Przejdź do treści

Studia stacjonarne (I stopnia – licencjackie)

Strona rekrutacji

Cel stu­diów i pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje, wraz ze wska­za­niem po­ten­cjal­nych pra­co­daw­ców

Stu­dio­wa­nie na kie­run­ku Po­li­to­lo­gia na Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie daje gwa­ran­cje po­zna­nia za­rów­no rze­tel­nej wie­dzy do­ty­czą­cej teo­rii nauk o po­li­ty­ce (m.​in. fi­lo­zo­fia po­li­tycz­na, kla­sycz­na i no­wo­żyt­na myśl po­li­tycz­na, ide­olo­gie po­li­tycz­ne), sys­te­mów po­li­tycz­nych, po­li­tyk pu­blicz­nych jak i sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych. Spe­cy­fi­ką po­li­to­lo­gii na UKSW jest sze­ro­kie uwzględ­nie­nie wpły­wu czyn­ni­ka kul­tu­ro­we­go i re­li­gij­ne­go (fi­lo­zo­fii grec­kiej, chrze­ści­jań­stwa, is­la­mu, se­ku­la­ry­zmu, et­nicz­no­ści i spe­cy­fi­ki na­ro­dów Eu­ro­py) za­rów­no na naukę o po­li­ty­ce, jak i samą po­li­ty­kę. W kon­se­kwen­cji ab­sol­wen­ci tego kie­run­ku nie tylko po­tra­fią opi­sać rze­czy­wi­stość po­li­tycz­ną, ale także ro­zu­mie­ją jej uwa­run­ko­wa­nia, po­sia­da­ją po­głę­bio­ne umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­ne, eks­pla­na­cyj­ne i kon­cep­tu­ali­za­cyj­ne. Wie­dza, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje zdo­by­te w trak­cie stu­diów kwa­li­fi­ku­ją ab­sol­wen­tów za­rów­no do za­trud­nie­nia w ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, sa­mo­rzą­do­wej, in­sty­tu­cjach po­li­tycz­nych, ale także do pracy w think-tan­kach, ośrod­kach ana­li­tycz­nych, me­diach i in­nych za­wo­dów wy­ma­ga­ją­cych zdol­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych i my­śle­nia abs­trak­cyj­ne­go nie­zbęd­ne­go w skom­pli­ko­wa­nych re­la­cjach spo­łecz­nych i po­li­tycz­nych.

Za­le­ty

Do pod­sta­wo­wych zalet stu­dio­wa­nia po­li­to­lo­gii na UKSW na­le­ży kom­plek­so­we po­dej­ście do nauk o po­li­ty­ce, gdzie oprócz aspek­tów zwią­za­nych z sys­te­ma­mi po­li­tycz­ny­mi, in­sty­tu­cja­mi, pra­wem czy sto­sun­ka­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi, sze­ro­ko uwzględ­nia się także czyn­ni­ki kul­tu­ro­wo-re­li­gij­ne wpły­wa­ją­ce na obec­ną sy­tu­ację po­li­tycz­ną Eu­ro­py. (m.​in. kry­zys in­te­gra­cji eu­ro­pej­skiej, wzmo­żo­ne mi­gra­cje, in­te­gra­cję imi­gran­tów, na­pię­cia na tle et­nicz­nym i ak­sjo­lo­gicz­nym, ale także po­szu­ki­wań zwią­za­nych z wzmoc­nio­ną współ­pra­cą państw Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej). Stu­dia pro­wa­dzo­ne na po­zio­mie li­cen­cjac­kim umoż­li­wia­ją ela­stycz­ne po­dej­ście za­rów­no do roz­wo­ju ka­rie­ry za­wo­do­wej, jak i na­uko­wej. Dużą za­le­tą jest także to, że na I stop­niu stu­dent ma do wy­bo­ru dwie ścież­ki roz­wo­ju na­uko­we­go (tzw. mo­du­ły): Po­li­ty­ka spo­łecz­na i go­spo­dar­cza lub Po­li­ty­ka mię­dzy­na­ro­do­wa i in­te­gra­cja eu­ro­pej­ska. Do atu­tów cha­rak­te­ry­zu­ją­cych po­li­to­lo­gię na­le­ży także zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne po­dej­ście na­uczy­cie­li aka­de­mic­kich do stu­den­tów i otwar­tość na pro­wa­dze­nie dia­lo­gu. Stu­dia, to nie usłu­ga, a stu­dio­wa­nie to nie pro­ces; to przede wszyst­kim spo­tka­nie z Mą­dro­ścią – stu­den­ta i na­uczy­cie­la!

Zo­bacz naszą Uczel­nię

W pro­gra­mie stu­diów

Do naj­cie­kaw­szych zajęć, pro­wa­dzo­nych na kie­run­ku Po­li­to­lo­gia, mo­że­my za­li­czyć takie przed­mio­ty jak:

An­tro­po­lo­gia po­li­ty­ki

Współ­cze­sne ide­olo­gie po­li­tycz­ne

Ran­king wy­da­rzeń po­li­tycz­nych

Mar­ke­ting po­li­tycz­ny

Geo­po­li­tycz­ne usy­tu­owa­nie Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej 

Formy stu­diów

Sta­cjo­nar­ne

In­for­ma­cja na temat stu­diów

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl
tel. +48 22 569 68 16, wew. 816
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Izabela Mieszkowska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl
tel. +48 22 569 68 16, wew. 816
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226