Przejdź do treści

Instytut tworzy zaangażowany międzynarodowy zespół pracowników naukowo-dydaktycznych (35 osób). Wykładowcy Instytutu mają na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, jak również duże doświadczenie praktyczne (m.in. w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych i administracji rządowej). Są autorami ogólnopolskich podręczników akademickich oraz monografii naukowych cieszących się dużym uznaniem w środowisku specjalistów w zakresie nauk o polityce.

Zapraszamy do zapoznania się z obszarami badawczymi, w których pracownicy Instytutu prowadzą badania i związane z nimi zajęcia dydaktyczne oraz z aktualnie prowadzonymi projektami badawczymi, realizowanymi w ramach poszczególnych katedr.

Wykaz obszarów badawczych pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

ANTROPOLOGIA POLITYKI

 • Polityka i religia
 • Religijny wymiar współczesnych cywilizacji
 • Etyczny wymiar cywilizacji
 • Kulturowe uwarunkowania polityki
 • Aksjologiczny wymiar polityki europejskiej
 • Filozoficzne interpretacje procesu sekularyzacji i modernizacji
 • Pojmowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej – wymiar normatywny i funkcjonalny
 • Tożsamość narodowa
 • Wolność religijna

SOCJOLOGIA POLITYKI I MARKETING POLITYCZNY

 • Media i polityka
 • Teoria i badania empiryczne nad zjawiskiem populizmu
 • Komunikowanie społeczne i polityczne
 • PR polityczny
 • Socjologia gospodarki

HISTORIA POLITYCZNA

 • Historia polityczna Polski i Europy XIX i XX wieku
 • Historia społeczna Europy
 • Historia stosunków państwo-Kościół w Polsce i na świecie

POLITYKA SPOŁECZNA I GOSPODARCZA

 • Dyskryminacja i antydyskryminacja
 • Problematyka marginalizacji społecznej i kulturowej
 • Problemy społeczne związane z jednostką i rodziną
 • Demografia społeczna, międzynarodowa polityka ludnościowa
 • Problematyka pracy socjalnej
 • Problematyka dumpingu
 • Społeczna gospodarka rynkowa
 • Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego w krajach Trzeciego Świata
 • Suwerenność gospodarcza państwa w kontekście procesów integracji europejskiej i globalizacji
 • Teorie migracji, polityka imigracyjna i emigracyjna, integracja imigrantów z różnych kultur
 • Korupcja w polityce

INNE

 • Etyka biznesu w warunkach globalizacji
 • Trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie
 • Etyka zawodowa
 • Polityka emancypacji i polityka życia
 • Ruch feministyczny

Wiodącym obszarem badawczym wyróżniającym ośrodek politologiczny UKSW na tle pozostałych jednostek zajmujących się naukowo politologią w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są zagadnienia związane z relacjami zachodzącymi między polityką i religią (w skali wewnątrzkrajowej i międzynarodowej). Są one poddawane od kilkunastu lat kompleksowej analizie politologiczno-socjologicznej w obrębie wszystkich podstawowych subdyscyplin politologicznych: teorii polityki, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, myśli politycznej, socjologii polityki oraz polityk szczegółowych. Badania te mają charakter wieloczynnikowy i wieloaspektowy, czym wyróżniają się na tle badań tej problematyki prowadzonych w innych ośrodkach akademickich. W ostatnich kilku latach coraz bardziej wyraźna staje się perspektywa stworzenia własnej, oryginalnej metody badania relacji zachodzących między polityką a religią. Wyniki badań z omawianego zakresu (publikowane w prestiżowych wydawnictwach naukowych, niejednokrotnie nagradzane), a także rozległe plany badawcze (w tym przyznane granty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pozwalają sądzić, że politologia UKSW ma szanse stać się w krótkim czasie ośrodkiem badawczym rozpoznawalnym w środowisku międzynarodowym w jeszcze większym zakresie niż obecnie. Coś, co może niezbyt fortunnie bywa określane mianem politologii religii, ma szansę stać się pozytywnym znakiem rozpoznawczym UKSW, przyczyniając się do budowy i wzmacniania prestiżu Uczelni.

Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że w polskiej politologii nasz Instytut rozpoznawany jest jako wiodący ośrodek teoretycznej refleksji nad przemianami polityczno-kulturowymi w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie ostatnich kilku dekad. Tematyce tej poświęcono w ostatnich kilku latach wiele badań i studiów prowadzonych w ramach Instytutu oraz we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą (w tym granty Ministra Szkolnictwa Wyższego). Szczególną rolę w studiach środkowo-wschodnioeuropejskich odgrywają badania odnoszące się do kulturowych aspektów zarówno polityki wewnętrznej, jak i stosunków międzynarodowych w regionie.

Kolejny obszar badań naukowych, w ramach którego prowadzone są coraz bardziej pogłębione analizy teoretyczne stanowią kwestie związane z migracjami w Europie oraz ich kulturowymi uwarunkowaniami i konsekwencjami. Specyfika prowadzonych w Instytucie Politologii badań polega na rozłożeniu akcentów. Jednym z przykładów jest spojrzenie na migracje z perspektywy etycznej, godności osoby ludzkiej i praw człowieka. W prowadzonych do tej pory badaniach nad migracjami w IP UKSW dominował aspekt integracji imigrantów, zwłaszcza z krajów muzułmańskich. Specyfika naszej uczelni powoduje, że nasi pracownicy są dobrze przygotowani do badań nad integracją przybyszów z kultur, w których religia wciąż odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu tożsamości imigranta czy uchodźcy. Jednostką badawczą wspierającą ww. zamierzania naukowe jest Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją (MZBM), który rozpoczął działalność z dniem 1 października 2011 r. Mieści się on w strukturze Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Tworzą go głównie pracownicy Instytutu Politologii i Instytutu Socjologii oraz Instytutu Nauk Historycznych i Prawa Kanonicznego UKSW.

