Ekologiczny transport przyszłości

STUDIA PODYPLOMOWE 

Ekologiczny transport przyszłości

UWAGA

22.10.2021 r.  I zjazd
 
Szanowni Państwo,

22.10. 2021 zapraszamy na  wykład inauguracyjny,  godz. 18:00. Szczegóły oraz link do zalogowania na wykład
(i zajęcia) zostaną Państwu przesłane w osobnym komunikacie na Państwa adresy mailowe, które wpisaliście podczas rejestracji.

Studia Podyplomowe z zakresu elektromobilności przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz drugiego stopnia (studiów magisterskich). Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby po studiach technicznych lub związanych zawodowo z obszarem branży motoryzacyjnej.

Studia podyplomowe będą finansowane ze środków otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w związku z Działaniem K3/K4 Opracowanie lub uaktualnianie oferty edukacyjnej. Studia podyplomowe, będą prowadzone w roku akademickim 2021/2022.

Studia podyplomowe będą prowadzone z uwzględnieniem wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy i wymaganiami nowej ustawy o elektromobilności (eMobility) w branży motoryzacyjnej, a w szczególności z zakresie zarządzania flotą pojazdów elektrycznych, napędzanych ogniwami wodorowymi (OZE), w kontekście potrzeb ekologicznej gospodarki w „Przemyśle 4.0” oraz wymogów stawianym jednostkom administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania pojazdów elektrycznych lub napędzanych paliwami alternatywnymi w codziennej działalności.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje tytuł: Specjalista ds. elektromobilności (eMobility) – w ramach tzw. „kwalifikacji rynkowych”. Uzyskane kwalifikacje cząstkowe z zakresu zarządzania flotą pojazdów, a także wiedza i umiejętności obsługi technicznej oraz eksploatacyjnej pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii (OZE), będą stanowiły uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Studia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, z wykorzystaniem elementów zdalnego nauczania i elektronicznych zasobów portali edukacyjnych, w ciągu dwóch semestrów w wymiarze 310 godzin (zjazdy odbywają się w systemie weekendowym).

Uczestnicy studiów są zobowiązani do udziału zajęciach o charakterze ćwiczeniowo-warsztatowym oraz przygotowania semestralnych prac zaliczeniowych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 48 punktów ECTS oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, przy czym preferowane są kierunki techniczne związane z branżą samochodową (mechanika, mechatronika, elektronika, energetyka, informatyka), a także z zakresu zarządzania i logistyki (ewentualnie posiadanie dyplomu uczelni technicznej).

W celu zarejestrowania się na studia należy wejść na stronę Internetowej Rekrutacji Kandydatów – studia podyplomowe:

https://oferta.uksw.edu.pl/

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK

2. jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) – uwaga – zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej

3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich). Uwaga: konieczne jest udostepnienie oryginału dyplomu do wglądu na I zjeździe

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do: 30 września 2021 r. w dziekanacie Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 23, pok. 228. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżurów, które są określone na stronie: https://wse.uksw.edu.pl/ : (wtorki i czwartki 11:00 – 14:00, środy i piątki 8:30 – 11:30) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 22 569 68 58, 22 569 68 28 lub wysłać na wyżej wymieniony adres z dopiskiem: „studia podyplomowe ETP”.

 

Termin zgłoszenia na studia podyplomowe

Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

 

Wysokość czesnego

– Brak opłat (uczestnicy studiów podpisują zobowiązanie do uczestniczenia w zajęciach pod rygorem zwrotu poniesionych nakładów przez instytucję finansującą z EOG).

Program studiów

 

Dodatkowe informacje

Program nauczania opracowany jest zgodnie z:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
  • Uchwała Nr 72/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Ekologiczny Transport Przyszłości”

 

Zobacz naszą Uczelnię

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content