Przejdź do treści

Studia stacjonarne i niestacjonarne (I stopnia – licencjackie)

Strona rekrutacji

Cel stu­diów i pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje, wraz ze wska­za­niem po­ten­cjal­nych pra­co­daw­ców

Ofer­ta stu­diów na kie­run­ku bez­pie­czeń­stwo we­wnętrz­ne sta­no­wi od­po­wiedź na dy­na­micz­ne zmia­ny za­cho­dzą­ce w rze­czy­wi­sto­ści spo­łecz­nej oraz po­stę­pu­ją­cy wzrost za­gro­żeń. Nasi stu­den­ci otrzy­mu­ją so­lid­ne przy­go­to­wa­nie ana­li­tycz­ne w za­kre­sie moż­li­wo­ści dia­gno­zo­wa­nia pro­ble­mów i za­gro­żeń oraz do­bie­ra­nia roz­wią­zań ade­kwat­nych do za­ist­nia­łych sy­tu­acji.

Uzy­ska­ne w pro­ce­sie kształ­ce­nia wie­dza, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje dają ab­sol­wen­to­wi kwa­li­fi­ka­cje umoż­li­wia­ją­ce sta­ra­nie się o za­trud­nie­nie przede wszyst­kim w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej – ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem struk­tur od­po­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo, ale także, ze wzglę­du na wszech­stron­ne przy­go­to­wa­nie ana­li­tycz­ne, rów­nież w pod­mio­tach go­spo­dar­czych.

Za­le­ty

W ra­mach kie­run­ku bez­pie­czeń­stwo we­wnętrz­ne stu­den­ci otrzy­mu­ją jed­no­li­tą, ści­śle zin­te­gro­wa­ną ścież­kę kształ­ce­nia wzbo­ga­co­ną o za­ję­cia do wy­bo­ru.

Stu­dia na kie­run­ku bez­pie­czeń­stwo we­wnętrz­ne umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy ob­sza­ro­wo na­le­żą­cej do dzie­dzi­ny nauk spo­łecz­nych, obej­mu­ją­cej pro­ble­ma­ty­kę bez­pie­czeń­stwa w skali lo­kal­nej, pań­stwo­wej, re­gio­nal­nej i glo­bal­nej, ukie­run­ko­wa­nej przede wszyst­kim na po­zna­nie po­li­tycz­nych struk­tur or­ga­ni­za­cyj­nych oraz wie­lo­wy­mia­ro­wych od­dzia­ły­wań i wza­jem­nych za­leż­no­ści pod­sys­te­mów, w któ­rych funk­cjo­nu­je czło­wiek.

In­te­gral­ną część pro­ce­su kształ­ce­nia sta­no­wią stu­denc­kie prak­ty­ki za­wo­do­we, które trwa­ją 120 go­dzin. Celem prak­tyk jest przy­go­to­wa­nie stu­den­ta do ak­tyw­ne­go uczest­nic­twa w gru­pach, or­ga­ni­za­cjach i in­sty­tu­cjach, a także na­ucze­nie stu­den­ta pod­staw pro­fe­sjo­nal­ne­go po­stę­po­wa­nia, pla­no­wa­nia i or­ga­ni­za­cji pracy.

Przy In­sty­tu­cie Nauk o Po­li­ty­ce i Ad­mi­ni­stra­cji ak­tyw­ną dzia­łal­ność pro­wa­dzi Koło Na­uko­we Bez­pie­czeń­stwa „Ju­sty­cja­riu­sze”, w ra­mach któ­re­go stu­den­ci mają moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich za­in­te­re­so­wań do­ty­czą­cych pro­ble­ma­ty­ki bez­pie­czeń­stwa pań­stwa.

Zo­bacz naszą Uczel­nię

W programie studiów

Oferta programowa zawiera m.in. następujące zajęcia:

Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce

Wprowadzenie do kryminalistyki

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Strategie i systemy zarządzania rozwojem państwa

Gry decyzyjne

Uzupełnieniem programu są zajęcia do wyboru – jako zmienny element planu. Ich dobór w danym roku akademickim determinowany jest przez zachodzące zmiany i tendencje widoczne w przestrzeni społeczno-politycznej.

Formy studiów

Stacjonarne i niestacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Izabela Mieszkowska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl
tel. +48  22 569 68 16, wew. 816
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl
tel. +48  22 569 68 16, wew. 816
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226