Przejdź do treści

Prowadzone wykłady

Ścieżka kształcenia z katolickiej nauki społecznej

Centrum KNS na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym proponuje fakultatywną ścieżki katolickiej nauki społecznej na studiach licencjackich na naszym Wydziale. Opiera się ona na obecnie istniejących przedmiotach nauczania na Wydziale i kończy otrzymaniem certyfikatu wydawanego przez Centrum KNS.

W ramach ścieżki KNS przedmioty uszeregowane są w sześciu grupach. Do otrzymania certyfikatu KNS należy zaliczyć przynajmniej po jednym przedmiocie z pierwszych trzech grup i po dwa przedmioty z grup 4 – 6. Łącznie należy zaliczyć 10 przedmiotów. Ponadto w ciągu trzech lat studiów należy zaliczyć uczestnictwo w przynajmniej trzech seminariach organizowanych przez Centrum KNS.

Projekt uzyskał już pozytywną opinię Rady Wydziału.


Studia podyplomowe

Nauczanie Społeczne Kościoła Katolickiego

Zasadniczą ofertą programową studiów jest zaprezentowanie w sposób uporządkowany i zhierarchizowany nauczania społecznego Kościoła katolickiego w odniesieniu do wybranych współczesnych kwestii kulturowych, politycznych i społecznych.

W trakcie studiów, w formie wykładów oraz konwersatoriów, zaprezentowane zostaną podstawy antropologiczne i zarys metodologiczny Nauczania Społecznego Kościoła Katolickiego (NSK), składające się na jego korpus najważniejsze dokumenty i wypowiedzi , oraz kontekst w jakim powstawały. Przede wszystkim jednak program studiów koncentrował się będzie na przybliżeniu słuchaczom perspektywy w jakiej Kościół katolicki odczytuje najważniejsze wyzwania społeczne i kulturowe współczesnej Polski i współczesnego świata. A wśród nich między innymi zagadnienia takie jak: współczesne napięcia związane z rozumieniem tożsamości osobowej i społecznej człowieka, przemiany kulturowe i społeczne początku XXI w., sytuacja i rola rodziny we współczesnym społeczeństwie, zagadnienie sprawiedliwości i solidarności społecznej w rzeczywistości zglobalizowanej gospodarki, paradoksy i wyzwania ponowoczesnej demokracji, solidarność międzypokoleniowa i odpowiedzialność ekologiczna wobec przyszłych pokoleń.


Studia doktoranckie

Członkowie Centrum KNS podejmują się funkcji promotora w postępowaniach doktorskich z zakresu katolickiej nauki społecznej. Osoby mogące pełnić obecnie taką funkcję:

prof. dr hab. Piotr Mazurkeiwicz

dr hab. Michał Gierycz, prof. UKSW

dr hab. Sławomir Sowiński, prof. UKSW

dr hab. Artur Wysocki, prof. UKSW