Przejdź do treści

Studia stacjonarne (I stopnia – licencjackie)

Strona rekrutacji

Cel stu­diów i pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje ab­sol­wen­tów

Stu­dia na kie­run­ku Za­rzą­dza­nie pu­blicz­ne mają cha­rak­ter in­ter­dy­scy­pli­nar­ny i sy­tu­ują się na grun­cie róż­nych dys­cy­plin z ob­sza­ru nauk spo­łecz­nych: nauki o po­li­ty­ce i ad­mi­ni­stra­cji, nauk o za­rzą­dza­niu i ja­ko­ści, eko­no­mii i fi­nan­sów oraz nauk so­cjo­lo­gicz­nych. Wzbo­ga­co­ne są przed­mio­ta­mi z ob­sza­ru prawa, psy­cho­lo­gii oraz hu­ma­ni­sty­ki.

Pro­gram stu­diów obej­mu­je sze­ro­ki wa­chlarz za­gad­nień zwią­za­nych z naj­now­szy­mi uję­cia­mi za­rzą­dza­nia pro­ce­sa­mi, in­sty­tu­cja­mi i środ­ka­mi pu­blicz­ny­mi w wy­mia­rach kra­jo­wym i eu­ro­pej­skim. Uczy­my m.​in. za­rzą­dza­nia za­so­ba­mi ludz­ki­mi, za­rzą­dza­nia wie­dzą, za­rzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go, za­rzą­dza­nia pro­jek­to­we­go, za­rzą­dza­nia in­no­wa­cja­mi, sztu­ki ne­go­cja­cji i ko­mu­ni­ka­cji w biz­ne­sie, pu­blic oraz media re­la­tions w od­nie­sie­niu do dzia­łań i in­sty­tu­cji pu­blicz­nych.

Wy­po­sa­ża­my na­szych ab­sol­wen­tów w wie­dzę do­ty­czą­cą róż­nych aspek­tów rzą­dze­nia pań­stwem, w tym zwłasz­cza pro­ce­sów two­rze­nia, re­ali­za­cji, kon­tro­li i ewa­lu­acji po­li­tyk pu­blicz­nych oraz zasad i prak­ty­ki funk­cjo­no­wa­nia ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej na po­zio­mie lo­kal­nym, kra­jo­wym i eu­ro­pej­skim. W toku stu­diów kła­dzie­my też na­cisk na kwe­stie eko­no­micz­ne, obej­mu­ją­ce makro i mi­kro­eko­no­mię, eko­no­mię in­sty­tu­cjo­nal­ną i spo­łecz­ną, fi­nan­se pu­blicz­ne, wraz z pulą za­gad­nień spo­łecz­nych jak spra­wy so­cjal­ne, rynek pracy, funk­cjo­no­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go czy rola i zna­cze­nie in­sty­tu­cji po­za­rzą­do­wych.

W efek­cie ab­sol­wen­ci kie­run­ku Za­rzą­dza­nie pu­blicz­ne uzy­sku­ją we­wnętrz­nie spój­ny i nie­po­wta­rzal­ny ze­staw kom­pe­ten­cji. Daje on mocne pod­sta­wy do peł­nie­nia wielu ról za­wo­do­wych i me­ne­dżer­skich oraz ela­stycz­ne­go kształ­to­wa­nia przy­szłej ka­rie­ry za­wo­do­wej. Przede wszyst­kim ab­sol­wen­ci zy­ska­ją kom­pe­ten­cje przy­dat­ne do pracy w in­sty­tu­cjach pu­blicz­nych, or­ga­ni­za­cjach biz­ne­so­wych i spo­łecz­nych jako spe­cja­li­ści na sta­no­wi­skach śred­nie­go i niż­sze­go szcze­bla kie­row­ni­cze­go, a także sta­no­wi­skach ana­li­tycz­nych i ope­ra­cyj­nych. W szcze­gól­no­ści będą po­tra­fi­li m.​in.:

