Przejdź do treści
dr hab. Piotr Bajda, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: p.bajda@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-3940-2421
Pełnione funkcje: Kierownik kierunku europeistyka

Absolwent Chrześcijańskich Nauk Społecznych na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1994, od 2007 r. wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 1994-1999 pracował w Fundacji St. Batorego i w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w 1999 zakładał warszawskie biuro Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy (PAUCI). W latach 2000-2004 był wicedyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie; od 2005 do 2009 r. pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich, a w latach 2013-2016 był przedstawicielem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę.

W latach 2006-2013 pracownik naukowy w Zakładzie Europy Środkowej Instytutu Studiów Politycznych PAN, gdzie w 2010 r. obronił doktorat.  Autor licznych publikacji naukowych, raportów eksperckich i artykułów publicystycznych.

 • transformacja w Europie Środkowej po 1989 r.
 • przemiany elit politycznych w Europie Środkowej
 • współpraca regionalna w formacie Grupy Wyszehradzkiej
 • Inicjatywy Trójmorza czy Dziewiątki Bukaresztańskiej
 • teoria decydowania politycznego
 • problematyka mniejszości narodowych i polityk etnicznych w regionie środkowoeuropejskim

 • Decydowanie polityczne (wykład),
 • Polska w Europie (konwersatorium)
 • Słowacja (konwersatorium)
 • Rosja i Niemcy wobec Europy Środkowo-Wschodniej (konwersatorium)
 • Formy współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej (konwersatorium)
 • Analiza decyzji politycznych (konwersatorium)
 • Elity polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (wykład)
 • Polityka zagraniczna Polski (wykład)
 • Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowo-Wschodniej (konwersatorium)

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Monografie:

(2010) Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Warszawa,

(2018) Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016, Kraków-Warszawa,

(2020) Inicjatywa Trójmorza 2016-2020 in statu nescendi, Warszawa,

(2016) wraz z Radosławem Zenderowskim, Polityka etniczna Słowacji, Warszawa,

(2013) redakcja Raportu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013, Warszawa,

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

Stanowisko Czech i Słowacji wobec Inicjatywy Trójmorza – od inaugurującego szczytu w Dubrowniku po spotkanie w Lublanie, „Sprawy Międzynarodowe” tom 72, nr 2/2020,

wraz z Radosławem Zenderowskim, Europejska polityka Słowacji, „ETE Working Paper” tom 3, nr 3/2017,

(2018) Polityka Czech, Węgier i Słowacji wobec Ukrainy a ich relacje z Rosją: interes kosztem zasad? Wymiar dyplomatyczny, w: A. Supińska (red.), Lepiej nie będzie? Europa w dobie przesilenia, Kraków,

(2015) Współpraca wyszehradzka – nowe wyzwania w zmieniającej się Europie. Ocena polskiej prezydencji w V4 2012/13. Od minilateralizmu do makroregionu, w: K. Koźbiał (red.), Europa Środkowa. Central Europe, tom III, Oświęcim,

(2015) Wpływ czynnika etnicznego na rezultaty ostatnich wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego na Słowacji, w: H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka etniczna. Teoria, koncepcje, wyzwania, Lublin.


dr hab. Janusz Balicki, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: j.balicki@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-9145-5630
Pełnione funkcje: kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją oraz Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją UKSW; członek Rządowej Rady Ludnościowej; członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

 • teorie demograficzne
 • przemiany demograficzne w Europie i Afryce
 • polityka ludnościowa
 • polityka imigracyjna i azylowa UE
 • integracja imigrantów z krajów muzułmańskich
 • zjawisko populizmu autorytarnego i jego wyzwania dla UE
 • wykorzystywanie religii do celów politycznych

