Przejdź do treści
ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: p.mazurkiewicz@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-1079-9904
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej
Biogram:

 • Religia i polityka, stosunki państwo-Kościół w państwie demokratycznym
 • Integracja europejska – aspekty kulturowe, religijne i aksjologiczne
 • Przemoc i jej unikanie w polityce
 • Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim
 • Totalitaryzm

 • Etyka
 • Sekularyzacja i polityka religijna
 • Religious freedom in EU
 • Seminarium magisterskie
 • Projekt (tutoring)

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Mazurkiewicz P., Ptaszek R. T., Młyńczyk Ł., Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2019, ss. 175.

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 202 (Plus: Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitariannism in the Postmodern Age, A Summary of the Report on Young People’s Attitudes to Totalitarniasm, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018).

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Mazurkiewicz P., Czy polityka może się obyć bez religii?, w: M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Politologia religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 113-134.

Mazurkiewicz P., Wolny umysł w zniewolonym świecie, w: John Paul II Memorial Lectures, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2018, s. 211-239.

Mazurkiewicz P., Cathegory of progress in the Catholic social doctrine, w: M. Jevtić, M. Veković (eds.), Politology of religion. Biannual conference 2018. Conference proceedings, Center for Study of Religion and Religious Tolerance University of Belgrade – Faculty of Political Sciences, Belgrade 2019, s. 257-280.

Mazurkiewicz P., Non-discrimination Policy in the Context of the European Union, w: J.F. Adolphe, R.L. Fastiggi (eds), Equality and Non-discriminarion. Catholic Roots, Current Challenges, Pickwick Publications, Eugene, Oregon, 2019, s. 76-103.

Mazurkiewicz P., Europa i pojednanie, w: Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, W. Pasierbek, A. Budzanowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 299-318 (Europe and Reconciliation, in: The Decalogue for Poland on the Centenary of the Country’s Restoration of Independence, W. Pasierbek, A. Budzanowska (eds), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 319-337).

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Les indécis décideront de l’avenir, w: Academie Roumaine, Fondation Nationale pour la Science et L’Art, La Roumanie – L’Europe 1918-2018, Bucarest 2019, s. 177-192.

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitariannism in the Postmodern Age. Young People’s Attitudes to Totalitarianism, w: Peuple et Populisme, Identité et Nation, M. Feix, M.J. Thiel, P. H. Dembinski, Presse Universitaires de Strasbourg 2019, s. 61-87.


prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: z.stawrowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-7545-7759
Pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie

Zbigniew Stawrowski (ur. 1958 w Szczecinie).

W latach 1976-1982 studiował na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGPiS. W roku 1980 współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członek Warszawskiej Komisji Koordynacyjnej oraz delegat na I Zjazd NZS w Krakowie w 1981 r.

W latach 1982-87 studiował na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1987-1993 asystent, a po obronie w 1993 roku pracy doktorskiej „Państwo i jego prawa jako królestwo urzeczywistnionej wolności w filozofii Hegla” (promotor J. Tischner) do roku 2004 adiunkt w Katedrze Filozofii Człowieka PAT.

W 1992 współzałożyciel Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie.

W latach 1994-2000 wicedyrektor w Instytucie Studiów Politycznych PAN.  W 1996 współzałożyciel i redaktor pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”. W 1997 roku współzałożyciel i pierwszy prorektor ds. studenckich Collegium Civitas.

Habilitacja w roku 2006 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie książki Prawo naturalne a ład polityczny.

W latach 2006-8 przewodniczący zespołu ds. aksjologii  konstytucji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Januszu Kochanowskim. Uczestnik seminariów Lucieńskich.

