Przejdź do treści

Studia stacjonarne i niestacjonarne (II stopnia – magisterskie)

Strona rekrutacji

Cel stu­diów i pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje, wraz ze wska­za­niem po­ten­cjal­nych pra­co­daw­ców

Ofer­ta stu­diów na kie­run­ku bez­pie­czeń­stwo we­wnętrz­ne sta­no­wi od­po­wiedź na dy­na­micz­ne zmia­ny za­cho­dzą­ce w rze­czy­wi­sto­ści spo­łecz­nej oraz po­stę­pu­ją­cy wzrost za­gro­żeń, po­nie­waż moż­li­wo­ści sku­tecz­ne­go prze­ciw­dzia­ła­nia nie­ko­rzyst­nym zda­rze­niom ob­ser­wo­wa­nym w prze­strze­ni spo­łecz­nej wy­ma­ga­ją mię­dzy in­ny­mi przy­go­to­wa­nia ana­li­tycz­ne­go – w za­kre­sie moż­li­wo­ści dia­gno­zo­wa­nia i do­bie­ra­nia ade­kwat­nych do za­ist­nia­łych sy­tu­acji roz­wią­zań.

Nasze funk­cjo­no­wa­nie w ra­mach zło­żo­nych sys­te­mów, w ob­rę­bie któ­rych pod­mio­ty/uczest­ni­cy życia pań­stwo­we­go i za­ra­zem mię­dzy­na­ro­do­we­go sta­ra­ją się sta­bi­li­zo­wać i re­gu­lo­wać życie spo­łecz­ne do­bit­nie uwi­dacz­nia, że do­pie­ro grun­tow­na zna­jo­mość w za­kre­sie funk­cjo­no­wa­nia tych me­cha­ni­zmów daje moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia ana­liz pod kątem efek­tyw­no­ści sys­te­mów, z dru­giej zaś stro­ny dia­gno­zo­wa­nia po­trzeb spo­łecz­nych.

Uzy­ska­ne w pro­ce­sie kształ­ce­nia wie­dza, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje dają ab­sol­wen­to­wi kwa­li­fi­ka­cje umoż­li­wia­ją­ce sta­ra­nie się o za­trud­nie­nie przede wszyst­kim w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej – ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem struk­tur od­po­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo, ale także, ze wzglę­du na wszech­stron­ne przy­go­to­wa­nie ana­li­tycz­ne, rów­nież w pod­mio­tach go­spo­dar­czych.

Za­le­ty

W ra­mach kie­run­ku bez­pie­czeń­stwo we­wnętrz­ne stu­den­ci otrzy­mu­ją jed­no­li­tą, ści­śle zin­te­gro­wa­ną ścież­kę kształ­ce­nia wzbo­ga­co­ną o za­ję­cia do wy­bo­ru.

Stu­dia na kie­run­ku bez­pie­czeń­stwo we­wnętrz­ne umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy ob­sza­ro­wo na­le­żą­cej do dzie­dzi­ny nauk spo­łecz­nych, obej­mu­ją­cej pro­ble­ma­ty­kę bez­pie­czeń­stwa w skali lo­kal­nej, pań­stwo­wej, re­gio­nal­nej i glo­bal­nej, ukie­run­ko­wa­nej przede wszyst­kim na po­zna­nie po­li­tycz­nych struk­tur or­ga­ni­za­cyj­nych oraz wie­lo­wy­mia­ro­wych od­dzia­ły­wań i wza­jem­nych za­leż­no­ści pod­sys­te­mów, w któ­rych funk­cjo­nu­je czło­wiek.

Wie­dza z za­kre­su róż­nych dys­cy­plin na­uko­wych (któ­rej głów­nym kom­po­nen­tem są nauki o po­li­ty­ce i ad­mi­ni­stra­cji oraz nauki o bez­pie­czeń­stwie, a także m.​in. nauki praw­ne, nauki so­cjo­lo­gicz­ne oraz hi­sto­ria) za­pew­nia wszech­stron­ne przy­go­to­wa­nie do dzia­ła­nia w dy­na­micz­nie zmie­nia­ją­cym się oto­cze­niu.

W pro­ce­sie kształ­ce­nia szcze­gól­ny na­cisk zo­sta­nie po­łoż­ny na roz­wój umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­nych. Głów­nym atu­tem stu­diów jest przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­tów w za­kre­sie spo­rzą­dza­nia ana­liz, pro­gnoz oraz prze­pro­wa­dza­nia sy­mu­la­cji zda­rzeń. W tym celu w ofer­cie pro­gra­mo­wej prze­wi­dzia­no m.​in. za­ję­cia z per­cep­cji za­gro­żeń, kształ­to­wa­nia bez­piecz­nych prze­strze­ni, sza­co­wa­nia ry­zy­ka, pro­gno­zo­wa­nia i sy­mu­la­cji – które sta­no­wią roz­bu­do­wa­ną i zin­te­gro­wa­ną ścież­kę umoż­li­wia­ją­cą roz­wój warsz­ta­tu ana­li­tycz­ne­go.

Przy In­sty­tu­cie Nauk o Po­li­ty­ce i Ad­mi­ni­stra­cji ak­tyw­ną dzia­łal­ność pro­wa­dzi Koło Na­uko­we Bez­pie­czeń­stwa „Ju­sty­cja­riu­sze”, w ra­mach któ­re­go stu­den­ci mają moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich za­in­te­re­so­wań do­ty­czą­cych pro­ble­ma­ty­ki bez­pie­czeń­stwa pań­stwa.

W pro­gra­mie stu­diów

Ofer­ta pro­gra­mo­wa za­wie­ra m.​in. na­stę­pu­ją­ce za­ję­cia: Per­cep­cja za­gro­żeń spo­łecz­nych, Sza­co­wa­nie ry­zy­ka, Kon­tro­la i audyt w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa, Pro­gno­zo­wa­nie i sy­mu­la­cje w na­ukach spo­łecz­nych, Ne­go­cja­cje.

Uzu­peł­nie­niem pro­gra­mu są za­ję­cia do wy­bo­ru – jako zmien­ny ele­ment planu. Ich dobór w danym roku aka­de­mic­kim de­ter­mi­no­wa­ny jest przez za­cho­dzą­ce zmia­ny i ten­den­cje wi­docz­ne w prze­strze­ni spo­łecz­no-po­li­tycz­nej.

Formy stu­diów

Sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne

In­for­ma­cja na temat stu­diów

mgr Iza­be­la Miesz­kow­ska

e-ma­il: i.​mieszkow­ska@​uksw.​edu.​pl
tel.: +48 22 569 68 16, wew. 816
ul. Wó­y­cic­kie­go 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Agniesz­ka Cie­ślew­ska

e-ma­il: a.​cieslew­ska@​uksw.​edu.​pl
tel.: +48  22 569 68 16, wew. 816
ul. Wó­y­cic­kie­go 1/3, bud. 23, pok. 226