Przejdź do treści

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW

Początki Wydziału sięgają Akademii Teologii Katolickiej (ATK), kiedy to 1 lipca 1987 r. z Wydziału Teologicznego wyodrębniono Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Prowadzono na nim dwa kierunki studiów: historia i socjologia. Kierunek historyczny obejmował pięć specjalności. Kierunek socjologiczny, posiadający uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania, obejmował dwie specjalności: socjologia religii oraz nauki społeczne (politologia). Wydział zatrudniał wówczas 31 pracowników naukowo-dydaktycznych, a na dwóch kierunkach i siedmiu specjalnościach studiowało w sumie 251 studentów.

Wraz z przekształceniem ATK w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 1999, Wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Tworzyły go wówczas Instytut Nauk Historycznych oraz Instytut Politologii. W 2002 r. z Instytutu Nauk Historycznych wyodrębnił się Instytut Historii Sztuki, a z Instytutu Politologii Instytut Socjologii, a sześć lat później powołano Instytut Archeologii. Oferta dydaktyczna Wydziału obejmowała dziesięć kierunków studiów pierwszego stopnia oraz sześć kierunków studiów drugiego stopnia, a także studia trzeciego stopnia w trzech dyscyplinach. W 2009 r. siedzibą WNHiS stał się nowoczesny budynek (nr 23) na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

Decyzją Rektora UKSW z 11 września 2019 roku z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych wyodrębniono Wydział Społeczno-Ekonomiczny i Wydział Nauk Historycznych.

Wydział Społeczno-Ekonomiczny tworzą naukowcy i dydaktycy reprezentujący dyscypliny naukowe nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie. Na Wydziale działają trzy instytuty naukowe (Nauk o Polityce i Administracji, Nauk Socjologicznych, Ekonomii i Finansów), oraz ukonstytuowane są dwie Rady Dyscyplin: nauk o polityce i administracji oraz nauk socjologicznych. Obie Rady Dyscyplin posiadają prawo do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. Wydział posiada prawo do prowadzenia procedury w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.

Na Wydziale zatrudnionych jest ok. 80 nauczycieli akademickich. Ponadto, w procesie dydaktycznym z Wydziałem współpracuje kilkudziesięciu ekspertów i specjalistów-praktyków. Zrzeszająca przedstawicieli otoczenia gospodarczego oraz profesorów Wydziału Wydziałowa Radę Biznesu uczestniczący na bieżąco, obok Wydziałowej Rady Studentów, w kształtowaniu i modyfikowaniu wydziałowych ścieżek kształcenia. Na siedmiu kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) studiuje blisko 1300 studentów.