Europeistyka

EUROPEISTYKA

studia stacjonarne (I stopnia - licencjackie)

Cel studiów i podstawowe kompetencje, wraz ze wskazaniem potencjalnych pracodawców

W toku studiów na Europeistyce zdobywa się w szczególności interdyscyplinarną wiedzę z nauk społecznych i humanistycznych: studia bazują na dorobku takich dyscyplin naukowych jak: prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, filozofia, socjologia, ekonomia, historia, kulturoznawstwo.

Studenci mają możliwość uzyskania pogłębionej znajomości zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, szczególnie jego wymiaru instytucjonalno-decyzyjnego. Nie mniej ważną nabytą w czasie studiów kompetencją jest umiejętność poruszania się w charakterystycznych dla Europy zagadnieniach społeczno-kulturowe (m.in. bezpieczeństwo kulturowe, europejskie tradycje ideowe, islam w Europie)

Rezultatem tak skonstruowanych studiów są wyjątkowe umiejętności analityczne i rozumienie treści unijnych przepisów, dróg i sposobów ich przyjmowania, jak również narodowej implementacji, kulturowych wymiarów procesów społeczno-politycznych.

Uzyskane wiedza, umiejętności i kompetencje powinny pozwolić absolwentom Europeistyki UKSW na samodzielne wykonywanie pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, think-tankach, organach Unii Europejskiej, organizacjach biznesowych współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Zalety

Wysoką jakość nauczania gwarantuje wykwalifikowany zespół (w tym praktycy zarządzający ogólnopolskimi i międzynarodowymi instytucjami). Europeistyka oferuje różnorodność zajęć od wykładów po tutoring – realizację projektów pod bezpośrednią opieką profesorską, dostęp do wykładów ogólnouczelnianych rozszerzających horyzonty, a także możliwość udziału w projektach badawczych i pomoc w realizacji praktyk zawodowych. 

Europeistyka to także możliwość gościnnego udziału  w wykładach wybitnych wykładowców z kraju i zagranicy, konferencjach naukowych, skorzystania z programów wymiany międzynarodowej czy sprawdzenia się w działalności w samorządzie studenckim lub kole naukowym.

 

Zobacz naszą Uczelnię

 

W programie studiów

Do najciekawszych przedmiotów można zaliczyć:

Europa w literaturze i filmie

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo kulturowe w Europie

 

Formy studiów

Stacjonarne

Informacja na temat studiów

mgr Agnieszka Cieślewska

e-mail: a.cieslewska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

mgr Izabela Mieszkowska

e-mail: i.mieszkowska@uksw.edu.pl

tel. +48  22 569 68 16, wew. 816

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 226

Skontaktuj się z nami
Kontakt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23

01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content