Przejdź do treści

Studia stacjonarne (II stopnia – magisterskie)

Strona rekrutacji

“Z praw­dzi­wą dumą i sa­tys­fak­cją pa­trzę na na­szych ab­sol­wen­tów, któ­rzy po ukoń­cze­niu na­szych stu­diów pra­cu­ją jako urzęd­ni­cy, dzia­ła­cze spo­łecz­ni, dzien­ni­ka­rze, sa­mo­rzą­dow­cy czy dzia­ła­cze po róż­nych stro­nach sceny po­li­tycz­nej” – prof. ucz. dr hab. Sła­wo­mir So­wiń­ski

Foto: Wojciech Kusiński / Polskie Radio

Cel stu­diów i pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje, wraz ze wska­za­niem po­ten­cjal­nych pra­co­daw­ców

Stu­dio­wa­nie na II stop­niu na kie­run­ku Po­li­to­lo­gia na Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go daje gwa­ran­cje po­zna­nia za­rów­no rze­tel­nej wie­dzy do­ty­czą­cej teo­rii nauk o po­li­ty­ce (m.​in. fi­lo­zo­fia po­li­ty­ki, teo­ria po­li­ty­ki i teo­ria pań­stwa), sys­te­mów po­li­tycz­nych, po­li­tyk pu­blicz­nych jak i sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych. Spe­cy­fi­ką po­li­to­lo­gii na UKSW jest sze­ro­kie uwzględ­nie­nie wpły­wu czyn­ni­ka kul­tu­ro­we­go i re­li­gij­ne­go (fi­lo­zo­fii grec­kiej, chrze­ści­jań­stwa, is­la­mu, se­ku­la­ry­zmu, et­nicz­no­ści i spe­cy­fi­ki na­ro­dów Eu­ro­py) za­rów­no na naukę o po­li­ty­ce, jak i samą po­li­ty­kę. W kon­se­kwen­cji ab­sol­wen­ci tego kie­run­ku nie tylko po­tra­fią opi­sać rze­czy­wi­stość po­li­tycz­ną, ale także ro­zu­mie­ją jej uwa­run­ko­wa­nia, po­sia­da­ją po­głę­bio­ne umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­ne, eks­pla­na­cyj­ne i kon­cep­tu­ali­za­cyj­ne. Wie­dza, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje zdo­by­te w trak­cie stu­diów kwa­li­fi­ku­ją ab­sol­wen­tów za­rów­no do za­trud­nie­nia w ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, sa­mo­rzą­do­wej, in­sty­tu­cjach po­li­tycz­nych, ale także do pracy w think-tan­kach, ośrod­kach ana­li­tycz­nych, me­diach i in­nych za­wo­dów wy­ma­ga­ją­cych zdol­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych i my­śle­nia abs­trak­cyj­ne­go nie­zbęd­ne­go w skom­pli­ko­wa­nych re­la­cjach spo­łecz­nych i po­li­tycz­nych.

Za­le­ty

Do pod­sta­wo­wych zalet stu­dio­wa­nia po­li­to­lo­gii na UKSW na­le­ży kom­plek­so­we i ho­li­stycz­ne po­dej­ście do nauk o po­li­ty­ce, gdzie oprócz aspek­tów zwią­za­nych z sys­te­ma­mi po­li­tycz­ny­mi, in­sty­tu­cja­mi, pra­wem czy sto­sun­ka­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi, sze­ro­ko uwzględ­nia się także czyn­ni­ki kul­tu­ro­wo-re­li­gij­ne wpły­wa­ją­ce na obec­ną sy­tu­ację po­li­tycz­ną Eu­ro­py (m.​in. kry­zys in­te­gra­cji eu­ro­pej­skiej, wzmo­żo­ne mi­gra­cje, in­te­gra­cję imi­gran­tów, na­pię­cia na tle et­nicz­nym i ak­sjo­lo­gicz­nym, ale także po­szu­ki­wań zwią­za­nych z wzmoc­nio­ną współ­pra­cą państw Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej).

Stu­dent ma do wy­bo­ru trzy ścież­ki roz­wo­ju na­uko­we­go (tzw. mo­du­ły): Po­li­ty­ka w cy­ber­prze­strze­niEu­ro­pa Środ­ko­wo-Wschod­nia oraz Dy­plo­ma­cja pu­blicz­na i ana­li­ty­ka po­li­tycz­na. Do atu­tów cha­rak­te­ry­zu­ją­cych po­li­to­lo­gię na­le­ży także zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne po­dej­ście na­uczy­cie­li aka­de­mic­kich do stu­den­tów i otwar­tość na pro­wa­dze­nie dia­lo­gu. Stu­dia, to nie usłu­ga, a stu­dio­wa­nie to nie pro­ces; to przede wszyst­kim spo­tka­nie z Mą­dro­ścią – stu­den­ta i na­uczy­cie­la!

