Przejdź do treści

Studia stacjonarne (I stopnia – licencjackie)

Strona rekrutacji

Cel stu­diów i pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje, wraz ze wska­za­niem po­ten­cjal­nych pra­co­daw­ców

W toku stu­diów na Eu­ro­pe­isty­ce zdo­by­wa się w szcze­gól­no­ści in­ter­dy­scy­pli­nar­ną wie­dzę z nauk spo­łecz­nych i hu­ma­ni­stycz­nych: stu­dia ba­zu­ją na do­rob­ku ta­kich dys­cy­plin na­uko­wych jak: prawo, sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we, po­li­to­lo­gia, fi­lo­zo­fia, so­cjo­lo­gia, eko­no­mia, hi­sto­ria, kul­tu­ro­znaw­stwo.

Stu­den­ci mają moż­li­wość uzy­ska­nia po­głę­bio­nej zna­jo­mo­ści zasad funk­cjo­no­wa­nia Unii Eu­ro­pej­skiej, szcze­gól­nie jego wy­mia­ru in­sty­tu­cjo­nal­no-de­cy­zyj­ne­go. Nie mniej ważną na­by­tą w cza­sie stu­diów kom­pe­ten­cją jest umie­jęt­ność po­ru­sza­nia się w cha­rak­te­ry­stycz­nych dla Eu­ro­py za­gad­nie­niach spo­łecz­no-kul­tu­ro­we (m.​in. bez­pie­czeń­stwo kul­tu­ro­we, eu­ro­pej­skie tra­dy­cje ide­owe, islam w Eu­ro­pie)

Re­zul­ta­tem tak skon­stru­owa­nych stu­diów są wy­jąt­ko­we umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­ne i ro­zu­mie­nie tre­ści unij­nych prze­pi­sów, dróg i spo­so­bów ich przyj­mo­wa­nia, jak rów­nież na­ro­do­wej im­ple­men­ta­cji, kul­tu­ro­wych wy­mia­rów pro­ce­sów spo­łecz­no-po­li­tycz­nych.

Uzy­ska­ne wie­dza, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje po­win­ny po­zwo­lić ab­sol­wen­tom Eu­ro­pe­isty­ki UKSW na sa­mo­dziel­ne wy­ko­ny­wa­nie pracy w ad­mi­ni­stra­cji rzą­do­wej i sa­mo­rzą­do­wej, in­sty­tu­cjach i or­ga­ni­za­cjach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych, think-tan­kach, or­ga­nach Unii Eu­ro­pej­skiej, or­ga­ni­za­cjach biz­ne­so­wych współ­pra­cu­ją­cych z kra­ja­mi Unii Eu­ro­pej­skiej, pla­ców­kach kul­tu­ral­nych, oświa­to­wych, wy­daw­nic­twach i środ­kach ma­so­we­go prze­ka­zu oraz szkol­nic­twie – po uzu­peł­nie­niu wy­kształ­ce­nia o blok przed­mio­tów kształ­ce­nia na­uczy­ciel­skie­go (zgod­nie ze stan­dar­da­mi kształ­ce­nia przy­go­to­wu­ją­ce­go do wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du na­uczy­cie­la).

Za­le­ty

Wy­so­ką ja­kość na­ucza­nia gwa­ran­tu­je wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny ze­spół (w tym prak­ty­cy za­rzą­dza­ją­cy ogól­no­pol­ski­mi i mię­dzy­na­ro­do­wy­mi in­sty­tu­cja­mi). Eu­ro­pe­isty­ka ofe­ru­je róż­no­rod­ność zajęć od wy­kła­dów po tu­to­ring – re­ali­za­cję pro­jek­tów pod bez­po­śred­nią opie­ką pro­fe­sor­ską, do­stęp do wy­kła­dów ogól­no­uczel­nia­nych roz­sze­rza­ją­cych ho­ry­zon­ty, a także moż­li­wość udzia­łu w pro­jek­tach ba­daw­czych i pomoc w re­ali­za­cji prak­tyk za­wo­do­wych. 

Eu­ro­pe­isty­ka to także moż­li­wość go­ścin­ne­go udzia­łu  w wy­kła­dach wy­bit­nych wy­kła­dow­ców z kraju i za­gra­ni­cy, kon­fe­ren­cjach na­uko­wych, sko­rzy­sta­nia z pro­gra­mów wy­mia­ny mię­dzy­na­ro­do­wej czy spraw­dze­nia się w dzia­łal­no­ści w sa­mo­rzą­dzie stu­denc­kim lub kole na­uko­wym.

Zo­bacz naszą Uczel­nię

W pro­gra­mie stu­diów

Do naj­cie­kaw­szych przed­mio­tów można za­li­czyć:

Eu­ro­pa w li­te­ra­tu­rze i fil­mie

Pro­ces de­cy­zyj­ny w Unii Eu­ro­pej­skiej

Bez­pie­czeń­stwo kul­tu­ro­we w Eu­ro­pie

Formy stu­diów

Sta­cjo­nar­ne

Informacja na temat studiów

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl
tel. +48  22 569 68 16, wew. 816
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Iza­be­la Miesz­kow­ska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl
tel. +48 22 569 68 16, wew. 816
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226