 • Demografia społeczna
 • Polityka ludnościowa w Polsce
 • Międzynarodowa polityka ludnościowa
 • Demografia i migracje
 • Immigration policy of the European Union
 • Integration Policy for  immigrants from non-European Countries in Western Europe
 • Teorie migracji
 • Polityka imigracyjna i azylowa UE
 • Integracja społeczno-kulturowa imigrantów w UE
 • Integracja społeczno-kulturowa imigrantów z krajów muzułmańskich w UE

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

 1. Balicki J., Wells A., Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families In the East End of London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford UK, 2006.
 2. Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.
 3. Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, wyd. 2, Instytut Politologii UKSW, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.
 4. Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.
 5. Balicki J., Wells A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN (USA) 2011.
 6. Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.
 7. Balicki, Radykalizacja muzułmanów w Europie – przypadek Wielkiej Brytanii, w: J.Balicki, W. Necel (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne,  społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s.115-134.
 8. Balicki J., Unia Europejska w prawicowym dyskursie w Polsce w świetle „europejskiego testamentu” Jana Pawła II, w: B. Rydliński, Sł. Sowiński, R. Zenderowski, Wolność. Wieczne wyzwanie, Wyd. Naukowe UKSW, Fundacja K. Adenauera, Warszawa 2018, s. 693-716.
 9. Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, Wschodni Rocznik Humanistyczny, T. XVI (2019), No4, s. 63-83.
 10. Balicki J., Solidarność państw członkowskich UE w czasie kryzysu migracyjnego. Aspekt humanitarny – przypadek Grecji, „Studia Europejskie. Studies in European Affairs”, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Rok 24, Nr 3, 2020, s. 25-43.

dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: p.broda-wysocki@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-7417-9213


dr hab. Krzysztof Cebul, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityki Bezpieczeństwa
E-mail: k.cebul@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-5040-8384
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Polityki Bezpieczeństwa, Kierownik kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Tytuł zawodowy magistra politologii uzyskał w 2003 r. w Instytucie Politologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł pracy magisterskiej: Uwarunkowania wprowadzenia urzędu prezydenta w III RP.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii nadany przez Radę Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał w 2007 r. – na podstawie rozprawy pt. Narodowy komunizm w Polsce Ludowej, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Żyro.

Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji uzyskał w 2019 r. decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – na podstawie monografii pt. Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 465.

Od 2009 r. pracuje w Instytucie Politologii, gdzie obecnie kieruje Katedrą Polityki Bezpieczeństwa oraz pełni funkcję Kierownika kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

 • Fenomen władzy politycznej, w tym przede wszystkim zagadnienia prawomocności władzy.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa politycznego oraz historii struktur bezpieczeństwa publicznego w Polsce.
 • Analiza tekstu i wypowiedzi – główny obszar badań w tym zakresie to analizy programów partii politycznych oraz debat parlamentarnych w kontekście integracji Polski z Unią Europejską oraz bezpieczeństwa Polski.
 • Metodologia badań społecznych, w tym przede wszystkim uwarunkowania i przebieg procesów postrzegania przedmiotu badania oraz przedmiotu poznania. Podejmowana w tym obszarze refleksja dotyczy następujących zagadnień: kryteriów obiektywizmu naukowego i ostateczności sądów oraz wieloznaczności rzeczywistości i możliwości prowadzenia badań społecznych dla potrzeb praktyk

 • Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem
 • Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce
 • Metodologia badań społecznych nad bezpieczeństwem
 • Prognozowanie i symulacje w naukach społecznych
 • Kompozycja pracy naukowej

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

K. Cebul, The representation of the European Union in the discussion held by the lower chamber of the Polish Parliament on the migration crisis in Europe, „Online Journal Modelling the New Europe” 2020, nr 34, ss. 135-156.

K. Cebul, The crisis of liberal democracy and the nationalist counter-project. The problem of the relationality between an individual, the society and the authority, „Online Journal Modelling the New Europe” 2019, nr 30, ss. 43-64.

K. Cebul, Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 465.

K. Cebul, Równość wobec prawa w świetle koncepcji Jeana Jacquesa Rousseau. Perspektywy współczesnej liberalnej demokracji, [w:] B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność. Wieczne wyzwanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 583-594.