Od roku 2007 prof. nadzwyczajny a od 2016 zwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Współzałożyciel (w 2003 roku) i do dziś dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

 • myśl polityczna
 • filozofia polityki
 • religia a polityka
 • zderzenie cywilizacji

 • Klasyczna myśl polityczna
 • Nowożytna myśl polityczna
 • Filozofia polityki
 • Myśl polityczna Immanuela Kanta
 • Demonologia polityczna
 • Filozofia konstytucji

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Solidarność znaczy więź AD 2020, Kraków 2020

Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków 2006, 2018

Budowanie na piasku. Szkice o III RP, Kraków 2014

The Clash of Civilizations or Civil War, Kraków, 2013

Wokół idei wspólnoty, Kraków 2012

Niemoralna demokracja, Kraków 2008

Państwo I prawo w filozofii Hegla, Kraków 1994


ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: j.wegrzecki@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-9335-0215
Pełnione funkcje:

W 1981 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (mgr inż. inżynierii środowiska), a następnie (w 1986 r.) studia filozoficzno-teologiczne w Akademickim Studium Teologii Katolickiej przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie (mgr teologii). Po ukończonych studiach w 1986 roku pracował duszpastersko w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej. W 1997 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (ob. UKSW) na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zagadnienia dyskusyjne w poglądach na poznanie Boga: sytuacja w polskim piśmiennictwie filozoficznym z lat 1945-1994. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Bohdan Bejze. Pracę naukową rozpoczął z chwilą zatrudnienia od 1 października 1999 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2001-2012 był kierownikiem studiów niestacjonarnych Politologii i Europeistyki w Instytucie Politologii UKSW, dwukrotnie kierownikiem studiów podyplomowych (2002-2009). W latach 2012-2016 był prodziekanem na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Od 1 października 2012 roku był zatrudniony w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Zakładzie Teorii Państwa i Teorii Polityki w Instytucie Politologii na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych PAN, na podstawie rozprawy pt. Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura oraz dorobku naukowego. W kadencji 2016-2019 był członkiem Prezydium Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku kierownik Zakładu Teorii Państwa i Teorii Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej UKSW. 11 lutego 2021 r., postanowieniem Prezydenta RP, uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

 

 • aksjologiczne podstawy polityki i demokracji
 • teorie władzy
 • podejście interpretacjonistyczne w naukach o polityce
 • Kościół w sferze publicznej
 • myśl społeczna papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka,
 • relacje religia i polityka

 • Historia filozofii – wykłady
 • Logika – wykłady
 • Logika – ćwiczenia
 • Współczesne ideologie polityczne – wykład
 • Współczesne ideologie polityczne – konwersatorium
 • Seminarium magisterskie
 • Teoria polityki – wykłady
 • Teoria polityki – ćwiczenia
 • Metodologia badań politologicznych – wykłady
 • Metodologia badań politologicznych – konwersatorium
 • Współczesne teorie władzy – konwersatorium
 • Ochrona własności intelektualnej i kompozycja tekstu

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

2011

Węgrzecki J., Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011. (ss. 548 rozprawa habilitacyjna).

2013

Węgrzecki J., Struktura a typ teorii na przykładzie wybranych teorii władzy, w: Ł. Młyńczyk, B. Nitschke (red.), Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 449-471.

2015

Węgrzecki J., Między deklaratywną neutralnością światopoglądową państwa a faktyczną nierównością traktowania przekonań religijnych, w: A. Wołk, A. Potasińska (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 38-55.

Węgrzecki J., Społeczna troska Kościoła o dobro wspólne w aspekcie prawa do wolności publicznego głoszenia norm etyki uniwersalistycznej, w: S. H. Zaręba, A. Wysocki (red.), Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 39-53.

2017

Węgrzecki J. Deklaracja Dignitatis humanae a współczesne społeczeństwo demokratyczne, „Nurt” 2 (2017), s.437-449.

2018

Węgrzecki J., Wolność religii w zamyśle autorów Konstytucji RP z 1997 roku, „Horyzonty Polityki”, vol. 9, nr 28 (2018), s. 29-42.

Węgrzecki J., A New Deal Between Demoses and their Elites necessary to Save Europe, “Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia Europaea”, vol. 63, nr 1 (2018), s. 79-88.