Tym, co odróżnia Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW od innych ośrodków badawczych z nauk o polityce jest bardzo silnie rozwinięty obszar badań z zakresu tzw. miękkiej politologii, zwłaszcza myśli politycznej, aksjologii polityki oraz etyki politycznej.

Projekty badawcze realizowane w ramach poszczególnych Katedr

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

 • 2021 – Przywództwo i procesy decyzyjne kobiet w polityce, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Monika Brzezińska.
 • 2021 – Migracje i polityka. Polityzacja imigracji w Polsce w latach 2015-20, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska.
 • 2021 – Znaczenie Inicjatywy Trójmorza i powstałego funduszu inwestycyjnego w strategii małych państw wyszehradzkich: Węgier, Czech i Słowacji, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW.
 • 2021 – Polska i Rumunia – państwa średniej potęgi?, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Piotr Burgoński.
 • 2020-21 – Niemoc w Berlinie. Projekt budowy Ambasady RP w RFN w latach 1989-2019, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Jarosław Drozd, prof. UKSW.
 • 2021 – Dlaczego Cieszyn (nie) jest stolicą Europy Środkowej? Idiosynkratyczne mniemania o tożsamości i duchu miasta, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Radosław Zenderowski.
 • 2021 – De facto States in the post-Soviet area, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: mgr Piotr Sieniawski.
 • 2020 – Konflikt – rywalizacja – współpraca w Europie Środkowej w XI-XXI wieku. Meandry stosunków polsko-czeskich, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Radosław Zenderowski.
 • 2020 – Życie społeczno-kulturalne i polityczne Polaków na Bukowinie w kontekście przemian ustrojowych w Rumunii po 1989, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Radosław Zenderowski, członek zespołu badawczego: dr Andrzej Rudowski.
 • 2020 – European Union’s international identity as a discursive battlefield, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW.
 • 2020 – Podatność partii politycznych w Polsce na oddolną kontrolę obywateli realizowaną przy zastosowaniu mechanizmu dostępu do informacji publicznej, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Kazimierz Pawlik.
 • 2020 – Zmiana polityki antydyskryminacyjnej UE w latach 1999-2019. Idee, instytucje, aktorzy, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Piotr Burgoński.
 • 2020 – Konceptualizacja „siły idei” w procesie politycznym, projekt uzyskał finansowanie NCN w ramach konkursu MINIATURA 3, kierownik: dr Piotr Burgoński.

Katedra Polityk Publicznych

 • 2020 – Udział kościelnych organizacji charytatywnych w realizacji lokalnej polityki społecznej na rzecz rodziny, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UKSW.
 • 2020 – Obrona „chrześcijańskiej Europy” przed „inwazją islamu”. Dyskurs polityczno-religijny w Polsce w czasie kryzysu migracyjnego w UE, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW.

Katedra Polityki Bezpieczeństwa

 • 2020-21 – Polityka bezpieczeństwa, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Krzysztof Cebul, prof. UKSW.

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

 • 2021 – Teoria Polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji bezpieczeństwa, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Janusz Węgrzecki.
 • 2021 – Zderzenie kultur radykalnego oświecenia i humanizmu otwartego na transcendencję. Perspektywa Bededykta XVI bezpieczeństwa, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Janusz Węgrzecki.
 • 2016-20 – Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska totalitaryzmu; projekt realizowany przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, finansowany ze środków pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski.
 • 2020 – Unia Europejska wobec religii, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, członkowie zespołu badawczego: mgr Urszula Góral, mgr Patrycja Rutkowska.
 • 2020 – Spór o człowieka. Recepcja Nowoczesności w myśli trzech papieży: Jana Paweł II-Benedykt XVI-Franciszek, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW.
 • 2020 – Dobra nowina w czasach „dobrej zmiany”. Kościół katolicki w życiu publicznym współczesnej Polski w latach 2015-2018, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Sławomir Sowiński, prof. UKSW.
 • 2020 – Skromna pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Michał Gierycz, prof. UKSW.
 • 2020 – Zrozumieć stulecie. Carl Schmitt i wiek XX-ty, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. UKSW.

Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych

 •  2019-21 – Włoska Partia Komunistyczna wobec wydarzeń w Polsce 1980-1989, projekt uzyskał finansowanie NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 16, kierownik: mgr Bartosz Gromko (streszczenie).
 • 2020 – Parlamenty dwuizbowe w Europie Środkowo-Wschodniej (zagadnienia instytucjonalne i proces legislacyjny), projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Marek Jarentowski.
 • 2020 – Młodzi Polacy – Młodzi Populiści? Uczestnicy Marszów Niepodległości w latach 2018-2019, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Kinga Wojtas.
 • 2020 – Prawicowy zwrot? Między indywidualizmem a wspólnotą, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Katarzyna Walecka.
 • 2020 – „Mali Przywódcy” – kształtowanie się i rozwój przywództwa politycznego wśród dzieci. Metodologia badań, projekt realizowany ze środków UKSW przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, kierownik: dr Monika Brzezińska.
 • 2020 – Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji przekonań politycznych wyrażanych na Twitterze, projekt uzyskał finansowanie NCN w ramach konkursu MINIATURA 3, kierownik: dr hab. Paweł Matuszewski.