 • swo­bod­nie po­ru­szać się w śro­do­wi­sku ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej oraz oto­cze­niu pod­mio­tów i in­sty­tu­cji eko­no­micz­nych, w tym spo­łecz­nych,
 • spraw­nie po­dej­mo­wać de­cy­zje w wa­run­kach ry­zy­ka i w zmien­nym oto­cze­niu spo­łecz­no-go­spo­dar­czym,
 • sku­tecz­nie dzia­łać w śro­do­wi­sku go­spo­dar­czo-spo­łecz­nym,
 • pro­wa­dzić ne­go­cja­cje z in­te­re­sa­riu­sza­mi pu­blicz­ny­mi i pry­wat­ny­mi, do­bie­rać wła­ści­we stra­te­gie ne­go­cja­cyj­ne,
 • mo­ni­to­ro­wać zmie­nia­ją­ce się prawo w za­kre­sie funk­cjo­no­wa­nia ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, w tym jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go, prawa za­mó­wień pu­blicz­nych etc.
 • po­zy­ski­wać i dys­po­no­wać fun­du­sza­mi struk­tu­ral­ny­mi.

Po­ten­cjal­ni pra­co­daw­cy

Grun­tow­ne przy­go­to­wa­nie w za­kre­sie wie­dzy na temat funk­cjo­no­wa­nia i rzą­dze­nia pań­stwem oraz spe­cy­fi­ki po­li­tyk pu­blicz­nych po­zwa­la sta­rać się o za­trud­nie­nie w róż­no­rod­nych in­sty­tu­cjach ad­mi­ni­stra­cji cen­tral­nej i sa­mo­rzą­do­wej, in­sty­tu­cjach za­rzą­dza­ją­cych środ­ka­mi pu­blicz­ny­mi, spół­kach skar­bu pań­stwa, spół­kach ko­mu­nal­nych, in­sty­tu­cjach kon­sul­tin­go­wych czy agen­cjach lob­by­stycz­nych, a także in­sty­tu­cjach eu­ro­pej­skich.

Dzię­ki na­by­tej wie­dzy i uzy­ska­nym umie­jęt­no­ściom ab­sol­wen­cie tego kie­run­ku mogą pra­co­wać także w or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych, in­sty­tu­cjach sek­to­ra pu­blicz­ne­go (w tym: kul­tu­ry, zdro­wia, opie­ki spo­łecz­nej), peł­nić funk­cje do­rad­ców po­li­tycz­nych, kon­sul­tan­tów w przed­się­bior­stwach.

Po­ten­cjal­ne miej­sca pracy:

 • or­ga­ny kra­jo­wej ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej:
  pod­mio­ty ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, w tym ad­mi­ni­stra­cja rzą­do­wa i wo­je­wódz­ka,
  pod­mio­ty ad­mi­ni­stra­cji sa­mo­rzą­do­wej oraz in­sty­tu­cje pod­le­głe jed­nost­kom sa­mo­rzą­do­wym,
 • in­sty­tu­cje i or­ga­ny Unii Eu­ro­pej­skiej, oraz or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, po­sia­da­ją­cych swoje sie­dzi­by lub przed­sta­wi­ciel­stwa w Pol­sce,
 • pod­mio­ty go­spo­dar­cze, in­sty­tu­cje con­sul­tin­go­we, izby go­spo­dar­cze,
 • sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cje, in­sty­tu­ty ana­li­tycz­ne, think tanki.

Za­le­ty

Zo­bacz naszą Uczel­nię

Cie­ka­we przed­mio­ty

Nowe tech­no­lo­gie w za­rzą­dza­niu i ko­mu­ni­ka­cji
Pu­blic re­la­tions i ma­ke­ting po­li­tycz­ny
Ne­go­cja­cje i bu­do­wa­nie re­la­cji z oto­cze­niem ze­wnętrz­nym
Za­rzą­dza­nie stra­te­gicz­ne
Po­li­ty­ki pu­blicz­ne
Sztu­ka wy­stą­pień w ję­zy­ku an­giel­skim
In­no­wa­cje i in­no­wa­cyj­ność w or­ga­ni­za­cji

Formy stu­diów

Sta­cjo­nar­ne