K. Cebul, Images of the European Union from the perspective of the debate held in the Polish Parliament on the information of the Minister of Foreign Affairs on the tasks of foreign policy of Poland in 2017, „On-line Journal Modelling the New Europe” 2018, nr 26, ss. 4-14.

K. Cebul, Przedmiot badania a przedmiot poznania – perspektywa nauk o bezpieczeństwie. Próba poszukiwania modelu metodologicznego, [w:] T. Kośmider, W. Kitler (red.), Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa materialna i formalna, Difin, Warszawa 2017, ss. 96-109.

W. Fehler, K. Cebul, R. Podgórzańska, Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Difin, Warszawa 2017, ss. 194.

K. Cebul, Przedmiot, zakres i miejsce nauk o bezpieczeństwie wśród innych dyscyplin naukowych, [w:] W. Kitler, T. Kośmider (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2015, ss. 178-189.


dr hab. Jarosław Drozd, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: j.drozd@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-5589-0763
Pełnione funkcje: do 2019 członek Rady Wydziału WNHiS UKSW, od 2020 członek Komisji ds. pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych WSE UKSW

Profesor w UKSW. Doktorat w PISM  (1988), habilitacja na WNS UAM (1999). Doktorant INP UAM, pracownik Politechniki Poznańskiej, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stypendysta paryskiego Instytutu Studiów Strategicznych Unii Zachodnioeuropejskiej, Instytutu Badawczego Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej w Bonn, Heskiej Fundacji Badań nad Pokojem i Konfliktami we Frankfurcie nad Menem,  programu TEMPUS UE, Uniwersytetu w Poczdamie.

Inicjator intensyfikacji kontaktów Instytutu Politologii UKSW ze szkołami wyższymi na Ukrainie i Federacji Rosyjskiej. Współorganizator konferencji naukowych z  Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie  i z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. W istotny sposób przyczynił się do zawarcia przez UKSW umów o dwustronnej współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie (2016), Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im I. Franki (2019) i  Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” we Lwowie. (2020).

Ambasador Tytularny, wieloletni pracownik MSZ, Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu i Lwowie. Pogłębianie wiedzy w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa oraz relacji dwustronnych ułatwiała praca w analitycznych komórkach MSZ: Dep. Badań Strategicznych i Dep. Studiów i Planowania, a także w Dep. Systemów Informacji oraz na placówkach dyplomatycznych w RFN, Austrii, Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

Autor wielu publikacji nt. stosunków polsko-niemieckichpolityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Najbardziej znaczącymi obszarami aktywności naukowej, z którymi związane są badania oraz aktywność dydaktyczna, są zagadnienia dotyczące teoretycznego i praktycznego wymiaru problematyki stosunków międzynarodowych, w tym kwestie polsko-niemieckich stosunków dwustronnych, polityki wschodniej RP, stosunków dwustronnych z Federacją Rosyjską i Ukrainą, teorii i praktyki dyplomacji. Istotnym obszarem badań są zagadnienia polskiej, regionalnej i europejskiej polityki bezpieczeństwa, w tym szczególnie zagadnienia związane z intensywnie rozwijającą się po 1989 r. polsko-niemiecką współpracą wojskową. Aktualnym obszarem aktywności badawczej są zagadnienia związane z geopolityką, w aspekcie krajowym, europejskim i światowym.

 • Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowo-Wschodniej
 • Problemy bezpieczeństwa geopolitycznego Polski w XXI wieku
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: Nowa geopolityka XXI wieku
 • Etyka dyplomatyczna i konsularna
 • Bezpieczeństwo obrotu dyplomatycznego
 • Wstęp do dyplomacji
 • Polska polityka wschodnia
 • Otoczenie międzynarodowe Polski
 • Seminaria licencjackie, magisterskie, doktoranckie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Drozd J., Sojusz nadziei. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa po 1989 r., Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Wydawnictwo Rafał Marszałek, Warszawa, Toruń,1998, s. 295, ISBN 83-0905514-6-2.

