Władze Wydziału

Studia na kierunku nauki o polityce (specjalizacja: studia europejskie) odbył w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1997-2002) oraz w Institut fur Politische Wissenschaft Uniwersytetu w Bonn (2000-2001). Na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę magisterską (2002: Recepcja myśli Jana Pawła II na temat jedności Europy wśród wybranych liderów polskiej prawicy eurosceptycznej), a następnie doktorat (2007: Formy wyrazu teologii politycznej w procesie integracji europejskiej), pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Gołembskiego. Od 2006 roku związany z Instytutem Politologii UKSW w Warszawie, gdzie był zatrudniony w Katedrze Współczesnej Myśli Kościoła (kierownik: prof. dr hab. Jan Grosfeld), a obecnie kieruje Zakładem Kulturowych Podstaw Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej. Od 2006 roku członek redakcji zeszytów społecznej myśli Kościoła „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w roku 2017 (przedłożone dzieło: Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, WN UKSW, Warszawa 2017). Inicjator i kierownik naukowy odbywającej się co dwa lata od 2017 roku międzynarodowej konferencji nt. relacji religii i polityki. Za osiągnięcia naukowe otrzymał m.in. Nagrodę im. Anieli Potulickiej (2018), nagrodę FENIKS w kategorii Kościół i świat współczesny (2018), był również stypendystą Fundacji Nauki Polskiej (2009).

 

Prodziekan ds. studenckich i administracji

dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. uczelni

e-mail: j.lodzinska@uksw.edu.pl

dyżur: poniedziałki, godz. 12.00-12.45, p. 220 (link MsTeams>>>)

Dr hab. prof. uczelni, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Teologicznego UKSW. Praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (2008). Ponadto ukończone Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Od 2020 r. prodziekan ds. studenckich i administracji. Autorka monografii Zadania prawnej ochrony pracy w przebiegu wypadkowości personelu medycznego i technicznego. Studium socjologiczne (2013), Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim (2018). Współredaktor (obok. S.H. Zaręby, M. Zarzeckiego) publikacji Powołanie jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych (2017).

 

Prodziekan ds. dydaktycznych i jakości kształcenia

dr hab. Andrzej Rudowski, prof. uczelni

e-mail: a.rudowski@uksw.edu.pl

dyżur: piątki, godz. 9.45-11.15, p. 220 (link MsTeams >>>)

Studiował politologię w Akademii Teologii Katolickiej (1994-1999). Magisterium (1999: Standard zawodowy i etyczny kandydata do służby cywilnej w Polsce) a następnie dysertację doktorską (2009: Szkolnictwo wyznaniowe jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce) przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Anieli Dylus w UKSW. Stopień doktora habilitowanego (2020, cykl artykułów: Kształtowanie podziału modernizacyjnego w Polsce /w kontekście wybranych wyzwań Unii Europejskiej/) uzyskał Decyzją Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji w UKSW. Jest wiceprezesem oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2017-). Koordynował studia na kierunku politologia (2009-2019), reprezentował młodszych pracowników naukowych w Senacie UKSW (2012-2016), pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Politologii UKSW ds. dydaktycznych (2012-2020).

Michał Gierycz

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: polityka i religia

Jolanta Łodzińska

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki socjologiczne
Obszar badań: socjologia zdrowia

Andrzej Rudowski

Tytuł: dr hab.
prof. uczelni
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Obszar badań: systemy partyjne w Polsce i w Europie

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content