2019

Węgrzecki J., „W obronie rozumu politycznego. Myśl Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

2020

Węgrzecki J., Teoria polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji, „Teoria Polityki”, nr 4 (2020), s. 109-122.

Węgrzecki J., Monopolizacja władzy kulturowej w liberalnej demokracji, „Studia Politologiczne” vol 55 (2020), s. 158-169.


prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-0249-0499
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich; Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Urodzony 28 października 1974 roku w Cieszynie. W 1994 roku ukończył (matura) Technikum Hotelarskie w Wiśle (technik hotelarz), a następnie, do wiosny 1999 roku studiował na kierunku politologii (specjalizacja: Chrześcijańskie Nauki Społeczne) w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Praca magisterska (maj 1999) obroniona w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Temat pracy: Redefinicja pojęcia gospodarki narodowej w kontekście rynku globalnego. Uzyskany tytuł zawodowy: magister politologii. Praca doktorska (11 czerwca 2001) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy: Problem reintegracji miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna i Českého Těšína. Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna (12 grudnia 2008) złożona i obroniona w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Temat rozprawy: Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004). Uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Decyzją Prezydenta RP otrzymał w dniu 9 września 2013 roku tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Profesor zwyczajny w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich (od 2014 r., kierownik katedry); profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Państwa i Polityki Międzynarodowej (kierownik katedry od 2009 roku). Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 1 października 2001 r.

 • stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej
 • relacje pomiędzy polityką a religią (zwłaszcza nacjonalizmem i etnicznością a religią)
 • przemiany funkcji i znaczeń granic i pograniczy w Europie Środkowej (w tym w odniesieniu do miast podzielonych granicami państwowymi)
 • przemiany polityk etnicznych państw Europy Środkowo-Wschodniej
 • dyplomacja publiczna i obywatelska w regionach trans/przy-granicznych

 • Konflikty etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo kulturowe
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Środkowoeuropejskość jako transnarodowa kategoria polityczna i kulturowa
 • Teoria i metodologia badań stosunków międzynarodowych

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

 1. Zenderowski R., Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, ss. 590. ISBN: 9788370724603.
 2. Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 424. ISBN 9788301163440.
 3. Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 315. ISBN: 9788322931509.
 4. Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 227. ISBN 9788371519857; Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Tom II: Od końca XVIII wieku do Jesieni Narodów, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 316. ISBN 9788365224453; Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom III: Jesień narodów i jej konsekwencje, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss.198. ISBN 978-838090-166-7 (wersja drukowana), 978-83-8090-167-4 (wersja elektroniczna).
 5. Zenderowski R., Pieńkowski J., Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej. Ujęcie statystyczne 1989-2019, CeDeWu, Warszawa 2020, ss. 162. ISBN 978-83-8102-351-1.
 6. Zenderowski R. (red.), My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, Wyd. Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2012, ss. 489. ISBN 978-83-928022-4-2.
 7. Chałupczak H., Zenderowski R., Baluk W. (red.), Ethnic policy in Contemporary East Central European Countries, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2015, ss. 536. ISBN 978-83-7784-645-2.
 8. Szabaciuk A., Wybranowski D., Zenderowski R. (red.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1 – Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki, Wyd. KUL, Lublin 2016, ss. 414. ISBN 9788380612945; Szabaciuk A., Wybranowski D., Zenderowski R. (red.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 2 – Afryka i Azja, Wyd. KUL, Lublin 2016, ss. 440. ISBN 9788380612907.
 9. Zenderowski R. (red.), Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi… Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach uchodźców i imigrantów z państw postjugosłowiańskich mieszkających w Austrii, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, ss. 138. ISBN 978-83-8090-548-1.
 10. Cichos K., Sobkowiak J.A., Sadowski R.F., Zbarachewicz B., Zenderowski R., Dziekoński S. (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge, London 2020, ss. 294. ISBN (el. version): 9781003053620, https://doi.org/10.4324/9781003053620.