Drozd J., Probleme der militaerischen Sicherheit in den polnisch-deutschen Beziehungen, HSFK-Forschungsbericht, Frankfurt am Main, Februar 1995.

Drozd J., Status militarny obszaru byłej NRD a polska polityka bezpieczeństwa wobec NATO i RFN, Departament Badań Strategicznych – PISM MSZ, Warszawa styczeń 1994.

Drozd J., Plany i projekty statusu militarnego obu państw niemieckich, PISM, Warszawa 1986.

Drozd Ya., Perception of Polish Statements on War Reparation from the Federal Republic of Germany in Russian Elektronic Media (July 2017 – August 2018), Economic and Management. Russian Academic Journal, Saint Petersburg,  No 12 (170) 2019, ISSN 1998 – 1627.

Drozd J., Królewiec jako szczególny problem Środkowej Europy, „Polityka Wschodnia”, nr 1/2000, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 2000, ss. 7-34, ISSN 1230-8935.

Drozd J., RFN w poszukiwaniu nowej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w polityce bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe” nr 1(LIV), Warszawa, styczeń-marzec 2001, PFSM, ss.55-74, PL ISSN 0038-853X; także w języku angielskim: Fair Partnership: Germany In Search of New Formula for Cooperation with USA In Security Policy, „The Polish Quarterly of International Affairs”, PFSM, Volume 10 No. 1, Warsaw 2001.

Drozd J, Niespokojny rzut oka na Wschód. Migracyjne problemy na granicy polsko-ukraińskiej, (w:) Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2017, ISBN 978-83-8090-314-2.

Drozd J., Ruestungspolitik und Ruestungsoekonomie in Ost-und Mittelosteuropa aus polnischer Sicht, in: Ruestung, Wieviel? Wozu? Wohin?, Calliess J. (Hrsg.), Rehburg-Loccum 1994, ss. 97-110.

Drozd J., Kościuk L., Die polnische Sicherheitspolitik zwischen Ost Und West,  in: Militaerische Neuordnung In Mittel-ost-Europa, Giessmann H-J/Roeding F.S. (hrsg.), Edition Temmen, Bremen 1994, s. 42-63, ISBN 3-86108-230-6.


dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: m.gierycz@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-0863-189X
Pełnione funkcje: Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Studia na kierunku nauki o polityce (specjalizacja: studia europejskie) odbył w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1997-2002) oraz w Institut fur Politische Wissenschaft Uniwersytetu w Bonn (2000-2001). Na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę magisterską (2002: Recepcja myśli Jana Pawła II na temat jedności Europy wśród wybranych liderów polskiej prawicy eurosceptycznej), a następnie doktorat (2007: Formy wyrazu teologii politycznej w procesie integracji europejskiej), pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Gołembskiego. Od 2006 roku związany z Instytutem Politologii UKSW w Warszawie, gdzie był zatrudniony w Katedrze Współczesnej Myśli Kościoła (kierownik: prof. dr hab. Jan Grosfeld), a obecnie kieruje Zakładem Kulturowych Podstaw Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej. Od 2006 roku członek redakcji zeszytów społecznej myśli Kościoła „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w roku 2017 (przedłożone dzieło: Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, WN UKSW, Warszawa 2017). Inicjator i kierownik naukowy odbywającej się co dwa lata od 2017 roku międzynarodowej konferencji nt. relacji religii i polityki. Za osiągnięcia naukowe otrzymał m.in. Nagrodę im. Anieli Potulickiej (2018), nagrodę FENIKS w kategorii Kościół i świat współczesny (2018), był również stypendystą Fundacji Nauki Polskiej (2009).

 

Znaczenie religii dla procesu politycznego: publiczny a polityczny wymiar religii; instrumentalizacja i ideologizacja religii; teologia polityki; teologia polityczna; polityczne konsekwencje procesu sekularyzacji; warianty świeckości państwa; fundamentalizm religijny.

