Przejdź do treści

Grant z Narodowego Centrum Nauki dla dra hab. Mikołaja Szołtyska, prof. uczelni

Niezwykle miło jest nam poinformować, że decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki przyznano środki finansowe na realizację projektu badawczego pt. Odmienne światy europejskiego patriarchatu: historyczne systemy rodziny a nierówności związane z płcią i wiekiem w perspektywie porównawczej, który realizować będzie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownikiem projektu jest dr hab. Mikołaj Paweł Szołtysek, prof. uczelni.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi oraz życzymy dalszych sukcesów.

23 maja 2023