W pro­gra­mie stu­diów

Oprócz po­li­to­lo­gicz­nych „kla­sy­ków” (w naj­lep­szym tego słowa zna­cze­niu!) w mo­du­le Po­li­ty­ka w cy­ber­prze­strze­ni do naj­cie­kaw­szych przed­mio­tów na­le­ży m.​in. In­ter­net i de­mo­kra­cja, Gry de­cy­zyj­ne, Kom­pa­nia wy­bor­cza 2.0, Think-tan­ki, Ko­men­tarz po­li­tycz­ny. W mo­du­le Eu­ro­pa Środ­ko­wo-Wschod­nia: Geo­gra­fia po­li­tycz­na Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej, Hi­sto­ria i kul­tu­ra EŚ-W, Kon­flik­ty na­ro­do­wo­ścio­we w EŚ-W, na­to­miast w mo­du­le Dy­plo­ma­cja pu­blicz­na i ana­li­ty­ka po­li­tycz­naCzy de­mo­kra­cja jest moż­li­wa wszę­dzie? Po­li­ty­ka po­rów­naw­cza w ra­mach re­żi­mów au­to­ry­tar­nych, Ana­li­za de­cy­zji po­li­tycz­nych, Wpro­wa­dze­nie do dy­plo­ma­cji pu­blicz­nej i ko­mu­ni­ka­cji oraz Tre­ning te­le­wi­zyj­ny i ra­dio­wy.

W ostat­nich dwóch la­tach w In­sty­tu­cie pro­wa­dzo­no ba­da­nia na­uko­we, m.​in. z za­kre­su:

  • Przy­wódz­two i pro­ce­sy de­cy­zyj­ne ko­biet w po­li­ty­ce
  • Mi­gra­cje i po­li­ty­ka. Po­li­ty­za­cja imi­gra­cji w Pol­sce w la­tach 2015-20
  • Zna­cze­nie Ini­cja­ty­wy Trój­mo­rza i po­wsta­łe­go fun­du­szu in­we­sty­cyj­ne­go w stra­te­gii ma­łych państw wy­szeh­radz­kich: Wę­gier, Czech i Sło­wa­cji
  • Eu­ro­pe­an Union’s in­ter­na­tio­nal iden­ti­ty as a di­scur­si­ve bat­tle­field,
  • Obro­na „chrze­ści­jań­skiej Eu­ro­py” przed „in­wa­zją is­la­mu”. Dys­kurs po­li­tycz­no-re­li­gij­ny w Pol­sce w cza­sie kry­zy­su mi­gra­cyj­ne­go w UE
  • Zde­rze­nie kul­tur ra­dy­kal­ne­go oświe­ce­nia i hu­ma­ni­zmu otwar­te­go na trans­cen­den­cję. Per­spek­ty­wa Be­de­dyk­ta XVI bez­pie­czeń­stwa,
  • Dobra no­wi­na w cza­sach „do­brej zmia­ny”. Ko­ściół ka­to­lic­ki w życiu pu­blicz­nym współ­cze­snej Pol­ski w la­tach 2015-2018,
  • Skrom­na po­chwa­ła ka­to­li­cy­zmu. Ko­ściół i po­li­ty­ka w póź­nej no­wo­cze­sno­ści,
  • Zro­zu­mieć stu­le­cie. Carl Schmitt i wiek XX-ty
  • Par­la­men­ty dwu­izbo­we w Eu­ro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej (za­gad­nie­nia in­sty­tu­cjo­nal­ne i pro­ces le­gi­sla­cyj­ny)

Wię­cej >>>

Na II stop­niu po­li­to­lo­gii za­ję­cia pro­wa­dzą m.​in.: prof. Ra­do­sław Zen­de­row­ski, prof. An­to­nii Dudek, prof. Sła­wo­mir So­wiń­ski, ks. prof. Piotr Ma­zur­kie­wicz, prof. Mi­chał Gie­rycz, prof. Zbi­gniew Staw­row­ski, ks. prof. Ja­nusz Ba­lic­ki, prof. Piotr Bajda, ks. prof. Ja­nusz Wę­grzec­ki, prof. Paweł Ka­czo­row­ski, prof. An­drzej Ru­dow­ski, prof. Anna Sko­li­mow­ska.

Ma­te­ria­ły wideo

Kon­fe­ren­cja: Kon­flikt – Ry­wa­li­za­cja – Współ­pra­ca w Eu­ro­pie Środ­ko­wej w XX-XXI wieku. Me­an­dry sto­sun­ków pol­sko-cze­skich

Sądy prze­są­dy – w po­więk­sze­niu: Mi­chał Gie­rycz 

Zo­bacz >>>

Formy stu­diów

Sta­cjo­nar­ne

In­for­ma­cja na temat stu­diów

mgr Agniesz­ka Cie­ślew­ska

e-ma­il: a.​cieslew­ska@​uksw.​edu.​pl
tel.: +48 22 569 68 16, wew. 816
ul. Wó­y­cic­kie­go 1/3, bud. 23, pok. 226