Antropologia polityki: pojmowanie antropologii politycznej na gruncie nauk o polityce; wizja człowieka w głównych nurtach ideowych; współczesne dyskusje antropologiczne; koncepcja uniwersalnych praw człowieka, jej źródła i interpretacje; pojmowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej.

Polityka moralności: koncepcja polityki moralności i jej znaczenie dla pojmowania polityczności; stanowiska partii politycznych i instytucji religijnych względem aksjologicznie spornych kwestii; aktywność unijnych instytucji i agend wyspecjalizowanych w odniesieniu do polityki moralności.

Myśl społeczna Kościoła Katolickiego: Ewolucja nauczania Kościoła w sprawach społecznych i politycznych (elementy ciągłości i zmiany); myśl społeczna Kościoła do Soboru Watykańskiego II; dorobek Soboru Watykańskiego II, nauczanie Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka.

Metodologia nauk o polityce: podejścia badawcze w ramach nauk o polityce, głęboka analiza systemowa, znaczenie post-sekularyzmu dla orientacji badawczej nauk o polityce.

 • Klasyczna myśl polityczna
 • Nowożytna myśl polityczna
 • Antropologia polityki
 • Antropologia integracji europejskiej
 • Polityka i religia
 • Seminarium doktorskie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Monografie:

 • M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, Teologia polityczna, Warszawa 2021
 • M. Gierycz, European Dispute Over a Concept of Man. Study in political anthropology, Springer, Cham 2021
 • P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki, Totalitaryzm w dobie postmodernizmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018
 • M. Gierycz, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017
 • P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014
 • M. Gierycz, J. Grosfeld (red.), Zmagania początku tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, Warszawa 2012
 • M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, WAM, Kraków 2008

dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: p.kaczorowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-7461-3959

Urodzony w Warszawie w 1957 roku , studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Filozofii UW pod kierunkiem Krzysztofa Michalskiego. Członek Zespołu do Badań Filozoficznych Podstaw Nauk o Człowieku założonego i prowadzonego przez Krzysztofa Michalskiego. Magisterium (1981) i doktorat (1987) z klasycznej filozofii niemieckiej. Od 2005 roku profesor UKSW. Mieszka w Warszawie. Zainteresowania: muzyka i literatura piękna.

w latach 1997 – 2010 redaktor naczelny pisma Civitas. Studia z filozofii politycznej. Od 1997 roku stale współpracuje z Instytutem Studiów Politycznych PAN w Warszawie (członek Rady Naukowej ISP PAN). Od 2017 roku stale współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Totalitaryzmami w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Związany naukowo z zespołem czasopisma Teologia Polityczna w Warszawie.

 

 • filozoficzne aspekty teorii państwa i teorii polityki, zwłaszcza niemieckiej
 • Carl Schmitt i jego dzieło
 • teoria epoki nowoczesnej
 • filozoficzne problemy nauk społecznych i humanistycznych
 • semantyka historyczna

 • Nauka o państwie i polityce
 • Historia filozofii
 • Historia instytucji politycznych w wieku XVII i XVIII
 • Historia instytucji politycznych w wieku XIX i XX
 • Teoria polityki i teoria państwa
 • Totalitaryzm i jego epoka – wiek XX
 • Udział w konferencji z referatem (ćw.)
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktoranckie
 • Nauka o państwie i polityce
 • Historia filozofii
 • Historia instytucji politycznych w wieku XVII i XVIII
 • Historia instytucji politycznych w wieku XIX i XX
 • Teoria polityki i teoria państwa
 • Totalitaryzm i jego epoka – wiek XX
 • Udział w konferencji z referatem (ćw.)
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktoranckie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

My I Oni . Filozofia polityczna Carla Schmitta z okresu Republiki Weimarskiej (1999)

Państwo w czasach demokracji (2005)

