskiego, [w:] U. Bejma (red.), Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 316-325.

Wołk A. (1998), Leçons de religion en Pologne et en Suisse, [w:] P. Boryszewski, A. Szwajkajzer-Wołk (red.), Kościół, rodzina, wychowanie, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa, s. 285-290.

Wołk A. (1995), Młodzież o lekcjach religii w szkole, [w:] K. Kiciński, K. Koseła, W. Pawlik (red.), Szkoła czy parafia? Nauczanie religii w szkołach w świetle badań socjologicznych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1995, s. 141-160.