Nauka o państwie (red. nacz. podręcznika dla studentów SGH)

 

Ponadto liczne rozprawy i artykuły w periodykach naukowych polskich i zagranicznych.


dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-5491-3639
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Polityk Publicznych

2020 – kierownik Katedry Polityk Publicznych

2016 – kierownik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce

2013-2016 – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

2013 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie rozprawy „Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej” oraz ogólnej oceny dorobku naukowego

2011-2014 – starszy wykładowca, Instytut Politologii UKSW

1999-2011 – adiunkt, Instytut Politologii ATK/UKSW

1999 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy „Antropologiczno-aksjologiczne założenia etyki zawodowej pracownika socjalnego”

1996-1999 – asystent, Instytut Politologii ATK

1994-1996 – Albert-Ludwigs Universität Freiburg i.Br. (Niemcy), studia podyplomowe Caritaswissenschaft und Christliche Sozialarbeit

1989-1994 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek: politologia i nauki społeczne, tytuł zawodowy mgr na podstawie rozprawy „Odmowa służby wojskowej jako problem etyczny”

 • Polityka społeczna; w szczególności analiza funkcjonowania instytucji pomocy społecznej sektora publicznego i pozarządowego. Polityka rodzinna, polityka w zakresie edukacji oraz rynku pracy. Badanie problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania, głównie: ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezdomność, bezrobocie. Wielosektorowa polityka społeczna.
 • Praca socjalna; historia zawodowej i wolontariackiej działalności pomocowej, teoria i metodyka pracy socjalnej. Kształcenie do pracy socjalnej, związki pracy socjalnej z ideologiami politycznymi oraz teoriami i praktyką polityki społecznej, etyka pracownika socjalnego.
 • Stosunki państwo-Kościół; głównie formalno-prawne uwarunkowania społecznej działalności wspólnot wyznaniowych. Kościoły jako podmioty polityki społecznej. Modele i praktyka relacji między państwem a Kościołem, szczególnie uwarunkowania i doświadczenia współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych. Podmioty wyznaniowe jako organizacje po-żytku publicznego.
 • Trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie; teorie społeczeństwa obywatelskiego, uwarunkowania aktywności obywatelskiej. Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych. Miejsce i rola podmiotów wyznaniowych w trzecim sektorze i społeczeństwie obywatelskim, religia a zaangażowanie obywatelskie, relacje pomiędzy organizacjami wyznaniowymi a innymi podmiotami pozarządowymi.

 • Polityka rodzinna
 • System pomocy społecznej
 • Polityka społeczna w programach partii politycznych
 • Dialog społeczny
 • Metodyka pracy socjalnej

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

Etyka pracownika socjalnego, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Częstochowa 2003.

Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku transformacji, „Przegląd Politologiczny” 2015 nr 4, s. 107-118.

Kościół i trzeci sektor w Polsce, „Trzeci Sektor” 2008 nr 15, s. 7-22.

Polityka Społeczna. Praca socjalna, (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.

Polityczne uwarunkowania funkcjonowania kościelnych organizacji charytatywnych w Republice Czeskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2020 nr 2, s. 75-92.

Praca socjalna i charytatywna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004.

Social Work, Democracy and Human Rights – What Follows from the Dignity of the Human Person?, „Caritas et Veritas” 2015 nr 1, s. 135-143.

Social Workers – Change Agents or System Conservatists, “Praca Socjalna” 2018 Special Issue, s. 235-244.

Sozial-caritative Tätigkeit der Kirche im Rahmen der modernen Sozialhilfesysteme, „Caritas et Veritas“ 2018 nr 1, s. 164-175.


dr hab. Andrzej Rudowski, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Instytucji i Zachowań Politycznych
E-mail: a.rudowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-0188-6977
Pełnione funkcje: Prodziekan ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW

Studiował politologię w Akademii Teologii Katolickiej (1994-1999). Magisterium (1999: Standard zawodowy i etyczny kandydata do służby cywilnej w Polsce) a następnie dysertację doktorską (2009: Szkolnictwo wyznaniowe jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce) przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Anieli Dylus w UKSW. Stopień doktora habilitowanego (2020, cykl artykułów: Kształtowanie podziału modernizacyjnego w Polsce /w kontekście wybranych wyzwań Unii Europejskiej/) uzyskał Decyzją Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji w UKSW. Zatrudniony w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW (kierownik: prof. dr hab. Klaus Ziemer), obecnie (od roku 2021) na stanowisku profesora uczelni. Jest wiceprezesem oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2017-). Koordynował studia na kierunku politologia (2009-2019), reprezentował młodszych pracowników naukowych w Senacie UKSW (2012-2016), pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Politologii UKSW ds. dydaktycznych (2012-2020).

 • paradygmaty modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • systemy polityczne i partie polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • edukacja i kształcenie obywatelskie

 • System polityczny RP
 • Partie i systemy partyjne
 • Współczesne systemy polityczne
 • Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwem
 • Budowanie prognoz i strategii
 • Seminarium dyplomowe

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Rudowski A., Robak M., Łuczuk P., Development or revolution? Industrialisation in the perspective of Catholic social teaching, w: Cichos K., Sobkowiak J.A., Zenderowski R., Sadowski R.F., Zbarachewicz B., Dziekoński St. (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge, Oxfordshire 2020, s. 132-152.

Rudowski A., Zenderowski R., Political (Electoral) Activity of Poles in Romanian Bukovina (In the Light of Field Research), „Political References” no. 22 (2019), s. 59-81.

Rudowski A., Plany modernizacji państwa w exposé premierów RP po przystąpieniu Polski do UE w świetle teorii zmiany i rozwoju społecznego, w: B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność. Wieczne wyzwanie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 609-620.

A. Rudowski, M. Sulkowski (eds.), Poland in the European Union – perspectives of membership. Politics – Economy and Society – Culture – International Relationships, WN UKSW, Warszawa 2017,ss. 194 (ebook).


dr hab. Anna Skolimowska, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: a.skolimowska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-9094-2231

2019 – uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o polityce

2014 – kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2014 – prezes Fundacji Collegium Interethnicum

2012 – redaktor „Biuletynu Europejskiego”, Biuro ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski

2011 – adiunkt w Katedrze Instytucji Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2011 – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

2008-2011 – studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie

2011 – ukończenie kursu Profesjonalnej Analizy Prognozowania i Komunikacji, Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

2009 – słuchacz International Summer School Seggau 2009State – Society – Religion: The European Model, (organizowany przez Uniwersytet Karola-Franciszka w Graz)

2006 – asystentka Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE)

 • Podejścia teoretyczne i metodologiczne w studiach europejskich
 • Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej
 • Oblicza procesu instytucjonalizacji współczesnych stosunków międzynarodowych
 • Instytucjonalizacja w ramach Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

 • Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych
 • Organizacje międzynarodowe
 • Europa w stosunkach międzynarodowych
 • Integracja europejska
 • Procesy decyzyjne w UE
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Podejścia badawcze w studiach europejskich
 • Formułowanie analiz w dyplomacji
 • Integracja gospodarcza
 • Seminarium licencjackie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Skolimowska A., Perceptions of the European Union in the International Relations, 2019.

Skolimowska, A., Jankowski, B., Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, 2016.

Skolimowska A. (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, ss. 226.

Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. Cedewu, Warszawa 2014, ss. 164.

Skolimowska A., Konstruktywizm w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013, ss. 335.

Skolimowska A. (red.), Teorie i metody w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013, s. 199.


dr hab. Sławomir Sowiński, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: s.sowinski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-1324-121X

 • relacje państwo–Kościół
 • etyka polityczna
 • współczesne państwo narodowe
 • współczesna polska scena polityczna

 • Etyka polityczna
 • Współczesne konflikty społeczne
 • Państwo narodowe w XXI w.
 • Cywilizacja i kultura europejska

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Europa drogą Kościoła, Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II, (z R. Zenderowski) Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 2003.

Religia i konserwatyzm, sprzymierzeńcy czy konkurenci, (red. z P. Mazurkiewicz), Ossolineum, Wrocław,  2004 .

Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, (red. z P. Mazurkiewicz), wyd. Św. Jacka, Katowice 2009.

Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012.

Etyka w życiu publicznym, (red.) Instytut Nauk Politycznych UW, Instytut Politologii UKSW, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2012.

Bunt mas czy kryzys elit, (red. z A. Dylus),  Wrocław 2018.


dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: m.strzeboszewska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-3971-8162
Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu Studiów Europejskich

Doktor habilitowana nauk politycznych, zatrudniona na stanowisku adiunkta w INPiA. Zatrudniona na stanowisku naukowo-dydaktyczny w UKSW od 2003 r. W latach 2014-2019 kierowała Zakładem Studiów Europejskich. Ponadto wchodzi w skład Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją oraz  Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją, powołanych na UKSW. Członkini PTSE i PESCA.

Absolwentka studiów na kierunku Politologii i Nauk Społecznych w ATK w Warszawie. Równolegle ukończyła studia na specjalności Studia Europejskie (ścieżka europejska), prowadzonej przez Kolegium Gospodarki Światowej (Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich) w SGH w Warszawie.

W latach 1998-2003 studiowała na studiach doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych, prowadzonej przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Rozprawę doktorską zat. Polityka granic Unii Europejskiej. Od Maastricht do Kopenhagi (1992-2002), napisaną pod kierunkiem prof. Joanny Kurczewskiej obroniła w 2010 r. w Instytucie Nauk Politycznych PAN (recenzenci: prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk, UW; doc. dr hab. Henryk Szlajfer, ISP PAN). Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

W czerwcu 2020 r. decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, na podstawie osiągnięcia naukowego zat. Granice międzypaństwowe a polityka imigracyjna w warunkach integracji schengeńskiej.

 • kwestie migracyjne i zarządzanie granicami w Europie
 • integracja europejska

 • Integracja europejska  – wykład
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE – wykład
 • Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE – konwersatorium
 • Teorie integracji europejskiej – konwersatorium
 • Aktualne problemy integracji europejskiej – konwersatorium
 • Granice UE – konwersatorium
 • Seminarium licencjackie (kierunek: bezpieczeństwo)
 • Historia integracji europejskiej – ćwiczenia
 • System Schengen – konwersatorium

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Trojanowska-Strzeboszewska M., Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 318.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Balicki J. (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne i społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, ss. 236.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wyd. Aspra-JR, Warszawa 2014, ss. 214.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Polityzacja imigracji w Polsce – wyzwania koncepcyjne, w: A. Adamczyk, C. Trosiak, Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2019, s. 23-36.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Nielegalna czy nieregularna imigracja? Analiza wyzwań definicyjnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki imigracyjnej UE, „Studia Europejskie” 2020 nr 3, s. 145-164.

Trojanowska-Strzęboszewska M., „Schengen” jako wyzwanie dla teorii integracji europejskiej, „Przegląd Europejski” 2018 nr 3, s. 4-31.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Strategie kontroli granicznych – uwarunkowania zmian oraz ich wpływ na naturę współczesnych granic, „Pogranicze. Polish Borderland Studies” 2018 t. 6 nr 2, s. 83-102.

Trojanowska-Strzęboszewska M., The Impact of the Migration Crisis on the Process of Shaping Goals and Instruments of the EU Immigration Policy, „On-line Journal Modelling the New Europe” 2018 No. 26, s. 169-190.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Prawo do udziału w wyborach lokalnych jako forma partycypacji politycznej imigrantów. Polska na tle innych krajów europejskich, „Political Preferences. Preferencje polityczne”, 2013 nr 7, s. 95-114.